2SENSE CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2SENSE CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.630.266

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14352-0406-013
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 31.07.2013 13377-0037-013
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.09.2012, NGL 22.10.2012 12615-0202-014
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 25.07.2011 11323-0096-014
27/01/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor

behouc

aan h(

Belgis

Staatsb" 11014694*Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 1 7 JAN. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0478630266

Benaming :

(voluit): 2Sense Consulting

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 3080 Tervuren, Nachtegalenlaan, 77

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijk doel - Aanpassing statuten - Bevestiging benoeming zaakvoerder.

! Het blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Arthur

LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap !onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid !"LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op achtentwintig december tweeduizend en tien, ]geregistreerd . "Geregistreerd zes bladen geen renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 07 januari 2011. boek 1356 blad 69 vak 09. IOntvangen : vijfentwintig euro (25 Eur). De Ontvanger : (getekend) De! Clercq G.", houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de! JBesloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "2Sense Consulting" met! ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0478.630.266! jRechtspersonenregister Leuven en met zetel te3080 Tervuren, !Nachtegalenlaan, 77, dat volgende besluiten met onmiddellijke ingang werden genomen .

EERSTE BESLUIT

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief per dertig september tweeduizend en tien gevoegd is, werd agendapunt 1 goedgekeurd.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten :

1"1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend !vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben opj het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende! zakelijke rechten; 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend] vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten! (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil ; in het bijzonder het beheer en; de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren ; 13. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile, landbouwlof immobilinvennootschappen of -ondernemingen ; Het promoten, de planning en!

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge,t.V aor" behouii n aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

=coordinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin= Ize een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,1

vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve ren financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. lDe vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in specin of in';

natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een

andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten

vennootschappen of bedrijven, in Belgi alsmede in het buitenland, waarvanr

het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare,! lof van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door I de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, del

bemiddelaars en de beleggingsadviseurs." I

En verder : "De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid( van het directie- of enig ander comit of vereffenaar van andere! vennootschappen of ondernemingen uitoefenen." TWEEDE BESLUIT

Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunt, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan de Wet van twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren;

!alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten als volgt :

,Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

1De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een= #besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "2Sense Consulting".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 3060 Tervuren, Nachtegalenlaan, 77.

De zaakvoerder kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels=

Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen en waar ook bijkantoren en andere centra

van werkzaamheden oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het leveren van informatie- en communicatie-technologie consulting

diensten.

Het bestuderen van de informatie- en communicatietechnologiemarkt.

Het geven van presentaties rond informatie- en communicatietechnologie

'onderwerpen.

(Het uitwerken en publiceren van artikels rond informatie- en(

Icommunicatietechnologie onderwerpen.

!Het aan- en verkopen van informatie- en communicatietechnologie materiaal. i

12. Studie, organisatie en optreden als raadgevend bureau inzake marketing,

financile, handels, fiscale en sociale aangelegenheden. !

3. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve; Ivan latere werkgevers of werkzoekenden door middel van het formuleren vanl taakomschrijvingen, het testen op geschiktheid van sollicitanten en het natrekken van referenties.

Het zoeken en plaatsen van directieleden.

Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die. werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend'(

vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen end

onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, del (verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, dei

ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, =alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op =het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende =zakelijke rechten;Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

I

~Voor- Luik B - vervolg

ehou,n

aan hetBelgisch Staatsblad 15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend! (vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten! ;(intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan-1 !en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil ; in het bijzonder het beheer en!

ede valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren ; i

6. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle! bestaande of op te richten, industrile, commercile, financile, landbouw-I of immobilinvennootschappen of -ondernemingen ; Het promoten, de planning en! cordinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, (vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financile bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in specin of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richtent vennootschappen of bedrijven, in Belgi alsmede in het buitenland, waarvan! het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies int onderhavige statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire! markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de= bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

1De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken,! ;ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant! !doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen,! !haar grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en diensten aan te brengen,( (die de verkoop van haar producten vergemakkelijken en/of die haar!

Iklantenbestand helpen uit te breiden. j

De vennootschap zal alle industrile, handels, financile of burgerlijke! operaties mogen uitoefenen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband'

hebben met haar doel. !

De vennootschap kan de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid! van het directie- of enig ander comit of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 1

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentienduizend!

Euro (19.000 E). i

Het is vertegenwoordigd door driehonderd tachtig (380) aandelen zonder; vermelding van nominale waarde.

Artikel 6 : Kapitaalverhoging 1

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering!

volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. 1

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden! worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal! door hun aandelen vertegenwoordigd.

.Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten

!minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. 1De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden !uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief !ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

!0p' aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede, alinea, kan slechts worden ingeschreven door de hierna genoemde personen laan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten,! !behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste!

!drie/vierden van het kapitaal bezitten. " i

!Artikel 7 : Kapitaalvermindering

!

!Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belgeLuik B - vervolg

'besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging! !van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden }bevinden, gelijk behandeld worden.

!In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van! !het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor fde verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld. Artikel 8 : Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het! register van aandelen dat volgens artikel 233 van het Wetboek van, !Vennootschappen moet worden gehouden. !Artikel 9 : Afstand van aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden !afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft van de vennoten in het

bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld. Deze schriftelijke toestemming is niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of echtgenoten of aan voor- of nazaten.

Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname

De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te! dragen aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde vastgesteld door, n of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de! voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar del zetel van de vennootschap gevestigd is; waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.

Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het! aantal aandelen dat ieder van de andere vennoten, die genteresseerd zijn) in de verwerving, bezit, tenzij onder hen nstemmig een andere verhouding) is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het voorkeurrecht! tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk! aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na! de mededeling van het overlijden of na de vraag om toelating tot afstand! aan derden.

De termijn van betaling is n jaar zonder dat rente verschuldigd is. !Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van de erfgenamen off voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen! en in voorkomend geval de prijs.

Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat niet bij overdracht of overgang!

tussen vennoten, voor- en nazaten en echtgenoten. 1

Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen 1

Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn! omtrent hetzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan! verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen. Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik - naakte eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in naakte eigendom en

vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het

stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -Ivermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die !gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende !wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.

Artikel 13: Intern bestuur !

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet

vennoten. !

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden; namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig af dienstig;Voor-ehou$n

aan het Belgisch Staatsblad

4\7-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge1

Luik B - vervolg

zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens dief handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de! !algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de !benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht

!Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en ini 'rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschi.ilende! zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming lof nadien anders wordt beslist.

Artikel 15 : Controle

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door n off meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de 'onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 16 : Algemene Vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en1 voor de uitoefening van het stemrecht.

bedoeld besluiten kennis nemen. De notulen van de algemene van het bureau en door de derden worden ondertekend algemene vergadering dient of vertegenwoordigde vennoot verlenen aan een zaakvoerder.

Artikel 17 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op n stem.

Artikel 18 : Wijze van uitoefening van het stemrecht

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging elke vennoot zich op een vergadering laten vertegenwoordigen worden door een lasthebber, al dan niet vennoot.

!Artikel 19 : Uitstel van algemene vergaderingen

;Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering !n enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de vergadering !bijeengeroepen is op verzoek van n of meer vennoten die ten minste! !n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen; !afbreuk aan de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing! !van de algemene vergadering hieromtrent. Artikel 20 : Boekjaar

:Het boekjaar begint op n !ieder jaar.

1Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de jaarvergadering desgevallend het jaarverslag !goedkeuring der vennoten onderwerpen.

Artikel 21 : Winst

1 Jaarlijks houdt de

yoor-.

behodn

aan het

Beigisc f

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

1 De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats! op de tweede dinsdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag evenwel! een feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, opl hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

De vennoten kunnen evenwel nparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen! bij artikel 271 van het Wetboek van Vennootschappen mogen van die;

I

vergaderingen worden ondertekend door de ledenl die erom verzoeken; afschriften voor! zaakvoerder. In de notulen van del te worden hoe elke aanwezige!1

I

vennoten door een expliciet heeft

vermeld gestemd

aangaande tel

enige kwijting

kan

!

!

januari en eindigt op nendertig december van!

1

de inventaris opmaken en op

en de jaarrekeningen aan de!

!

1

algemene vergadering een bedrag in van ten minste!

Luik B - vervolg

heen/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de! !verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende Ivan het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

!Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten!

1

1

1

i

mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Artikel 22: Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder(s) alsdan in functie, tenzij de algemene vergadering n of meer vereffenaars benoemt waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging; vaststelt. Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie! van diens benoeming.

Tenzij bij hun aanstelling anders bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 166, 187 en 188 van het Wetboek!

van Vennootschappen. 1

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot nal

i

vereffening rekening houdend met de reeds verrichte volstorting. het'

1Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de vereffenaar(s)

(verdelingsplan voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel. ! i

!Artikel 23: Ontbinding wegens verlies

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot (minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden', nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire', bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te', besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financile toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan n vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft i wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Artikel 24 : Woonstkeuze

De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland (hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen lin de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en ;kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van dei =vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun bestuur.

=BEPALINGEN VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 25: Algemene bepaling

=Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn van toepassing wanneer dei =vennootschap slechts n vennoot telt en voor zover ze niet strijdig zijn met de hierna bepaalde regels betreffende de nhoofdigheid.

Artikel 26: Overdracht van aandelen onder levenden

In afwijking van de artikelen 9 en 10 wordt tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen door de enige vennoot alleen! beslist.

Artikel 27: Overlijden van de enige vennoot

'De goedkeuringsregeling voorzien in artikel 249 van het Wetboek van, Vennootschappen is niet van toepassing bij overgang van aandelen wegens! overlijden van de enige vennoot. Artikel 28: Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen !Indien de enige vennoot overlijdt en bovendien zijn aandelen op geen enkelei )erfgerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

~voo r-behouen aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2011- Annexes du Moniteur belge

J

Luik B - vervolg

Artikel 29: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht - --~

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 61 Ivan deze statuten niet van toepassing. !Artikel 30: Controle

JZolang de vennootschap geen commissaris heeft zoals voorzien in artikel 151 van deze statuten, bestaat geen georganiseerde controle in de vennootschap. Artikel 31: Algemene ver" aderinq

#De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene {vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

;De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van del ;algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van dei

vennootschap wordt bijgehouden. 1

#DERDE BESLUIT 1

!Het mandaat van de enige in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerder, tel weten : de Heer SMET Kris Kamiel Dorothea, zaakvoerder, geboren te Sint-i Gillis-Waas op twee juli negentienhonderd zeventig, van Belgische; nationaliteit, echtgescheiden, identiteitskaart nummer 590-6778295-58 en nationaal nummer 70.07.02 387-05, wonende te 3480 Tervuren,I Nachtegalenlaan, 77, werd bevestigd voor onbepaalde termijn.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts op rugzijde).

DA 1Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden : uitgifte van del

akte van achtentwintig december tweeduizend en tien.

e

e

e

b

D4

e

e

d

O

N

rl

O

r-

N

e

un

DA

on

e

DA

on

' ',Voor.

"

behoa en aan het Belgisch Staatsblad

13/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 10.08.2010 10402-0061-014
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 13.08.2009 09575-0039-013
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.08.2008, NGL 28.08.2008 08634-0228-013
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.09.2007, NGL 22.10.2007 07779-0394-014
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 26.07.2006 06523-3047-013
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 02.08.2005 05606-5164-012
06/08/2003 : BLT005687
30/07/2003 : BLT005687
28/02/2003 : LE109962
30/10/2002 : LEA022229
11/09/2002 : BLA122229

Coordonnées
2SENSE CONSULTING

Adresse
NACHTGALENLAAN 77 3080 TERVUREN

Code postal : 3080
Localité : TERVUREN
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande