21 DIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 21 DIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.155.210

Publication

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 23.07.2013 13338-0215-011
20/02/2013
r

Mod Word 11.1

In de bijlager; bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neerge e,u .er ;;~rit*ie der

Rechtbarh van ; " c;c nan at

te Leuven, de 0 ~ FER. 2013

ri

I~E~RIFFIER,

ie

C

bet a4 Be Sta

IVIOndernemingsnr: 0818.155.210

Benaming

(voluit) : 21 DIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Waversebaan 42, 3040 Sint-Agatha-Rode (Huldenberg) (volledig adres)

Onderwerp akte ONTSLAGEN - BENOEMING - OVERDRACHT AANDELEN

Uittreksel van het proces-verbaal van de vergadering van de Raad van Bestuur d,d. 31 december 2012.

Op vrijdag 31 december 2012 zijn de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 21 DIN om 16.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Oude Waversebaan 42, B-3040 Sint-Agatha-Rhode, bijeengekomen in een regelmatig bijeengeroepen Bijzondere Algemene Vergadering.

De vergadering beslist het volgende:

" De vergadering aanvaardt het voorstel om mevrouw Catherine Vanmarsenille, bediende, wonende Jozef, Deveusterlaan 8/0202 te 3010 Kessel-lo, ais nieuwe zaakvoerder te benoemen en als vennoot op te nemen., Het mandaat is onbezoldigd,"

" De vergadering neemt kennis van het verzoek van de heer Frans Roex om ontheven te worden van zijn: mandaat van zaakvoerder-vennoot van de bvba 21 DIN. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer: Frans Roex per einde boekjaar 2012, in het bijzonder per 31 december 2012. De vennoten gaan akkoord met de voorgestelde aandelenoverdracht door de heer Frans Roex van 6100 aandelen aan de heer Guy Debeys, en 100 aandelen aan mevrouw Catherine Vanmarsenille. Er wordt de heer Frans Roex ontlasting gegeven voor zijn mandaat gedurende het boekjaar 2012."

" De vergadering neemt kennis van het verzoek van de heer Bert Verlinden om ontheven te worden van zijn mandaat van zaakvoerder-vennoot van de bvba 21 DIN. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Bert Verlinden per einde boekjaar 2012, in het bijzonder per 31 december 2012. De vennoten gaan akkoord met de voorgestelde aandelenoverdracht door de heer Bert Verlinden van 6100 aandelen aan de heer Guy Debeys, en 100 aandelen aan mevrouw Catherine Vanmarsenille. Er wordt de heer Bert Verlinden ontlasting gegeven voor zijn mandaat gedurende het boekjaar 2012."

Guy DEBEYS

Zaakvoerder - Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 26.07.2012 12344-0168-010
05/07/2011
Mod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte111111111111.11111111.111! lI

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 3 JUNI 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0818.155.210

Benaming

(voluit) : 21 DIN

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Roelandsheide 45, 3080 Tervuren

Onderwerp akte : Wijziging van maatschappelijke zetel en exploitatiezetel

Uittreksel van het proces-verbaal van de vergadring van de Raad van Bestuur d.d. 19 mei 2011.

Op donderdag 19 mei 2011 is de Raad van Bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 21 DIN om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap bijeengekomen in een regelmatig bijeengeroepen vergadering.

De vergadering beslist het volgende:

" Met ingang van 1 juni 2011 worden de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de beslten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 21 DIN verplaatst naar de Oude Waversebaan 42, te 3040 Sint-Agatha-Rode ."

Guy DEBEYS

Zaakvoerder - Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 22.06.2011 11194-0211-010

Coordonnées
21 DIN

Adresse
OUDE WAVERSEBAAN 42 3040 SINT-AGATHA-RODE

Code postal : 3040
Localité : Sint-Agatha-Rode
Commune : HULDENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande