'T SCHAEPSVEN


Dénomination : 'T SCHAEPSVEN
Forme juridique :
N° entreprise : 418.846.889

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 18.08.2014 14435-0075-011
20/10/2014
mod 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111WIMIN111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 9 fll(T 2014

Griffie

---

Ondernemingsnr : 0418.846.889

Benaming (voluit) : 't Schaepsven

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Tabakvest 87

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :Vereffening

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 30/09/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Uitdrukking van het kapitaal in euro, te weten 99157,41 euro.

2. Vaststelling dat de aandelen op naam zijn.

3. Na toelichting van het voorstel tot ontbinding in het verslag van de raad van bestuur, met aangehechte staat van activa en passive in uitvoering van artikel 181, 1, le en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, en kennisneming van het controleverslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 181 1, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen, beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap..

4. Beslissing om geen vereffenaar te benoemen en over te gaan tot onmiddellijke afsluiting van de vereffening in toepassing van artikel 184, 5 W. Venn., na vaststelling dat in voormelde staat geen schulden aan derden zijn opgenomen en er evenmin andere schulden aan derden zijn die in deze staat nog niet zouden zijn opgenomen; dat derhalve geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden dienden genomen te werden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven; verklaring door de aandeelhouders dat zij het netto actief, waarover de

" roerende voorheffing van 10% verschuldigd is, overnemen in verhouding tot hun aandelenbezit, en eveneens ' dat zij, in voorkomend geval, aile toekomstige activa en passive, rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen; vaststelling dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is, en bijgevolg de naamloze vennootschap Schaepsven" definitief opgehouden heeft te bestaan.

5. Vaststelling van de beindiging van het mandaat van

t de heer MICHEL Jan Louis Karel Rasmond, geboren te Mol op drie juni negentienhonderd vierenveertig, wonend te 2370 Arendonk, De Lusthoven 57, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

2. de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter J. Michel" , met zetel te 2370 Arendonk, De Lusthoven 57, ingeschreven in het ' rechtspersonenregister van de Rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0462261.517, met als vaste vertegenwoordiger de heer MICHEL Jan, als bestuurder, ten gevolge van de ontbinding en sluiting vereffening, en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat zonder enig voorbehoud.

6. Beslissing dat de boeken en de bescheiden zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de vereffening, in de woonplaats van de heer MICHEL Jan, thans te 2370 Arendonk, De Lusthoven 57.

7. De geassocieerde notarissen Benot De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Bovendien werd bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GLOBAL ACCOUNT, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 5, en haar gevolmachtigden, voor het vervullen van de formaliteiten inzake de betaling van gemelde roerende voorheffing op de liquidatiebonus, en alle overige formaliteiten bij de griffies en/of ondernemingsloketten, inzake de schrapping van inschrijving van de vennootschap, In verband hiermee kan deze volmachthouder aile documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Voor ontledend uittreksel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoeidanigheid'van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Yves De Deken, Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + bijzonder verslag raad-van bestuur + controleverslag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

i

Voor

pe h4eclen

aan het

BeIgisch Staatsblad

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

;\

12/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.08.2013 13573-0427-011
10/01/2012
Mod 2l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

... , , e 4~

' G``~ L'Ceo

Griffie

I 111111 III'iI II'iI Illil 1Ili III'iI 111111 III IlI

" 120,25,"

StaatsbI d - 20.12701/10 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418.846.889.

Benaming

(voluit) : 't Schaepsven

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tabakvest 87, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : benoeming bestuurders

Verwijzend naar de bijzondere algemene vergadering d.d. 19 december 2011 worden volgende bestuurders; herbenoemd voor een periode van 6 jaar

- de bvba Dokter J. Michel, Waterstraat 28, 2400 Mol met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Michel, Waterstraat 28, 2400 Mol.

- de heer Jan Michel, Waterstraat 28, 2400 Mol.

Tevens wordt de heer Jan Michel, Waterstraat 28, 2400 Mol herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor: een periode van zes jaar.

Jan Michel

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0115-010
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 29.07.2010 10370-0187-010
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 19.08.2009 09595-0028-010
25/09/2008 : AN215540
06/09/2007 : AN215540
06/09/2006 : AN215540
01/08/2005 : AN215540
26/06/2003 : AN215540
26/06/2003 : AN215540
26/06/2003 : AN215540
03/06/2000 : AN215540
05/04/1989 : AN215540
01/01/1986 : AN215540

Coordonnées
'T SCHAEPSVEN

Adresse
TABAKVEST 87 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande