2MENTORS


Dénomination : 2MENTORS
Forme juridique :
N° entreprise : 459.666.172

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.03.2014, NGL 16.04.2014 14092-0441-012
01/07/2014
mod 11.1

iJikij In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0459.666A 72

Benaming (voluit) :2MENTORS

(verkort) :

Rechtsvorm: coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

;I

Zetel: Vinkenlaan 14

1860 Meise

;!

Onderwerp akte :Ontbinding en invereffeningstelling

Uit een akte verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas, het jaar tweeduizend veertien, op zes juni.

Blijkt dat de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2MENTORS", met maatschappelijke il zetel te 1860 Meise, Vinkenlaan 14; de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen; EERSTE BESLISSING:

Aangezien de aanwezige vennoten erkennen in het bezit te zijn gesteld van de in de agenda aangekondigde !I verslagen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid de voorzitter van het I! voorlezen van deze verslagen.

!; Het betreft de verslagen, waarvan hierna sprake;

- het verslag de dato 16 mei 2014, opgesteld door de raad van bestuur in toepassing van artikel 181 1 van het Wetboek van Vennootschappen; dit verslag licht het voorstel tot ontbinding toe en bevat ten minste de redenen en de gevolgen van de ontbinding;

!I - de staat van activa en passiva per 31 maart 2014, opgesteld in toepassing van artikel 181 1 van het Wetboek van Vennootschappen;

- het verslag over de staat van activa en passive de dato 3 juni 2014, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Saskia Luteijn, met zetel te Asse, Hoogstraat 2d, vertegenwoordigd door ;I mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, die hiertoe door de raad van bestuur werd aangewezen; De besluiten !I van de Bedrijfsrevisor luiden als volgt: in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht, heeft de Raad van Bestuur van de CVBA 2MENTORS een boekhoudkundige staat, !! afgesloten op 31 maart 2014, opgesteld die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, sluit met een balanstotaal van 854.382,26 en een netto-actief van 820.201,05.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele

normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre

;.

de vooruitzichten van de raad van bestuur gerealiseerd zullen worden.

;.

Ondergetekende maakt een voorbehoud voor de volledigheid van de fiscale schulden, rekening houdend met

!I eventuele bijkomende kosten die zouden kunnen ontstaan uit toekomstige fiscale controles over de afgelopen

en huidige periodes.

Ons verslag kon niet binnen de termijnen van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd., De

i! vennoten werden hiervan in kennis gesteld".

TWEE PE BESLISSING:

!I De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden met het oog op haar vereffening en dit te

II rekenen vanaf heden 6 juni 2014;

De vereffening zal geschieden door verzilvering van de activa van de vennootschap. Na betaling van de

schulden en lasten van de vennootschap, zal het saldo van het maatschappelijk vermogen indien er een is, in

!I de eerste plaats worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte kapitaal. Het saldo wordt evenredig

verdeeld over alle aandelen, na zo nodig, aile aandelen gelijkgesteld te hebben inzake afbetaling of aflossing.

DERD BESLISSING:

De vergadering beslist als vereffenaar aan te stellen

de heer Dirk De Meulenaer, wonende te Sint-Niklaas, Paddeschootdreef 28;

aan wie volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om namens de vennootschap op te treden in rechte

I; en jegens derden.

VIERD BESLISSING:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

IJR 0311111

III

I II

bel

BE

Sta

neer

n =gel] tip

20 JW41 2014

ter griffie van de Neirlandstalige

Gtiffie

Rrus,sel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

'..Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

moi:111.1

De vergadering beslist dat de vereffenaar over aile machten beschikt voorzien door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat hij voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft.

Bij de uitvoering van zijn opdracht kan hij onder zijn verantwoordelijkheid voor een deel zijn machten delegeren aan een of meer bijzondere gevolmachtigden.

De duur van de opdracht van de vereffenaar gaat in vanaf de bevestiging door de Rechtbank van Koophandel, en geldt voor onbepaalde termijn tot beindiging van de opgedragen taak.

De vereffenaar mag ook na de sluiting van de vereffening aile formaliteiten en handelingen stellen die na de sluiting van de vereffening door de wet zijn opgelegd.

VIJFDE BESLISSING:

( )

ZESDE BESLISSING:

Ingevolge de beslissing tot in-vereffeningstelling en de aanstelling van een vereffenaar, geven de heren Pieter

De Meulencer en Carlos Van Lierde, in hun hoedanigheid van bestuurders, hierbij hun ontslag als bestuurder.

De algemene vergadering geeft kwijting aan voormelde bestuurders voor hun beheer tot heden.

VOOR ITTREKSEL

(ondertekend) Henri Meert, notaris te Sint-Niklaas

Worden tegelijk hiermee neergelegd

- uitgifte akte ontbinding-invereffeningstelling

gecordineerde statuten met lijst van oprichting en wijzigingen

- verslag raad van bestuur

- staat van activa en passiva

verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik I. vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

08/10/2014
[Luik B

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter ie ven de kte

. _ neer eie

---

Voor-

behoude aan het Betgisct

Staatsbia

111

11

*14182831*

11

2 .9 SEP, 2014

~ girtinie nn ti@ N@delands#aLge

~~~i '

~ >tt~

~

i Ondernemingsnr:0459.666,172

Benaming (voluit) :2 MENTORS (in vereffening)

(verkort) :

Rechtsvorm : coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Vinkenlaan 14

1860 Meise

i Onderwerp akte :Sluiting vereffening

Uit een akte verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas, het jaar tweeduizend veertien, op vijfentwintig september; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de coperatieve vennootschap;; jj met beperkte aansprakelijkheid "2MENTORS", in vereffening, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise,,,

j` Vinkenlaan 14; de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen ; ,, EERSTE BESLISSING :

De vereffenaar, de heer Dirk De Meulenaer, wonende te Sint-Niklaas, Paddeschootdreef 28, in die;; ij hoedanigheid aangesteld in de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2014, legt de rekeningen voor;;

i; met betrekking tot de vereffening; deze rekeningen worden besproken en met eenparigheid van stemmen;;

goedgekeurd. ;;

TWEEDE BESLISSING

j, Voormelde vereffenaar legt het verdelingsplan voor dat aansluit op de in punt 1 aangehaalde rekeningen; dit;;

t verdelingsplan wordt besproken en met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. t;

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de goedkeuring door de rechtbank van koophandel de dato 19 september;;

f; 2014 van het verdelingsplan bedoeld in artikel 190 1 Wetboek van Vennootschappen; na bespreking beslist de;,

,; vergadering om de vereffening te sluiten;

ij VIERDE BESLISSING :

j! De vergadering beslist kwijting te geven aan de vereffenaar voor zijn beheer als vereffenaar;

!, VIJFDE BESLISSING :

., De vergadering beslist de nog uit te voeren werkzaamheden (aangifte roerende voorheffing [einde], BTW-

j; aangifte 3d kwartaal 2014, sluitingsbalans met bundel details, aangifte vennootschapsbelasting met bijlagen en

stopzetting BTW en KBO) op te dragen aan de vereffenaar; ,; il Alle passiva die zullen opduiken na de sluiting, worden overgenomen door de vereffenaar, voor zover die ;; passiva of schulden (1) rechtmatig zijn, (2)v66r hun intrinsieke verjaringstermijnen uitgebracht worden (3)

; binnen een termijn van vijf jaren te rekenen vanaf de sluiting van de vereffening. ;; , ZESDE BESLISSING :

i; De vereffenaar doet mededeling aan de vennoten van de sluitingsbalans met de verbintenis om de bundel met] ,; de details af te leveren van zodra deze beschikbaar zijn; De vergadering keurt deze sluitingsbalans goed met;; ij eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING : tj t, De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een einde te stellen aan het mandaat van de,;

vereffenaar, met inachtneming van het sub 5 gestelde en binnen de bepalingen van het definitieve plan van ;i vereffening.

ii ACHTSTE BESLISSING :

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de vereffening van de vennootschap beindigd is; en dat de vennootschap opgehouden heeft te bestaan. ,; NEGENDE BESLISSING :

ji De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden der vennootschap, zullen worden neergelegd en:t ;i gedurende ten minste vijfjaar worden bewaard op volgend adres : Vinkenlaan 14 te Meise.

j; De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en I!

,, waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

, VOOR UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.t

(ondertekend) Henri Meert, notaris te Sint-(diklaas

Worden tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte akte van sluiting vereffening

- Bevestiging Rechtbank van Koophandel van benoeming vereffenaar

- Goedkeuring Rechtbank van Koophandel van het verdelingsplan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

e.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 26.07.2013 13353-0114-013
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 30.08.2012 12520-0379-013
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 25.08.2011 11462-0399-013
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 30.08.2010 10522-0261-013
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 27.08.2009 09682-0129-013
20/10/2008 : GE183762
16/07/2008 : GE183762
22/10/2007 : GE183762
12/09/2006 : GE183762
20/07/2006 : GE183762
06/12/2005 : GE183762
07/07/2005 : GE183762
19/01/2005 : GE183762
06/08/2004 : GE183762
05/08/2003 : GE183762
13/09/2002 : GE183762
12/07/2001 : GE183762
13/07/2000 : GE183762
13/07/1999 : GE183762
31/01/1997 : GE183762

Coordonnées
2MENTORS

Adresse
VINKENLAAN 14 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande