2B PRODUCTIONS MEDIA GROUP

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2B PRODUCTIONS MEDIA GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.034.230

Publication

21/10/2014
4 mod11,1

_

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

2143622 na neerlegging ter griffie van de akte

Il

II

bel

BE

Sta

*14192100*

Ondernemingsnr: Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderyveren) akte

neergeegclicintvangen op

10 ONE 2011/

Griffie

ter pi-Win van de NecJerjandStajige rechtbank van koophandel Brussel

0476.034.230

2B PRODUCTIONS MEDIA GROUP

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Driesstraat 45

1851 Grimbergen (Humbeek)

: VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN N AKTE - OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, 5, W.VENN. - ONTSLAG ZAAKVOERDERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel afgeleverd viii5r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Frank liesse, ' notaris te Antwerpen, op 30 september 2014, blijkt het volgende:

1. Na kennifflame van het bijzondere verslag van de zaakvoerders houdende een voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passive per 23 september 2014 evenals van het bijzondere verslag van de externe accountant opgesteld over voormelde staat van activa en passive conform artikel 181, 1, van het Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist om de, vennootschap met ingang van 30 september 2014 vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 184, 5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.

2. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmiddellijke ' afsluiting van de vereffening er een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerders in functie, te weten:

" - de heer BROUWER Reinier Maria Jozef, geboren te Groningen (Nederland) op 14 april 1954, wonende

" te 1851 Grimbergen ;

- mevrouw VAN MOL Birgit Ludmilla Christine, geboren te Turnhout op 12 maart 1968, wonende te 1851:,

Grimbergen, Driesstraat 45.

3. De vergadering bevestigde dat er geen commissaris in functie is in de vennootschap.

4. De vergadering besliste dat het resterende actief van de Vennootschap wordt teruggenomen door de Vennoten en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal; aile rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen worden met ingang van 30 september 2014 overgedragen aan de Vennoten voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.

5. De vergadering verklaarde en bevestigde, op vraag van de instrumenterende notaris, en verzocht te akteren:

- dat het kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is;

- dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen (rechts)vorderingen zijn die de Vennootschap. toekomen;

- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende vennoten of schuldeisers van d& Vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan;

- dat de Vennoten als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de vereffende Vennootschap (i) alle'' eventuele toekomstige activa en rechten die nog aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen, overnemen in dezelfde verhouding ais hoger in dit besluit is beslist en (ii) enkel kunnen worden aangesproken ; ten belope van de aan hen respectievelijk toebedeelde activa voor eventuele toekomstige schulden of' verplichtingen van do vereffende Vennootschap;

- dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere' rechten gelden;

- dat de Vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11,1

Vpor-behouden aai het Belgisch Steatsblae

6. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard te 1851 Humbeek, Driesstraat 45.

7. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat er door de Vennootschap geen nciaatregelen dienden te worden genomen voor de consignatie van gelden en/of waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de hoger genomen besluiten.

8. De vergadering besliste met uitdrukkelijke instemming van iedere Vennoot individueel:

I. De vergadering gelast vooreerst elk van de voormalige Zaakvoerders, ais bijzondere lasthebber met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van aile voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de Vennoten als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen inzake:

- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare e priv maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, aile maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), aile fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondememingsloketten en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van aile sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles voor rekening en ten voordele van de Vennoten ais rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de Vereffende Vennootschap;

voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, aile

" bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en voor de verdeling en uitbetaling van het netto-aandeel van iedere Vennoot in de vereffening;

- de schrapping van de financile rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saidering ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Vennoten.

Il. De vergadering verleent bovendien ook aan de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 33 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen:

bij n of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van vennoten van deze Vennootschap;

- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;

bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen inzake de schrapping van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, staat van activa en passive, verslag zaakvoerders, verslag externe accountant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/02/2014 : BL655567
20/01/2015 : BL655567
06/02/2013 : BL655567
24/02/2012 : BL655567
16/02/2011 : BL655567
17/02/2010 : BL655567
18/02/2009 : BL655567
28/01/2008 : BL655567
22/01/2007 : BL655567
12/01/2006 : BL655567
12/01/2005 : BL655567
12/10/2004 : BL655567
08/01/2004 : BL655567
03/01/2003 : BL655567

Coordonnées
2B PRODUCTIONS MEDIA GROUP

Adresse
DRIESSTRAAT 45 1851 HUMBEEK

Code postal : 1851
Localité : Humbeek
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande