''SCORPIO CONSULTANCY SERVICES EUROPE (VERKORT) ''SCSE''

Société en commandite simple


Dénomination : ''SCORPIO CONSULTANCY SERVICES EUROPE (VERKORT) ''SCSE''
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 550.783.816

Publication

05/05/2014 : OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN
Tekst :

Uittreksel uit de akte oprichting, verleden voor Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 27 maart 2014 dragende volgende melding van registratie: Geregistreerd lste registratiekantoor Antwerpen 1 op 01/04/2014, acht bladen, geen verzending Registratie 5, boek 215 blad 1 vak

7, ontvangen: 50 € de Adviseur vm DE BELDER M.

Comparanten:

l.De heer VAN HEUVEN Erik, wonende te (2000) Antwerpen, Kipdorp

37/31.

2. Mevrouw SARTEEL Jacqueline, wonende te (2018) Antwerpen,

Montebellostraat 17.

Rechtsvorm - Naam._

De vennootschap Aansprakelij kheid.

Besloten
Vennootschap met Beperkte

Haar naam luidt: "Scorpio Consultancy Services Europe ", in het kort

"SCSE".

Maatschappelijke zetel. (2970) Schilde, 's Gravenwezel, De Nachtegaal

Doel.

•M

SX es

De vennootschap heeft tôt doel, zowel in het binnenland, als in het

buitenland:

-adviesvexlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondememingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene stratégie met uitsluiting van vermogensbeheer;

-adviesverlening inzake restructureringen, fusies, aankopen en

overnames.

-adviesverlening inzake aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kieinhandel van en in aile soorten goederen,

grondstoffen en waren;

-adviesverlening inzake bemiddeling op aile mogelijke vlakken en met aile mogelijke middelen tussen het aanbod van aile mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en

commissionair.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Voor¬

behouden

aan het

~ëëlglscFT"

Staatsblad

Luik B - vervolg

-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, distributie, groot- en kieinhandel van en in aile soorten goederen, grondstoffen en waren; -de bemiddeling op aile mogelijke vlakken en met aile mogelijke middelen tussen het aanbod van aile mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair. -functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondememingen, verenigingen en vennootschappen uitoefenen en het verrichten van aile werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van ondememingen en vennootschappen, uitgezonderd gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

-verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van aile onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;

- de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van aile

roerende goederen, effecten, rechten en waarden;

-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop, verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en nemen van aile intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten,

licenties en octrooien.

Uitgezonderd gereglementeerde

activiteiten

waarvoor

de nodige

09 eu

machtigingen of vergunningen ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend

dient in de ruimste zin

£3 £3

•FF

•M

OX es

geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, aile burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of

onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in aile vennootschappen, ondememingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelf de, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar

doel te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondememingen of verenigingen, borg steilen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothécaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder

de wettelijk voorziene voorwaarden.

Duur. De vennootschap wordt opgericht vanaf 1 april 2014 voor een

onbeperkte duur.

Kapitaal. ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 €), volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro en vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste van het kapitaal elk.

Samenstellinq kapitaal.

1. de heer Erik VAN HEUVEN, voomoemd: op honderd vijfentachtig

aandelen: 185

2. Mevrouw Jacqueline SARTEEL, voornoemd: op één aandeel: 1 Totaal: honderd zesentachtig aandelen, hetzij de totaliteit van de

aandelen: 186

Tegen de prijs van HONDERD EURO elk en dat ze deze elk volstorten ten belope van één/derde.


». V

Voor¬

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•m

ES -a

09 eu

£3 £3

î?î ©_

OX es

LuikB-vervolg

Bestuur - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag

van hun bezoldiging.

De duur van dit mandaat is niet beperkt.

Plaatsvervangend zaakvoerder.

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder

benoemen.

Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te

oefenen.

Bevoegdheid zaakvoerders en wijze waarop zij deze uitoefenen.

Elke zaakvoerder kan alleen aile handelingen van beheer en beschikking steilen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zulien de wettelijke voorschriften ter zake worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.

Externe verteqenwoordiqinqsmacht.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden

en in rechte als eiser of verweerder.

Jaarvergadering.

De laatste dinsdag van de maand mei, om achttien uur en indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in tweeduizend vijftien.

Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere

plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. Voorwaarden tôt toelating op de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tôt een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk steilen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Ieder vennoot mag zich bij schriftelijke volmacht laten

vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde vennoot.

Onverminderd het voorgaande, mogen de rechtspersonen en onbekwamen echter worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Vorm van de volmachten�

Het orgaan dat de vergadering oproept mag

formule van de

volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponeerd

op de plaats en

binnen de termijn die het vaststelt.

Stemming per brief.

Het is de vennoten bovendien toegelaten per brief te stemmen door


Voor¬

behouden

aan het

Éelgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

middel van een formulier opgesteld door de zaakvoerder welke hun volledige identiteit (naam, voornaam, beroep, woonplaats of maatschappelijke benaming, rechtsvorm, zetel, identiteit en machten vertegenwoordiger) herneemt, het aantal aandelen voor de welke ze aan de stemming deelnemen, de dagorde en de stemintentie voor elk van de voorstellen.

Dit formulier moet, gedagtekend en getekend, ten minste drie dagen voor de vergadering, per aangetekende brief of telefax, teruggezonden worden naar de in de oproepingsbrief aangeduide plaats.

Stemrecht.

Elke

vennoot heeft zoveel stemmen als hij

aandelen
bezit met

•m

ES -a

£3 £3

«s in ©

OX es

stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen

voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht

regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.

Maatschappelijk boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op

eenendertig december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 1 april 2014 tôt en met 31 december

2014.

Bestemming van de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over

de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheei of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats

die door de zaakvoerder worden aangeduid.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Liquidatiesaldo.

Na aanzuivering van aile vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tôt terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zulien de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.

Benoeming zaakvoerder:

De oprichters besluiten tôt zaakvoerder te benoemen met ingang van 1

april 2014:

De heer Erik VAN HEUVEN, voomoemd.

Zijn mandaat is bezoldigd en van onbeperkte duur. Benoeming plaatsvervangend zaakvoerder: geen.

__ __


Voor¬

behouden

aan het

Belgisch"

Staatsblad

Luik B - vervolg

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-

De Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de oprichtingsakte de dato 27 maart 2014.

•FF

ES -a

£3 £3

•FF

•M

OX es

Coordonnées
''SCORPIO CONSULTANCY SERVICES EUROPE (VERKO…

Adresse
Zete! :(2970) Schilde, 's Gravenwezel, De Nachtegaal 44

Code postal : 2970
Localité : 'S Gravenwezel
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande