'T WINKELTJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T WINKELTJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.292.162

Publication

04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 28.08.2014 14511-0338-018
06/01/2014
mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteEIMIRI131oi

NBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr ; 0811.292.162

i Benaming (voluit) : 'T WINKELTJE

.

(verkort)

; Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meerledorp 2

2328 Hoogstraten (Meerle)

"

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Notaris Paul Rommens te Hoogstraten (Meer) op 18 december. 12013 werd gehouden

De buitengewone algemene vergadering van "'T WINKELTJE", besloten vennootschap met beperkte] .1 aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Meerledorp 2, met: ondernemingsnummer en BTW nummer BE0811.292.162/RPR Turnhout.

Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Paul Rommens te Hoogstraten (Meer) op 20 april 2009,; gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 april 2009 onder nummer 09062307.

h.

Waarbij na beraadslaging door de vergadering werd beslist als volgt:

Eerste beslissing:

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met; ,: een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend uitgekeerd ingevolge bijzondere, :: algemene vergadering d.d, 16 december 2013, zijnde een verhoging voor een bedrag van drienvijftigduizend; i" honderd euro ( 53.100,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00)

naar eenenzeventigduizend zevenhonderd euro ( 71.700,00), onderschreven als volgt:

1. door de heer Bart Van Looveren, voornoemd, voor een bedrag van zesentwintigduizend vijfhonderdvijftig;

.: euro ( 26.550,00). ;

2. door mevrouw Vera Bevers, voornoemd, voor een bedrag van zesentwintigduizend vijfhonderdvijftig euro .; ( 26.550,00).

:, De kapitaalsverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De.

.; waardestijging van de aandelen wordt automatisch ingecalculeerd in de fractiewaarde als gevolg van de stijging; van het kapitaal waarvan zij een breuk vertegenwoordigen.

Bankattest

Ondergetekende Notaris bevestigt, overeenkomstig artikel 311, eerste lid, van het Wetboek van, ;. Vennootschappen, uitdrukkelijk de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig het overhandigde; _. bankattest van KBC Bank te Meerle in datum van 13 december 2013

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt en dat alle aandelen werden volstort zoals voormeld.

Door deze transactie bedraagt het maatschappelijk kapitaal eenenzeventigduizend zevenhonderd euro ( ;

i. 71.700,00) en wordt het vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale;

waarde.

Er werd geen gebruik gemaakt van enig bestaand voorkeurrecht.

De kapitaalverhoging is het gevolg van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 WIB;

; 92, van het verlaagd tarief van 10% van de roerende voorheffing kunnen genieten.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien

. in artikel 537 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging,

van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Tweede beslissing:

De statuten worden overeenkomstig voormelde beslissingen aangepast.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Notaris Paul ROMMENS,

L

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 28.08.2012 12487-0173-017
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 23.08.2011 11440-0436-017
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 25.08.2010 10458-0437-015

Coordonnées
'T WINKELTJE

Adresse
MEERLEDORP 2 2328 MEERLE

Code postal : 2328
Localité : Meerle
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande