'VAN EERSEL'

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'VAN EERSEL'
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.234.559

Publication

28/04/2014 : VERVROEGDE ONTBINDING - SLUITING DER VEREFFENING ONTSLAG/DECHARGE
Tekst :

Het biijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN , geassocieerd notaris, te Rijkevorsel op 31 maart 2014, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen ;

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de enige aandeelhouder, hij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Tweede besluit

De vennootschap wordt met îngang van heden vervroegd ontbonden.

Derde besluit

Gemelde vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door de aandeelhouder(s) voornoemd, zodoende dat er geen vereffenaar dient te worden aangesteld.

Vierde besluit

De in functie zijnde zaakvoerder, zijnde de Heer Van Eersel David, wonende te 2310 Rijkevorsel, Klundert 36, wordt eervol ontslagen met décharge omtrent zijn mandaat.

Vijfde besluit

De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te bestaan met ingang van heden.

Zesde besluit

De boeken en bescheiden van gemelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zulien gedurende vijf jaar neergelegd en bewaard worden door de Heer Van Eersel David, voornoemd.

Zevende besluit

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, SBB, kantoorhoudende te 2310 Rijkevorsel, Drijhoek 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondememingen en het ondememingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.03.2014, NGL 23.04.2014 14102-0192-011
15/02/2012
Mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGFL i=Gl7

GRIFFIE RECHTBANK VAN

31 JAN, 2012

KOOPHANDEi. TURNHOUT

De griffefFie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111t11(Mileliel

Annexes du Moniteur belge

N

N N

Vi

eh Staatsblad

Ondernemingsnr : -t,3 ,u " 558

Benaming (voluit) :"VAN EERSEL"

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :B-2310 Rijkevorsel, Klundert 36

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :OPRICHTING

Tekst :

Het blijkt uit een akte verleden voor Philippe VERLINDEN, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke

vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'D. Dupont & Px

Verlinden", met zetel te Rijkevorsel op 27 januari 20I2, dat er door:

L De heer VAN EERSEL David Guido Julia, geboren te Zoersel op drientwintig augustus negentienhonderd

zevenenzeventig, nationaal nummer 77.08.23 15I-56, wonende te 2310 Rijkevorsel, Klundert 36.

2. De heer VAN EERSEL Steve Carolus Suzanne, geboren te Zoersel op drientwintig januari

negentienhonderd negenenzeventig, nationaal nummer 79.0L23 093-10, wonende te 2310 Rijkevorsel,

Eikendreef 109.

de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam: "VAN EERSEL"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) vertegenwoordigd door

honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk nhonderd

zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn. De vennootschap beschikt

bijgevolg over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00).

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van

het Wetboek van vennootschappen.

Zetel

De zetel is gevestigd te B-2310 Rijkevorsel, Klundert 36. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst

worden in Belgi binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij besluit van de

zaakvoerder(s).

Doel

De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Bouw van autowegen en andere wegen;

1- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voetgangers;

- Schilderen en markeringen op wegen parkeerplaatsen;

- Ruimen van waterlopen, sloten enz...,

- Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

- Reiniging van gebouwen;

- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz..;

- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;

- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

- Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,

verwilderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

Voorbehouden aan het Selg'scfi~ Staatsbld Luik 13 - vervolg

Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;

Verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel.

De vennootschap mag aIIe handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commercile en financile handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs aIs deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden. Zij mag Ieningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in specin of natura, van fusie, inschrijving,

deelneming, financile tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in Belgi of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar

maatschappelijk doel te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap. Deze lijst is

exemplatief en niet beperkend. Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in Belgi aIs in het buitenland op alle

manieren en modaliteiten die ze goed vindt.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten. Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaalde of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet, Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan n of meerdere personen opgedragen worden. De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt. Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen, binnen de perken van hun bevoegdheden, hun machten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere personen. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

Vergoedingen zaakvoerders

Aan de zaakvoerder of zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Controle

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Indien deze dag

een wetteke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdanij fifBelgisch Staatsblad -15/02/2011-nnexsdii Nonitur belge

Ifjlagen bid het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Boekjaar

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van hetzelfde jaar.

Verdeling

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

Verdeling bij vereffening.

Het batig saldo van deze vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elke aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee. Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

OVERGANGSBEPALINGEN

X. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op nendertig december tweeduizend en twaalf.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien, overeenkomstig de statuten.

3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd

De comparaut(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

SLOTBEP - LINGEN

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op n.

b. te benoemen tot deze functie: de heer VAN EERSEL David voornoemd sub 1., die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.

e. geen commissaris te benoemen.

VOLMACHT

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Luyckx

Account en I3elastingconsulent BV ovv BVBA, te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 9, aan wie de macht

verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap hij de B.T.W.-

administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, geassocieerd notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie inhoudende de statuten,

M f

~ +

Voor-behduden aan het gelgisch Staatsbld

Coordonnées
'VAN EERSEL'

Adresse
KLUNDERT 36 2310 RIJKEVORSEL

Code postal : 2310
Localité : RIJKEVORSEL
Commune : RIJKEVORSEL
Province : Anvers
Région : Région flamande