1+TRAITEUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 1+TRAITEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.875.497

Publication

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 18.06.2013 13184-0579-011
22/03/2012
Mid2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbac

11111

*izoeossiJ teme=5.

I 2 MRT 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.875.497

Benaming

(voluit) : I + TRAITEUR

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Dorpstraat 64, 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Onderwerp akte : OVERDRACHT VAAN SOCIALE AANDELEN

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN 2/01/2012

- De A.B.V. aanvaardt met algemene stemmen de overdracht van aandelen op de

186 aandelen van de maatschappij op de volgende manier :

Mevrouw PALHARES DE OLIVEIRA Susana, bezister van 186 aandelen, staat 47 aandelen

af aan Meneer POISSONNIER Vincent, gedomicilierd Rollebaan 39 tot en met

1640 S1NT-GENES1US-RODE.

De nieuwe samenstelling van het aandelenkapitaal is dus de volgende :

Mv PALHARES DE OLIVEIRA Susana : 139 aandelen

Mr POISSONNIER Vincent : 47 aandelen

Mijnheer POISSONNIER zal de technische directie van de onderneming waarborgen van wat de vakbekwaamheid op het gebied van de restauratie betreft.

Waarborg oprecht en overeenkomstig, Brussel 2de januari 2012

PALHARES DE OLIVEIRA Susana

Zaakvoerder

si

Annexes d mfr belge

.__Itipagelrlsij-liet B-elgiseti Saasbld"= 227031'20Y2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

09/09/2011
Mod 2.1

un e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ber " 11136693* AUG

aa Be Sta. 111 upese

Griffie

Ondernemingsnr :~~ 5 JT

Benaming

(voluit) : 1+TRAITEUR

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1640 Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat, 64

Onderwerp akte : OPRICHTING  BENOEMING

Er blijkt uit een akte opgesteld op 25 augustus 2011 voor Meester Jean-Franois POELMAN, Notaris te

Schaarbeek, dat :

Mevrouw Susana PALHARES DE OLIVEIRA, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat, 64 / 101,

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op onder de benaming " 1+TRAITEUR ", waarvan

de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat, 64 heeft opgericht.

Met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600) vertegenwoordigd door honderd

zesentachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, die zij inschrijft.

Zij stelt de statuten als volgt vast :

STATUTEN.

Artikel 1.

De vennootschap wordt opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, onder de benaming " 1+TRAITEUR ".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat, 64.

Hij mag overal elders worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

De zaakvoerders kunnen opslagplaatsen en bijhuizen oprichten overal waar zij het nuttig oordelen.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor zichzelf en voor rekening van derden, alleen of samen met

andere, zowel in Belgi ais in het buitenland:

-De overname, creatie, lay-out, installatie, aankoop, verkoop, leasing, het beheer, de exploitatie van

HORECA etablissement : dat wil zeggen: restaurant, pizzeria, hotel, motel, taverne, caf, frituur, snackbar,

drinken, dansen, bar, priv-club, snack bar, lounge en de lokale consumptie, traiteurs, locaties, deze lijst is

illustratief en niet beperkend, en alle activiteiten met betrekking tot de levering van alle goederen en diensten

van welke aard ook, hetzij direct of indirect met de activiteit te stellen, en in het algemeen alle activiteiten sector

Horeca in de breedste zin;

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die

hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming

kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen

vergemakkelijken.

Zij kan daarvoor alle handels-, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600) vertegenwoordigd

door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, afgelost ten belope van 100 %.

Artikel 9.

De vennootschap zal bestuurd worden door een of meerdere zaakvoerders.

De duur van hun mandaat is onbeperkt.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden, in alle

omstandigheden alsmede om alle akten en verrichtingen te doen en toe te staan in verband met haar doel.

Zij hebben daartoe de maatschappelijke handtekening en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De algemene vergadering, bepaalt bij eenvoudige meerderheid van stemmen, het bedrag van de vaste of

verhoudingsgewijze vergoedingen, die zullen toegekend worden aan de zaakvoerders, en in algemene kosten

gebracht worden, onverminderd aile eventuele representatie , reis en verplaatsingskosten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De zaakvoerders kunnen, in hun verhoudingen met derden, wel bepaalde machten, onder hun

verantwoordelijkheid toevertrouwen aan ieder door hen gekozen persoon, vennoot of niet, voor zover het niet

over algemene machten gaat.

De algemene vergadering zal, bij eenvoudige meerderheid van stemmen, mogen beslissen het commerciel

en/of technisch dagelijks bestuur aan een derde, vennoot of niet, toe te vertrouwen.

Artikel 10 - Algemene vergadering.

De algemene vergadering der vennoten zal van rechtswege bijeenkomen, in de maatschappelijke zetel, of

op een andere plaats in de oproepbrief aangeduid, op de vierde maandag van de maand mei om vijftien uur.

Zij zal beraadslagen volgens de regels bepaald in de Vennootschappenwetboek.

Bovendien zal een vergadering bijeengeroepen worden door de zaakvoering telkens de belangen van de

vennootschap zulks vereisen.

Artikel 11.

Het maatschappelijk jaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar.

De regels voorzien door het Vennootschappenwetboek zullen gevolgd worden voor wat betreft de inventaris

en de jaarrekeningen

Artikel 12.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene kosten en noodzakelijke delgingen, vormt

de netto winst van de vennootschap en wordt als volgt verdeeld :

vijf procent tot vestiging van het wettelijk reservefonds, tot dat dat laatste tien procent van het

maatschappelijk kapitaal bedraagt;

het saldo wordt verdeeld onder de vennoten naar rato van het aantal aandelen.

Evenwel kunnen de vennoten in algemene vergadering beslissen dat dit saldo, geheel of gedeeltelijk

opnieuw zal overgedragen worden, ofwel in een buitengewoon reservefonds zal belegd worden, ofwel

besteed als tantimes in voordeel van de zaakvoering.

Artikel 13.

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen bij de wet voorzien.

Zij kan vervroegd ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden door de zaakvoering, tenware de algemene

vergadering een of meer vereffenaars zou aanduiden met bepaling van hun machten en hun vergoeding.

Na aanzuivering van het passief en de lasten van de vennootschap, zal het batig saldo verdeeld worden

onder de vennoten in evenredigheid met hun respectievelijk aantal aandelen.

SLOTBEPALINGEN.

1. Eerste boekjaar.

Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op heden en eindigt op nendertig december tweeduizend en

twaalf.

2. Eerste algemene vergadering.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend dertien.

3. Zaakvoerder.

De statuten alzo vastgesteld zijnde, verklaart de verschijner samen te komen in buitengewone algemene vergadering.

Zij beslist n zaakvoerder te benoemen, en duidt in die hoedanigheid aan, en voor een onbeperkte duur : Mevrouw Susana PALHARES DE OLIVEIRA, voornoemd, die aanvaardt. Haar mandaat zal gratis uitgeoefend worden.

Met de meest uigebreide machten die de wet toelaat.

6.Bijzondere volmacht.

De zaakvoerder verleent volmacht, met substitutierecht aan de mandataris hierna genoemd om het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank van de ondernemingen, bij de diensten van het Ministerie van financin en andere administratieve diensten, zonder beperking, bij dewelke formaliteiten moeten uitgeoefend worden uit hoofde van de oprichting :

GECOFISCA BVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Patricia Stibert, te 1350 Opr-Jauche, rue de la Tannerie, 42.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vr de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Rechtbank van Koophandel

J.F. POELMAN, Notaris

Ter zelfde tijd gedeponeerd :

- Uitgifte akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 30.09.2015 15638-0301-013

Coordonnées
1+TRAITEUR

Adresse
DORPSSTRAAT 64 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande