'T EILANDJE


Dénomination : 'T EILANDJE
Forme juridique :
N° entreprise : 432.943.860

Publication

25/04/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

vaq,Koophandel AntiNelP811, "

ANTWERPEN /C

Griffie 14 APR. /014

eillE11111,11 11 11

Va beha

aan

Beig, Staat

Onciernemingsnr : 0432.943.860

Benaming

(voluit) 'T Eilandje

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 2060 Antwerpen, Viaduct-Dam 98 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: BAV Omzetting - Ontslag & Benoeming -Statutenwijziging -Volmacht

Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 26 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap T Eilandje, met zetel te 2060 Antwerpen, Viaduct-Dam 98 bus 2, ondememingsnummer RPR Antwerpen 0432.943.860, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Te dien einde het door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen voorgelegde verslag en de staat van actief en passief der vennootschap afgesloten per nendertig december tweeduizend dertien goed te keuren. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur en het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor wiens besluit luidt ais volgt:

"Ondergetekende, Burg. Ven, BVBA STEFAN MICHIELS, vertegenwoordigd door Stefan Michiels, bedrijfsrevisor, werd aangesteld inzake de omzetting van NV 'T EILANDJE in BVBA 'T EILANDJE, op basis van de staat van activa en passiva per 31 DECEMBER 2013.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 DECEMBER 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werd geverifieerd of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief.

Bij gebreke aan de verantwoording van het saldo van de bankrekeningen die de vennootschap aanhoudt bij RECORD BANK en KBC Bank ten gevolge van een beslaglegging ten bedrage van in totaliteit 13.552,30 EURO per 31/12/2013 dienen wij hieromtrent voorbehoud te formuleren en dienen wij dit saldo, bij gebreke aan voldoende verantwoording, te beschouwen als overwaardering van het netto-actief.

Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 DECEMBER 2013 van -319,674,01 EURO, gecorrigeerd met de hiervoor weergegeven overwaardering ten bedrage van 13.552,30 EURO, bedraagt dan - 333.226,31 EURO.

Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EURO, bedraagt dan 395.226,31 EURO,

Het netto-actief is lager den het maatschappelijk kapitaal en zelfs negatief en overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen zijn dan specifiek volgende artikelen van toepassing:

- artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de Raad van Bestuur hoofdelijk gehouden zijn tot eventuele vergoeding van het verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal,

- artikel 633 en tevens artikel 634 van het Wetboek van Vennootschappen aangezien het netto-actief is gedaald beneden 61.500,00 EURO waardoor iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap kan vorderen.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur van 15 maart 2014,"

Het verslag van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt eveneens goedgekeurd.

Comparanten verklaren kennis te hebben van vermelde verslagen door de lezing van de exemplaren die zij voorafgaandelijk erkennen ontvangen te hebben.

Beide ___________ zullens_arnesi met hetafschrift van deze akte ter.griffie worden neergelegd,

Op de laatste biz.. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 785 Wetboek van Vennootschappen

Ondergetekende notaris wijst uitdrukkelijk op de bepalingen van artikel 785 van het Wetboek van

vennootschappen:

'De vennoten van een vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten

vennootschap zijn, niettegenstaande enig andersduidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden:

10 tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij

dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

2 voor de overwaardering van het nettooactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat;

30 tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid

van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 227, 20 tot 4 ,

403, 2 tot 40, die naar analogie worden toegepast, of artikel 783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de

onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 226 met uitzondering van het 3 en de punten

60 tot 9', 453, met uitzondering van het 6 en de punten 9 tot 12 en 783, tweede lid.'

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist met ingang van heden:

a)het ontslag te aanvaarden als bestuurder van: de heer 1) de heer CLEMENT Frank Ren Alphons,

voornoemd (bestuurder en gedelegeerd bestuurder); 2) de heer VAN BOXEL Tom Maria Louis, voornoemd

(bestuurder); 3) mevrouw JANSSENS Yvonne Maria Catherine Ludovica, Rijksregister nummer 48.01.28-

266.06 (bestuurder); hen wordt kwijting gegeven over hun opdracht;

b)te benoemen als zaakvoerder 1) de heer CLEMENT Frank Ren Alphons, voornoemd; 2) de heer VAN

BOXEL Tom Maria Louis, voornoemd; welke de opdracht aanvaarden en bevestigen dat de uitoefening van

deze opdracht hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het koninklijk besluit nummer 22 van vierentwintig

oktober negentienhonderd vierendertig; de opdracht zal onbezoldigd zijn behoudens latere andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na

bespreking artikel per artikel, vast te stellen als volgt:

Il. STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt 'T EILANDJE

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van

de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s),

alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Viaduct-Dam 98 bus 2.

De enige zaakvoerder of de raad der zaakvoerders bepaalt zijn juiste vestiging en zal bij eenvoudige

beslissing zijn eventuele overbrenging naar elke andere plaats in het Vlaams of in het Brussels Hoofdstedelijk

gewest bepalen.

De vennootschap mag in Belgi of in het buitenland bijkantoren oprichten door eenvoudige beslissing van

de raad der zaakvoerders.

Artikel drie DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- onderneming onroerende goederen;

- import en export, groot- en kleinhandel van menigvuldige

goederen;

- import en export van nieuwe- en tweedehandsvoertulgen;

- horeca: de uitbating van spijshuis, frituur, verbruikssalon,

restauratiehouder, drankgelegenheid, hotel en logementshuis;

- tussenhandelaar,

- verzekeringsagent;

- boekhoudbureau;

uitbating van een kantoor voor mecanografische werken.

- de bedeling en het verspreiden, de groot- en kleinhandel van aile soorten papierwaren, boeken, tijdschriften, dagbladen, kantoorbenodigdheden en uitrusting, publiciteits- en ander drukwerk, tabakwaren en rookgerief, schoolbenodigdheden en didactisch materiaal, reprografie en fotocopie, fotoartikelen, lederwaren en schoonhekIsprodukten, speelgoed, tuinartikelen, hobby- en ontspanningsbenodigdheden en aile bazaarartikelen in de meest uitgebreide vorm en zin; het houden van depts van pronostieken en loterijen;

- de bereiding en verkoop van aile gerechten en dranken met het oog op onmiddellijk verbruik bij uitbating van een restaurant, caf, tea-room, ijssalon, koffiebar en dergelijke;

het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, verhuring van feestzalen voor banketten, recepties, vergaderingen, bijeenkomsten en feesten.

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd,

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf- KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt TWEENZESTIGDUIZEND EURO ( 62.000,00).

Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde. Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE MN DELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wcrdt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

Indien de vennootschap slechts uit n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op,verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B, OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan

drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt

voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan

een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt

verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om aile akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of ais verweerder.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts n zaakvoerder is, zef hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf- ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van mei om 18.00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij aile

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts n vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

Vbor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

v\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming van' een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de aangestelden van BOEKHOUDKANTOOR JANSSENS, 2990 Wuustwezel, Bredabaan 355 bus 3, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondememingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (huidige en toekomstige) en schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.

Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)

Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecordineerde statuten samen met verslag inzake omzetting van de naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/08/2013 : AN261193
03/09/2012 : AN261193
05/07/2011 : AN261193
06/09/2010 : AN261193
04/09/2009 : AN261193
22/09/2008 : AN261193
29/10/2007 : AN261193
31/08/2007 : AN261193
10/07/2006 : AN261193
23/05/2005 : AN261193
15/06/2004 : AN261193
08/01/2004 : AN261193
30/05/2003 : AN261193
07/08/2002 : AN261193
28/07/2001 : AN261193
20/07/2001 : AN261193
12/06/2001 : AN261193
10/08/1999 : AN261193
13/11/1997 : AN261193
12/07/1997 : AN261193
23/05/1995 : AN261193
01/09/1994 : AN261193
14/07/1993 : AN261193
07/05/1993 : AN261193
08/12/1992 : AN261193
21/09/1988 : AN261193
19/01/1988 : AN261193

Coordonnées
'T EILANDJE

Adresse
VIADUCT-DAM 98, BUS 2 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande