ZUIDNATIE BREAKBULK, AFGEKORT : ZNBB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ZUIDNATIE BREAKBULK, AFGEKORT : ZNBB
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 894.302.584

Publication

05/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14521-0319-039
21/10/2013
Mod Wafd 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te /lilt werpen, op

Griffie O OKT, 2013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0894.302.584

(voluit) : ZUIDNATIE BREAKBULK

(verkort) : ZNBB

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 26 augustus 2013, blijkt:

De benoeming tot commissaris van de vennootschap, voor een periode van drie boekjaren, ingaand op 26 augustus 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit, van:

- De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, BTW BE 0876.661.947, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN HEMELRYCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8.

NV "ORINTA"

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

BVBA "M. DUBOURG"

Vaste vertegenwoordiger

Vertegenwoordigd door

Marcel DUBOURG

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 29.08.2013 13501-0300-041
01/02/2013
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

i Uni NV

' Ondernemingsnr : 0894.302.584

Neergelegd tzr griffie van ria Rechtbank van KoopheezIte Antwerpen

op 1 79113

G ier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : DP WORLD BREAKBULK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg, 1

2070 Zwijndrecht

' Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSING ZETEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig december tweeduizend en twaalf, door Meester Alexis LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met. handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dragende aan het slot volgende' registratiemelding :

Geregistreerd twee bladen, twee renvooien, op het derde Registratiekantoor van Elsene, op acht januari tweeduizend dertien, boek 76, blad 17, vak 14. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De Ontvanger ;" (getekend) MARCHAL D.

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DP WORLD BREAKBULK", waarvan de zetel gevestigd is te Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, volgende beslissingen genomen heeft

1 Wijziging van de naam van de vennootschap in "Zuidnatie Breakbulk", afgekort "ZNBB", en dit vanaf n januari tweeduizend dertien en derhalve aanpassing van artikel 1 van de statuten door toevoeging van de volgende tekst:

"Vanaf n januari tweeduizend dertien zal de naam van de vennootschap als volgt luiden: zuidnatie Breakbulk ; afgekort "ZNBB"."

2 Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar Oude Leeuwenrui 48, 2000 Antwerpen, en dit met= ingang vanaf n januari tweeduizend dertien en derhalve wijziging van artikel 2 van de statuten door, toevoeging van de volgende tekst vlak na de eerste alinea van dit artikel:

"Vanaf n januari tweeduizend dertien zal de zetel van de vennootschap gevestigd zijn te Oude, Leeuwenrui 48, 2000 Antwerpen."

3 Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw An Moons, wonende te 2900 Schoten, Paalstraat 227 en/of mevrouw Ktara Hellebosch, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 12, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecordineerde tekst van statuten).

Alexis LEMMERL1NG

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden - Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2013
Mcd Word 11.1

175 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

riCcrqcogr ter g='iFfio vert de R

tfsop%andej tG~ff~erpen, e 0 3i`.itl.

f.r*

Ondernemingsnr : 0894.302.584

Benaming

(voluit) : DP WORLD BREAKBULK

(verkort) : 1

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2012 en de raad van bestuur de dato 31 december2012, blijkt:

I. De kennisname van het ontslag, schriftelijke aangeboden, met ingang van 31 december 2012 door de

hierna volgende bestuurders, te weten:

- De heer Robert Derek HARRISON, wonende te 2930 Brasschaat, Krijnlaan 20;

- De heer Frank DRIESEN, wonende te 2650 Edegem, Romeinse Put 39;

-De heer Erik DESMET, wonende te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 171/43;

De kennisname van het ontslag, schriftelijk aangeboden, met ingang van 27 december 2012 door de hierna

volgende bestuurder, te weten:

- De heer Wouter HUYBRECHTS, wonende te 2110 Wijnegem, Lange Kruisweg 20.

11. De benoeming tot nieuwe bestuurders op voordracht van de houders van aandelen categorie D, voor een periode ingaand op 31 december 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, van:

- De naamloze vennootschap "ORIENTA", met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 48, BTW BE 0423.535.355, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M. DUBOURG", met zetel te 9140 Temse, Molenstraat 66, BTW BE 0465.172.408, RPR Dendermonde, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel DUBOURG, wonende te 9140 Temse, Molenstraat 66;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEVAL CONSULT', met zetel te 9120 Beveren-Waas, Kleine Kouterstraat 20, BTW BE 0465.451.035, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Paul FEYS, wonende te 9120 Beveren-Waas, Kleine Kouterstraat 20.

III. De vaststelling dat ingevolgde de beindiging van het mandaat van bestuurder van de heer Robert DEREK HARRISON, wonende te 2930 Brasschaat, Krijnlaan 20, zijn mandaat van gedelegeerd bestuur tevens beindigd is met ingang van 31 december 2012.

IV. De benoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode ingaande op 31 december 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018, van:

- De naamloze vennootschap "ORIENTA", met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 48, BTW BE 0423.535,355, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M. DUBOURG", met zetel te 9140 Temse, Molenstraat 66, BTW BE 0465.172.408, RPR Dendermonde, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marcel DUBOURG, wonende te 9140 Temse, Molenstraat 66;In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigem, conform artikel 17 van de statuten.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend waaronder minstens n (1) Bestuurder D.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

ffan het elgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

NV "RIENTA"

gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door BVBA "M. DUBOURG" vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd door Marcel DUBOURG vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

u

II 111111111111111

*12117590*

Neergelegd ter griffie v.,n de Rechtbank van Koophandel te r';  w .;pen, op

Griffie 2 5 JUN1 2012

Ondernemingsar : 0894.302.584

Benaming

(voluit) : DP World Breakbulk

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe weg 1, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

De ondergetekenden, aile aandeelhouders van de Vennootschap,

-werden genformeerd omtrent het ontslag van de heer Eric Waterman ais bestuurder met

ingang vanaf 16 mei 2012 en hebben dit aanvaard;

-verklaren kwijting te verlenen aan de heer Eric Noterman vanaf 16 mei 2012;

-verklaren bereid te zijn een nieuwe bestuurder te benoemen op voordracht van de houder van

de aandelen,

Eerste Besluit

Op voorstel van de houder van de aandelen beslissen de aandeelhouders op unanieme wijze te benoemen als bestuurder met ingang vanaf 16 mei 2012:

De heer Robert Derek Harrison, wonende te Krijnlaan 20  2930 Brasschaat.

Zijn mandaat neemt een einde tijdens de gewone algemene vergadering van 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Tweede Besluit

De aandeelhouders beslissen op unanieme wijze om een bijzondere volmacht te geven met mogelijkheid tot substitutie aan Mevrouw An MOONS, wonende te Paalstraat 227, 2900 Schoten

De aangestelde volmachtdrager is bevoegd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle publicatieformaliteiten voor het Belgisch Staatblad en aanpassingen door te voeren in de krulspuntbank van ondernemingen. De volmachtdrager is gemachtigd om acle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen, De volmachtdrager is gemachtigd om de publicatieformulieren van het Belgisch staatblad te ondertekenen.

Voor nvormig besluit

An Moons

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012
MM MAI 11.1

Is~,< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

tyliponeo

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 5 3UNl art

Ondernemingsnr : 0894.302.584 Benaming

(voluit) (verkort) :

DP World Breakbulk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe weg 1, 2070 Zwijndrecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

De ondergetekenden, de Raad van bestuur,

-werd genformeerd omtrent het ontslag van de heer Eric Noterman als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder vanaf 16 mei 2012

-Beslist om een nieuw gedelegeerd bestuurder te benoemen vanaf 16 mei 2092;

De heer Robert Derek Harrison, wonende te Krijnlaan 20 -- 2930 Brasschaat. Voor nvormig besluit

Rob Derek Harrison Erik Desmet

Gedelegeerd bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 11.05.2012 12114-0581-039
18/04/2012
Motl 2.0

m_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12075731"

IVeargt:...;r:iter cchthanlc van Koophandel 1,L Flnir i, rpe,

Q 5 APR. >ai

Griffie

111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Qndernemingsnr : 0894.302.584

Benaming

(voluit) : P World Breakbulk

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte w Benoeming commissaris

De ondergetekenden, alle aandeelhouders van de vennootschap:

verklaren dat zij genformeerd werden omtrent de vergetelheid de aanstelling van KPMG Bedrijfrevisoren, lopende tot 14 december 2010, te verlengen. Zij verklaren bereid te zijn om de aanstelling retroactief te stemmen, met infang vanaf datum 14 december 2010.

Eerste Besluit:

De aandeelhouders beslissen op unanieme wijze om de aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren te verlengen. Zij zijn bereid om de aanstelling retroactief te stemmen met ingang vanaf datum 14 december 2010. De commissarissen worden retroactief benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De Algemene Vergadering van aandeelhouders dient in 2013 opnieuw de aanstelling van de commissarissen te bevestigen.

Voor nvormig uittreksel

Eric Noterman Erik Desmet

Gedelegeerd bestuurder Bestuurder

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 09.06.2011 11157-0451-038
10/05/2011
Mpd 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~~ gri$~`~~ van :de geide

~~~Pg2~gr~ R~ ~

~~ a~ fft.o~~eab

vort ~(4a~

Griffie 1 B APR. 1011

Voorbehouden 1 " 11 10701 38 III

aan het 0*

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0894302584

Benaming

(voluit) : DP World Breakbulk

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nieuwe weg 1, 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders op 14 maart 2011: De ondergetekenden, alle aandeelhouders van de Vennootschap:

-verklaren dat zij genformeerd werden omtrent het ontslag van de heer Wolfgang Harms hebben (`R' bestuurder benoemd met ingang van 10 Februari 2009  neergelegd ter griffie 2009). en dit aanvaard: op 18 Februari.

-verklaren bereid te zijn een nieuwe 'R' bestuurder te benoemen op voordracht van de aandelen 'R'. houder van de

Eerste Besluit

Op voorstel van de houder van de aandelen 'R' beslissen de aandeelhouders op unanieme wijze te

benoemen als 'R' bestuurder met ingang van de datum van huidige resolutie:

De heer Wouter HUYBRECHTS, wonende te Lange Kruisweg 20, 2110 Wijnegem, Belgi

Zijn mandaat neemt een einde tijdens de gewone algemene vergadering van 2016. Zijn mandaat is'. onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tweede besluit

De aandeelhouders beslissen op unaniem e wijze om een bijzondere volmacht te geven met mogelijkheid tot:

substitutie aan:

Mevrouw An Moons, wonende te Paalstraat 227, 2900 Schoten, Belgi.

De aangestelde volmachtdrager is bevoegd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen: voor alle publicatieformaliteiten die moeten vervuld worden. De volmachtdrager is gemachtigd om alles handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen.

Voor nvormig uittreksel

Eric Noterman Erik Desmet

Bestuurder Bestuurder

11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.05.2010, NGL 07.06.2010 10158-0166-037
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.05.2009, NGL 15.06.2009 09237-0310-035
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15367-0546-042
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0245-041

Coordonnées
ZUIDNATIE BREAKBULK, AFGEKORT : ZNBB

Adresse
OUDE LEEUWENRUI 48 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande