2SHIFT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2SHIFT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.720.211

Publication

26/06/2015
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

Luik B

- vervolg

Mod PDF 11.1

Staatsblad

aan het Belgisch

- Het coachen en trainen van eindgebruikers

- Advies over mogelijke (proces)verbeteringen en de kwaliteit van gebruikte tools en systemen. - Actief meewerken aan projecten en projectleiders ondersteunen bij het opvolgen en begeleiden van de programmering en de implementatie van nieuwe of gewijzigde toepassingen op functioneel vlak. - Veranderingen in processen en veranderingen in het ERP-systeem aanbevelen

- Procesverbeteringen voor de dagelijkse operationele procedures om beter te voldoen aan de strategische visie

- Het ontwikkelen van Functioneel Ontwerp Documents , test scenario's en gebruikershandleidingen - Het bieden van alle documentatie over eventuele wijzigingen in processen en/of systeemfunctionaliteiten en er voor zorgen dat alle wijzigingen worden vastgelegd in de handleiding - Preventie van mislukking op school en deze te verminderen met aangepaste begeleiding, examens voorbereiding en werkmethodes

- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande seminaries, voordrachten, opleidingen, cursussen, vorming sessies, workshops, ontwikkelingsactiviteiten, individuele en collectieve coaching

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

...

- Import en export van Italiaanse en Spaanse producten

- Het beheren van een patrimonium van roerende en onroerende goederen. Hieronder dient onder meer te worden verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen, in pand geven van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen; het kopen en verkopen van roerende en onroerende goederen.

Zij kan eveneens de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in ander vennootschappen waarnemen.

De vennootschap zal eveneens alle industrile, financile, commercile, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel.

De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of financile tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen.

Ingeval het uitoefenen van bepaalde activiteiten onderworpen zou zijn aan bepaalde voorwaarden van toegang tot het beroep om deze activiteit te mogen uitoefenen, dan zal de vennootschap zich hieraan voorafgaandelijk moeten onderwerpen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht vanaf 1 juli 2015 voor een onbepaalde duur.

Artikel 5:

Het aandelenkapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 12:

Het bestuur van de vennootschap is toevertrouwd aan n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, die door de algemene vergadering of de enige vennoot benoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen, om alle beheers- en beschikkingsdaden te volbrengen, die onder toepassing van het maatschappelijk doel van artikel 3 van hiervoren, en onder voorbehoud van de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Als er meerdere zaakvoerders zijn zullen zij afzonderlijk kunnen handelen.

Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering of de enige vennoot, valt onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Hij (zij) mag (mogen) namelijk alle contracten en overeenkomsten afsluiten, aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, alle roerende en onroerende goederen in huur geven of nemen, alle huurcelen toekennen of aanvaarden, met of zonder verkoopbelofte, alle leningen aangaan, alle waarborgen en inpandgevingen toestaan, zelfs met hypotheek alle waarborgen aanvaarden, alle kwijtingen en ontlastingen verlenen, handlichting toestaan van alle bevelschriften, verzet, inbeslagnemingen en overschrijvingen allerhande, alsmede van alle bevoorrechte en hypothecaire, ambtshalve of andere inschrijvingen, aan alle voorrechten verzaken, hypotheekrechten, ontbindende rechtsvorderingen en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

aan welke zakelijke rechten ook, de hypotheekbewaarders ontslaan van elke ambtshalve te nemen inschrijving, het alles, zo voor als na betaling, de aanwending van de beschikbare en reservefondsen bepalen, zaken doen, compromis aangaan, dadingen treffen op maatschappelijke belangen; alle agenten en bedienden benoemen en ontslaan, hun bevoegdheden bepalen, hun wedden en gebeurlijk hun borgstellingen, de vennootschap in rechte vertegenwoordigen als eiser of als verweerder, alsmede optreden voor de formaliteiten bij de openbare besturen.

Voorafgaande opsomming wordt gegeven bij wijze van aanduiding en houdt geen beperking in. Artikel 13:

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht bijzondere machten te delegeren aan n of meer directeurs alsook aan zaakgelastigden, al dan niet vennoten, hun bevoegdheden en de bezoldiging van hun functies te bepalen en met de betrokkenen alle werknemerscontracten af te sluiten. Artikel 14:

Alle akten die de vennootschap verbinden zullen getekend worden door n of meerdere zaakvoerder(s) behoudens bijzondere delegatie.

Artikel 19:

Ieder jaar, op de tweede donderdag van de maand mei om 18 uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag, de zaterdag uitgezonderd, op hetzelfde uur, zal een algemene vergadering gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats bepaald in de bijeenroepingen, om het verslag te horen van de zaakvoerder(s) en, desgevallend, van de commissaris, om de jaarrekening goed te keuren en, in het algemeen, om te beraadslagen op alle punten die op de dagorde voorkomen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de dagorde met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De algemene vergadering zal zich, na goedkeuring van de jaarrekening, moeten uitspreken, bij bijzondere stemming, over de ontlasting te geven aan de zaakvoerder(s) en gebeurlijk, aan de commissaris.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 20 :

1. De vennoten kunnen, binnen de grenzen van de wet, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen worden gecontroleerd en gewaarborgd volgens de modaliteiten zoals bepaald dan de algemene vergadering worden bij een intern reglement. Bij het reglement wordt bepaald hoe wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Teneinde de beveiliging van de electronische communicatie te waarborgen, kan het intern reglement het gebruik van het electronisch communicatiemiddel aan bepaalde voorwaarden onderwerpen. Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe het naleven van de voorwaarden opgelegd door de wet, door onderhavige statuten et door het intern reglement na te kijken en vast te stellen dat een aandeelhouder rechtsgeldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van electronische communicatie en bijgevolg als aanwezig kan beschouwd worden.

2. Het electronisch communicatiemiddel ter beschikking gesteld door de vennootschap moet op zijn minst aan de aandeelhouder toelaten rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken, kennis te nemen van de besprekingen in de schoot van de vergadering en, op alle punten waartoe de vergadering geroepen wordt zich uit te spreken, zijn stemrecht uit te oefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dit electronisch communicatiemiddel moet bovendien aan de aandeelhouder toelaten deel te nemen aan de beraadslagingen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

4. Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissarissen.

Artikel 25:

Het maatschappelijk boekjaar loopt ieder jaar van 1 januari tot 31 december.

Op 31 december van ieder jaar worden de boeken afgesloten. De zaakvoerder(s) stelt (stellen) een inventaris op alsook de jaarrekening zoals de wet het vereist.

Artikel 26:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, van de sociale lasten en van de afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Eerst wordt op de winst vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijke kapitaal heeft bereikt.

Na deze afhouding besluit de algemene vergadering over de bestemming die het saldo moet krijgen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 27:

Indien de algemene vergadering de vervroegde ontbinding beslist zal zij de meest uitgebreide rechten en bevoegdheden hebben om een of meer vereffenaars te benoemen, hun machten te bepalen alsmede hun bezoldiging.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de daartoe bestemde sommen, zal het netto-actief gelijk verdeeld worden onder alle aandelen.

Indien alle aandelen niet volstort zijn in een gelijke verhouding, zullen de vereffenaars het evenwicht voorafgaandelijk herstellen ofwel door geldopvragingen ofwel door gelijke terugbetalingen. BENOEMING VAN DE GEWONE ZAAKVOERDERS:

Benoemd als gewone zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, en behoudens afzetting door de algemene vergadering:

Mevrouw HOLZKENNER Sophie , voornoemd.

Haar mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemeen Vergadering. TIJDELIJKE SCHIKKINGEN:

Het eerste maatschappelijke boekjaar zal eindigen op 31 december 2016.

De eerste algemene vergadering zal plaatsvinden in 2017.

Voor gelijkvormig uittreksel

De Notaris

Olivier PALSTERMAN

Samen neergelegd een uitgifte van de akte.

Coordonnées
2SHIFT

Adresse
KLEINEKAPELLAAN 2 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande