'T SMULHUIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T SMULHUIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.997.709

Publication

10/10/2014
mod 11.1

I Lrta In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

41 OKT. 2014

afdeiNrewerpen

Ondememingsnr: BE0464.997.709

Benaming (voluit) : 't Smulhuis

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Steenweg 5331ste Verd. 2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte : BVBA: Ontbinding en in vereffeningstelling - Sluiting vereffening - Bewaren. boeken

Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op vijfentwintig september tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "'t Smulhuis", gevestigd te 2600 Berchem-Antwerpen, Grote Steenweg 533 1 ste verdieping, opgericht bij akte verleden voor notaris Franois Leconte te Mortsel op eenentwintig december negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes januari nadien onder nummer 990106-416, waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)464.997.709, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

MIRMUS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

* Lezing en onderzoek van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt overeenkomstig de

bepalingen van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, bij welk verslag een staat van

actief en passief is gevoegd afgesloten op vijftien september tweeduizend en veertien.

* Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief.

De besluiten van gezegd verslag luiden als volgt:

"8. Besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het

bestuursorgaan van de vennootschap BVBA 'T Smulhuis, met zetel te Grote Steenweg 533, 2600

Berchem, een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 15 september 2014.

Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat

een balanstotaal op van 135.809,37 EUR en een netto actief van 135.809,37 EUR.

In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige

staat opgesteld in discontinuteit.

Overeenkomstig artikel 184 5 van het Wetboek van vennootschappen bevestigen wij, dat er op

basis van de ons verstrekte informatie, geen schulden tan aanzien van derden zijn vermits deze

inmiddels werden aangezuiverd, waardoor er geen gelden dienen te worden geconsigneerd.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke

professionele normen, kan ik bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 15 september

2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.

Antwerpen, 16 september 2014.

BVBA Van den Keybus  Van der Jeught

Vertegenwoordigd door

Erik VAN DER JEUGHT

(getekend)

Bedrijfsrevisor"

* Ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap

2 Vaststelling dat alle activa verdeeld zijn en er geen passiva meer aanwezig zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

aL Goedkeuring verslag zaakvoerder, met name de heer Edward Jan MASSART, geboren te

Antwerpen op negenentwintig maart negentienhonderd zevenendertig, wonende te Berchem- `

Antwerpen, Grotesteenweg 533 bus 1 (rijksregisternummer 37.03.29-291.25

identiteitskaartnummer 591.5902542.97), ontslag en dcharge.

4.. Verlenen van volmacht

L Sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 184 5 W. Venn.

5 Bewaren van boeken en bescheiden:

De Algemene Vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende

tenminste vijf jaar te bewaren op de maatschappelijke zetel,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie

DE NOTARIS -

Getekend Patrick Knevels

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift  verslag van de zaakvoerder  verslag van de revisor.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

*. litote

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Y-V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 29.08.2014 14533-0105-008
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 21.06.2013 13201-0331-012
23/09/2011 : AN332881
07/09/2011 : AN332881
06/07/2010 : AN332881
08/12/2009 : AN332881
02/04/2008 : AN332881
14/03/2008 : AN332881
31/05/2007 : AN332881
28/09/2005 : AN332881
07/07/2004 : AN332881
09/07/2003 : AN332881
30/05/2002 : AN332881
12/06/2001 : AN332881
13/01/2001 : AN332881
17/09/1999 : AN332881
06/01/1999 : ANA058632

Coordonnées
'T SMULHUIS

Adresse
GROTE STEENWEG 533 - 1STE VERD. 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande