17DECEMBER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : 17DECEMBER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.777.030

Publication

14/02/2014
Mod Word 11.1

Wi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

*iaoazaao* 1 1111

BRUSSEL

0 5 FEB 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0847.777.030

Benaming

(voluit) : 17DECEMBER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Placestraat 43A, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 december 2013:

De aandeelhouders nemen eenparig volgend besluit aan:

De aandeelhouders besluiten Deloitte Bedrijfsrevisoren BV OVVE CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Luc Van Coppenolle (lidnr. A01723 bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren) te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat gaat in vanaf boekjaar 2013 en zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2015.

BESLUIT dat de commissaris als vergoeding voor zijn mandaat 2.500 EUR zal ontvangen voor de werkzaamheden over boekjaar 2013. De vergoeding voor de werkzaamheden over de boekjaren 2014 en 2015 zal 2.000 EUR per jaar bedragen.

Voor analytisch uittreksel

17DECEMBER NV

vertegenwoordigd door Ria Dreelinck

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van hulk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/01/2014
Benaming (voluit) :17december

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Placestraat 43A

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "17december", waarvan de zetel gevestigd is te Hendrik Placestraat 43A, 1702 Groot-Bijgaarden, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in geld, met honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR) om het te brengen op tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 EUR), met uitgifte van honderd zeventig (170) aandelen.

leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging werd bijgevolg volgestort ten belope van honderd zeventigduizend euro (170.000,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 8E 41 7440 3959 7110 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 december 2013.

20 Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zeventigduizend euro (270.000, 00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder n/tweehanderd zeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

3 Wijziging van artikel 2 van de statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 8 november 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 november daarna, onder nummer 20121123/189447 en derhalve vervanging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hendrik Placestraat 43A, 1702 Groot-B19aarden.".

4 Vervanging van de eerste twee alinea's van artikel 41 met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap, om deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, door de volgende tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging warden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, 2 van het Wetboek van vennootschappen.".

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, de

gecoordineerde tekst van statuten).

uitgereikt vr registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.i

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11111111

*14018716*

ft'P'" I Ail 2014,

Griffie

Ondernemingsnr :0847.777.030

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/11/2012
Mod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

i 11111111111111111

*12189447*

1313USVek

Griffie

Ondernemingsnr : 0847.777.030

Benaming

(voluit) : 17december

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Placestraat 47, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van maatschappelijke zetel en exploitatiezetel ingevolge gemeentelijke beslissing

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 8 november 2012. "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

KENNIS GENOMEN van de beslissing van de gemeente Dilbeek dd 30 oktober 2012 (dossier_ 874.1/12/21137) waarbij werd overgegaan tot definitieve toekenning van het huisnummer van het onroerende' goed waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel en exploitatiezetel heeft. Uit deze beslissing blijkt dat, aan het onroerende goed waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel en exploitatiezetel heeft het: huisnummer 43A werd toegekend.

BESLOTEN dat de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap met ingang per 30 oktober 2012 op volgend adres is gevestigd:

Hendrik Placestraat 43A

1702 Groot-Bijgaarden

Belgi.

BESLOTEN een volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther Goldschmidt om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (KBO) te wijzigen."

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening..

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/08/2012
e mod 11.1In de bijagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VS bah( aai [Sel Staa BRU~ {,r ~s~" ~e`~]'

Griffk~ 1 AOV! L" '~~ ~l~a]

Ondernemingsrpr eg~~~1~c~

~

Benaming (voluit) : 17clece Ilmber

(verkort) "

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetei Hendrik Placestraat 47

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op nendertig juli tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met, handelsvorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1, de heer Detavernier Jonathan Marc Roger, met woonplaats te Borgerhoutsestraat 22 bus 23, 2018 Antwerpen;

2. de heer 17riesen Trmotheus, met woonplaats te Diestsesteenweg 337, 3010 Kessel-Lo;

3. mevrouw Dreelinck Ria, wonende te Tweekerkenstraat 101 bus 6, 9620 Zottegem;

4, de heer Fauconnier Marc Karel Dorothea, wonende te 1850 Grimbergen, Fazantenstraat 7;

5. de heer Libens Luc Marc, wonende te 3040 Huldenberg, Korenheide 2A;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming:

"17december".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Hendrik Placestraat 47, 1702 Groot-Bijgaarden.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen

naam:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisiinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het; produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten alsmede aile activiteiten die. betrekking hebben op onroerende leasing, zowel als leasinggever als leasingnemer.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3, Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile, landbouw- of immobifinvennootschappen of -ondernemingen; het: stimuleren, de planning en cordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile`; tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met: het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn:; activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het;; statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

4 mod 11.1

Voorbehouden r

aan het De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Belgisch Staatsblad De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van nendertig juli tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR),

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Detavernier Jonathan, voornoemd, ten belope van twintig (20) aandelen;

- door de heer Driesen Timotheus, voornoemd, ten belope van twintig (20) aandelen;

- door mevrouw Dreelinck Ria, voornoemd, ten belope van twintig (20) aandelen;

- door de heer Fauconnier Marc, voornoemd, ten belope van twintig (20) aandelen;

- door de heer Libens Luc, voornoemd, ten belope van twintig (20) aandelen;

totaal: honderd (100)aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%), De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (100.000 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 13E32 7340 3458 9502 bij de KBC BANK GRIMBERGEN, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 30 juli 2012 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig

is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1Voor- e ,

behouden aan het Belgisch Behalve in geval van overmacht, Scan de raad van bestuur, siechts geldig beraadsagen en beslissen indi-en tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens n A Bestuurder en n B Bestuurder (voorzover en in de mate er minstens n A Bestuurder en n B Bestuurder werd benoemd).

Staatsblad De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, waarbij de goedkeurende stem vereist is van minstens n A Bestuurder en n B Bestuurder (voorzover en in de mate er minstens n A Bestuurder en n B Bestuurder werd benoemd).

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2. Adviserende comits

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid n of meer adviserende comits

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan n of meer personen van hun keus toekennen,

4. Directiecomit

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit.

Een lid van het directiecomit dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financile toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor eenOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om

wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen, "

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vernield.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt eik jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Zij Ii W

~ beschikken over ae machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het etboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperkeh,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

"

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

Tot A- bestuurders :

1, de heer Detavernier Jonathan Marc Roger, met woonplaats te Borgerhoutsestraat 22 bus 23, 2018

Antwerpen.

2. de heer Driesen Timotheus, met woonplaats te Diestsesteenweg 337, 3010 Kessel-Lo.

3. mevrouw Dreelinck Ria, wonende te Tweekerkenstraat 101 bus 6, 9620 Zottegem. Tot B-bestuurders :

4. de heer Fauconnier Marc Karel Dorothea, wonende te 1850 Grimbergen, Fazantenstraat 7.

5, de heer Libens Luc Marc, wonende te 3040 Huldenberg, Korenheide 2A.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van nendertig juli tweeduizend en twaalf en zal worden

afgesloten op 31 december 2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMIN1STRATIE en KRU1SPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Adriaan Dauwe of ieder advocaat deeluitmakend van het

kantoor Altius met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alsook aan mevrouw Godelieve Janssens, wonende te Hofstade, Buntgrasstraat 15, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, vijf volmachten).

Uitgereikt v6r registratie in toepassing van artikel 173, 1 bis van hef Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/03/2015
Mod Word 1LI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

neergetegd/rttvengen op

Ondernemingsnr : 0847.777.030

Benaming

(voluit) : 17DECEMBER

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Placestraat 43A, 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de nparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 27 februari 2015:

Q 3 KM 2015

ter griffie van eriffigda," ,: r.cisl:ryliria (echtbartk-1faPTifioQptFeidel

"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Driesen Timotheus als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen gemeenrechtelijke tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer Driesen Timotheus van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van zijn opdracht gedurende de termijn tussen het begin van het lopende boekjaar tot op de datum van deze besluiten. De volledige kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Tweede besluit

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Carine Van'. Regenmortel en de heer Adriaan Dauwe, of iedere andere advocaat van het kantoor Altius, Havenlaan 86C,. B.414, 1000 Brussel, elkeen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste; neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen. "

Voor analytisch uittreksel

Adriaan Dauwe

Volmachtdrager

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 26.06.2015 15213-0578-026

Coordonnées
17DECEMBER

Adresse
HENDRIK PLACESTRAAT 43A 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande