2PERFORM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2PERFORM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 860.287.258

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 10.06.2014 14166-0561-012
28/02/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 9FEV. 2014

Ondernemingsnr : 0860287258

Benaming

(voluit) : 2PERFORM

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1840 LONDERZEEL, GEERAKKER 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING  COORDINATIE

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel op twaalf februari tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "2PERFORM", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Geerakker 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met onder-nemingsnummer 0860287258 en onderworpen aan de Belas-ting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0860.287.258,

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

Eerste besluit

De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering gehouden op 16 december 2013 tot uitkering aan de enige aandeelhouder van een bruto-dividend van tweendertigduizend driehonderd en vier euro en drie cent (32.304,03 ) dat zijn oorsprong vindt in de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering (art 537,1e lid WIB92).

Tweede besluit

De vergadering beslist om vervolgens het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met negenentwintigduizend drienzeventig euro en drienzestig cent (29.073,63 ), om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ) op zevenenveertigduizend zeshonderd drienzeventig euro en drienzestig cent (47.673,63 ) door uitgifte van tweehonderd vierenzestig (264) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen ais de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie, en dit door inbreng in specin als gevolg van de uitkering van voormeld bruto-dividend, verminderd met de roerende voorheffing ten belope van tien procent.

Comparant overhandigt mij daartoe een bankattest afgeleverd door BELF1US Bank, Naamloze Vennootschap met zetel te Brussel, op datum van 30 december 2013, waaruit blijkt dat een bedrag van negenentwintigduizend drienzeventig euro en drienzestig cent (29.073,63 ) ter beschikking is gesteld van de vennootschap, op rekening nummer BE23 0882 6354 8991.

Dit attest zal door ondergetekende notaris bewaard blijven in het dossier.

Derde besluit

Deze kapitaalverhoging wordt onderschreven en volstort door de enige aandeelhouder.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal Is vastgesteld op zevenenveertigduizend zeshonderd drienzeventig euro en drienzestig cent (47.673,63 ), vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Vijfde besluit

De statuten worden gecordineerd.

Aangezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de ver

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte, cordinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0197-013
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 01.06.2012 12148-0378-013
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 08.06.2011 11152-0334-013
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.05.2010, NGL 24.06.2010 10223-0399-013
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.05.2009, NGL 29.05.2009 09176-0257-012
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.05.2008, NGL 19.08.2008 08582-0006-012
12/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.05.2007, NGL 31.08.2007 07670-0212-013
09/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.05.2006, NGL 31.10.2006 06852-0233-013
07/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.05.2005, NGL 29.09.2005 05772-0072-009

Coordonnées
2PERFORM

Adresse
GEERAKKER 8 1840 LONDERZEEL

Code postal : 1840
Localité : LONDERZEEL
Commune : LONDERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande