0 3

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 0 3
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.713.370

Publication

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 13.09.2014 14587-0319-012
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 31.08.2012 12540-0453-014
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 26.08.2011 11453-0118-013
03/03/2011
mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteIiI flil 111fl II11 liii 11fl Il1 11111 llI 11l

*11033957*Ondememingsnr : 0881.713.370

Benaming ; 0 3

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Louis Pasteurlaan 10

1780 Wemmel

Onderwerp akte :kapitaalsverhoging - doelswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Koen DIEGENANT, Notaris te Halle (Buizingen) op 8, februari 2011, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "0 3", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is;' te 1780 Wemmel, Louis Pasteurlaan 10; ingeschreven in het Rechtspersonenregister, onder'. ondernemingsnummer 0881.713.370, onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

a. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met'; honderdzesduizend vierhonderd euro (EUR 108.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) tot honderdvijfentwintigduizend euro (EUR 125.000,00), door de uitgifte van driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard, die van dezelfde: rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten vanaf heden.

Deze driehonderd vijftig (350) nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst, in geld en volgestort ten:: belope van honderd procent.

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van driehonderd vier euro (EUR 304,00) per aandeel en zij zullen volledig volgestort worden bij de inschrijving.

b. Inschrijving en volstorting

Zijn hier tussengekomen, de volgende personen, die verklaren voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de vennootschap O 3":

- de heer Thomas Oostendorp, voomoemd, die verklaart in te schrijven op honderd vijfenzeventig (175)., nieuwe aandelen voor de prijs van driehonderd vier euro (EUR 304,00) per aandeel en hiervoor in het totaal) drienvijftigduizend tweehonderd euro (EUR 53.200,00) heeft gestort;

- mevrouw Mireille Sloore, voornoemd, die verklaart in te schrijven op op honderd vijfenzeventig (175):: nieuwe aandelen voor de prijs van driehonderd vier euro (EUR 304,00) per aandeel en hiervoor in het totaal drienvijftigduizend tweehonderd euro (EUR 53.200,00) heeft gestort;

De inschrijvers verklaren, hetgeen door alle leden van de vergadering, aanwezig, wordt erkend, dat alle aandelen aldus geplaatst, volledig zijn volgestort in specin en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werden op een bijzondere rekening nummer BE 57 7450 3794 3035 bij de: Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op februari 2011 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven.

c. Vaststelling van de kaoitaalverhoginq

De voorzitter van de vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is gebracht op honderdvijfentwintigduizend euro (EUR 125.000,00).

De vergadering besluit om artikel VIJF van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen zoals hierna bepaald.

TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de. bovengenoemde besluiten; de eerste alinea van artikel VIJF wordt vervangen door: "Het maatschappelijk`. kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (EUR 125.000, 00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die. ieder n/vierhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

- voor eensluidend analytisch uittreksel 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

ouden aan het :" Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte  gecoordineerde statuten

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de " rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Koen-Diegenant,-- --

Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 23.08.2010 10434-0104-010
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 24.07.2009 09470-0348-010
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 29.07.2008 08512-0268-010
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 17.09.2015 15587-0583-010

Coordonnées
0 3

Adresse
LOUIS PASTEURLAAN 10 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande