'ZEAGLE'

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'ZEAGLE'
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.109.467

Publication

26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.08.2014 14450-0438-010
29/11/2011
Moi 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo behou aan Belgi.1 Staatst tirniiuuw~~um~~~M~i~~u

*11179609

NeeirgAnd tti, griffie van de

Rechtbank van K~.:.; ;i,ri,,i tc r".ntwerpv

.-

CAP _

Gri#fi@ Griffier,

Ondernemingsnr: 3L 4 " /05.

Benaming

(voluit) : "Zeagle"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pater Damiaanstraat 67

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op tien november tweeduizend en elf.

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoot:

De heer ZET LIEN Michel Maurice Yolande, geboren te Antwerpen op 16 maart 1960, wonend te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pater Damiaanstraat 67, optredend in eigen naam ter wederbelegging van eigen gelden, waarover hij beschikte op ogenblik van zijn huwelijk.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "Zeagle" (handelsnaam "Michel Zellien")

3. De zetel van de vennootschap: 2610 Wilrijk (Antwerpen), Pater Damiaanstraat 67

4. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi als in het buitenland zowel in eigen naam en/of voor eigen

rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

- consultancy, training en coaching op het gebied van bedrijfsbeheer;

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;

- verlenen van adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van planning, organisatie,

efficintie, enzovoort;

- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie;

- intern management;

managementadvies;

overige financile en commercile dienstverlening;

- overige zakelijke dienstverlening;

- verhuur van vergaderruimten;

- verhuur van oldtimers;

- het maken van websites;

- onderneming in onroerend goederen, welke ondermeer omvat:

* de verwerving, vervreemding, ordening, huren en verhuren, het doen bouwen en verbouwen van onroerende goederen;

* tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, inclusief onroerende leasing, met uistluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB van 6/9/1993, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

* het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of itnmobilinvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertiftcaten;

* het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op de medeigendom;

- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

- de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commercile, industrile of andere vennootschappen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

- al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonder de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

De vennootschap handelt voor eigen rekening; in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen incl handelsfonds in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (E.18.600,00), verdeeld in

honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.

d) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan

niet vennoten.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot zaakvoerder worden aangesteld.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn

aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een

vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en

voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Tot niet-statutaire zaakvoerder werd voor onbepaalde termijn benoemd:

de heer ZELLIEN Michel Maurice Yolande, geboren te Antwerpen op 16 maart 1960, wonend te 2610

Wilrijk (Antwerpen), Pater Damiaanstraat 67.

De opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de

vennootschap geldig in en buiten rechte.

Commissaris : De comparant verklaart thans geen commissaris te benoemen.

b) Intern bestuur:

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. Het begin en het einde van het boekjaar:

n januari - nendertig december, en voor de eerste maal op nendertig december tweeduizend en twaalf

(31.12.2012).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de derde vrijdag van de maand juni, om negentien (19:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

tweeduizend dertien (2013).

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op n stem.

10. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste nitwintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te

vormen totdat deze n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantimes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11. Bijzondere volmacht

Er werd aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jonkers & Partners", met zetel te 2382 Poppel (Ravels), Mierdsedijk 5, en/of aan mevrouw Van Beek Monique, wonend te 2382 Poppel (Ravels), Aarle 2, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte

dd. 10 november 2011, met in bijlage : uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Voorbehouden` e.an het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
'ZEAGLE'

Adresse
PATER DAMIAANSTRAAT 67 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande