'T KWIZIEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T KWIZIEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.340.409

Publication

26/05/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
15/03/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
12/07/2011
Maa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie an do akf ---..._, -

NEERGELEGD

111JI!!!11111

29 -06- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

G1uitifje

Ondememingsnr : 0871.340.409

Beotaendng

(voluit) : 'T KWIZIEN

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Barelstraat 203 , 2880 Bornem

0a-idem/am aki e : Ontslag zaakvoerder

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BVBA 9 KWIZIEN GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE BARELSTRAAT 203 , 2880 BORNEM OP 29 MAART 2011

NN: 0871.340.409

Volgende personen zijn aanwezig :

HANDTEKENING

VERNIEUWE Patrick

PAENHUYS Raf

De vergadering heeft als dagorde :

Ontslag zaakvoerder

De aandeelhouders die allen aanwezig zijn en het gehele kapitaal en de aandelen vertegenwoordigen

stemmen met deze dagorde in ;

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is samengesteld en Kan beraadslagen over deze agenda .

De vergadering keurt met nparigheid het ontslag als zaakvoerder van Dhr Paenhuys Raf goed vanaf 29/03/2011 . Bij afzonderlijke stemming wordt , met npangheid , dcharge verleend aan Dhr Paenhuys Raf .

Gezien de afhandeling van de dagorde wordt de vergadering gesloten .

VERNIEUWE Patrick PAENHUYS Raf

Gelijktijdig wordt tevens het verslag van de buitengewone algemene vergadering neergelegd ter griffie .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 30.07.2010 10386-0396-016
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 29.07.2009 09521-0071-012
27/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 21.08.2008 08601-0038-012
22/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 18.06.2007 07245-0011-011
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.06.2006, NGL 07.07.2006 06432-2354-012

Coordonnées
'T KWIZIEN

Adresse
BARELSTRAAT 203 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande