'REANT'

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'REANT'
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.809.559

Publication

28/04/2014 : OPRICHTINGSAKTE
Ër biijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 26 maart 2014, vôôrj

registratie dat : de Heer TROQUET Nicolas Anne-Marie Sacha Jacques, geboren te Antwerpen op 2 oktoberi

1989, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Coremansstraat 16 bus 602, een besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, onder de naam "REANT, met maatschappelijke zetel te 2600; Antwerpen-Berchem, Coremansstraat 16 bus 602. Doel : De vennootschap heeft tot doel : 1/ aile onroerende;

verrichtingen en verhandelingen inzonderheid de verkrijging, en meer in het bijzonder de aankoop, ruil,;

verdelîng of inbetalinggeving, van aile welkdanige onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, al;

dan niet met het oog op wederverkoop of verhuring, en de daaropvolgende vervreemding of overdracht van de;

gezegde onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, inzonderheid de verkoop, ruil, verdelîng, i

inbetalinggeving of inbreng in vennootschap, alsook de vestiging van aile onroerende zakelijke rechten en de; verhuring van de gezegde goederen, het verrichten, het uitvoeren, promoten en coôrdineren voor eigenj rekening of voor rekening van derden van aile onroerende projecten, inzonderheid verkavelingen van aile aard,! appartementsgebouwen en andere complexen. 2/ a) makelaar in onroerende goederen; vastgoedmakelaar.j

waaronder ondermeer dient te worden begrepen: - bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil,i verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. - beheerder vani goederen die instaat voor hetzij het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, hetzij het; syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom. b) Het beheer, de taxatie, de valorisatie en de;

uîtbéiting, zeifs in samenwerkîng met derden, van aile roerende en onroerende goederen, zowel deze die haar; toebehoren als deze toebehorend aan derden. c) Ondernemïng in onroerende goederen, welke ondermeer; omvat: - de verwerving, de vervreemding, de inleasgeving, het beheer, de uitbating, de taxatie, de verkaveling,: de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de- procuratie. - tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin vanj het woord, met inbegrip van onroerende leasing. - het nemen en afstaan van optierechten inzake het kopen vanj

onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten. - het! ondernemen van aile afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke génie en in het bijzonder het!

oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom, het uitvoeren van expertises)

betreffende onroerende goederen. d) het verhuren of huren, de aan-en verkoop van roerende goederen. e) de] verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook] zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorrning en contrôle van om het even welkej

ondememingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. f) Het!

toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de; vennootschap zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor; verbintenissen door derde personen en ondememingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met; inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen ïn het voordeel van derden. g) Het verlenen aanj de ondememingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile bijstand, hetzij technïsch, j industrieel, commercieel of administratief, hetzij op hetvlakvan algemeen beheer of financieei. Hetwaarnemeni van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, înclusief dit van vereffenaar, welkej rechtsreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Het voeren van dagelijksj

management van vennootschappen. Dit ailes uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar-enj depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kanj overgaan tot aile verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn dej verwezenlijking van haar maatschappelijk doei rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgiëj als in het buiteniand. Kapitaal ; € 20.000,00, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding vanj nominale waarde. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort mits storting verricht op een bijzondere rekening! met nummer BE80 0688 9952 4877 bij de BELFIUS BANK. Duur : onbepaald. Bestuur. De vennootschap wordtj

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

* bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O ri ■t es oo

bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodîg of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanîge verdelîng van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte aïs eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zulien zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als collège optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Werd benoemd tôt zaakvoerder, zonder beperking van duun de Heer TROQUET Nicolas, voormeld, die aanvaard heeft. Zijn opdracht wordt niet vergoed. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2015. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twiritigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze

voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De netto-

activa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zulien de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt voor onbepaalde tijd verleend aan de Heer Luc Jouk en/of Jesse Huysmans van boekhoudkantoor burg. BVBA "AB Taxand Belgium", te 2018 Antwerpen, Van Putlei, 1 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. Bekrachtiging : De vennootschap heeft, bij toepassing van artikel 60 W, Venn., de verbintenissen overgenomen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

VOOR ONTLEDEND UiTTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
'REANT'

Adresse
Coremansstraat 16 bus 602 te 2600 Antwerpen-Berchem

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande