2TIMES21

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2TIMES21
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.507.988

Publication

23/01/2013
11H

" iwis1*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j

~oo;,y~.nde 2013

1 Q JAN,

i~" i,ti'': " . _r...~

Griffie

Ondernemingsnr : 0827.507.988

Benaming

(voluit) : 2times27

(verkort) :

Rechtsvorm : S-BVBA

Zetel : 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 272

(volledig adres)

Onderwerp akte : BAV: Vrijwillige ontbinding - In vereffening stelling - Benoeming vereffenaar - Aanpassing statuten

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren, te Turnhout, op vier december tweeduizend twaalf dragende volgende registratiemelding: "Geboekt vier bladen geen verzendingen te Turnhout reg, de 14 DEC. 2012 boek 693 folio 49 vak 12, Ontvangen vijfentwintig euro R: 25 EUR Voor de Ontvanger, (getekend) J. VAN DEN BROECK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing  kennisname verslagen

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de zaakvoerder en de extern accountant. Ze verklaarde kennis te hebben genomen van deze verslagen en de erbij gevoegde staat van actief en passief per 30 september 2012, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen en hierover geen opmerkingen te hebben; zij heeft zich aangeloten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

Tweede beslissing  vervroegde ontbinding

De vergadering heeft besloten tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal nog enkel bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.

De ontbinding stelde van rechtswege een einde aan het mandaat van de zaakvoerder(s) in functie.

Derde beslissing  benoeming vereffenaar

De vergadering heeft besloten tot vereffenaar te benoemen: de heer TORSIN Geert, voornoemd, die uitdrukkelijk verklaarde het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enig beroepsverbod.

De benoeming van de vereffenaar werd ter bevestiging voorgelegd aan de voorzitter de Rechtbank van Koophandel te Leuven overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. Vierde beslissing  bepaling machten vereffenaar

Iedere vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten, en namelijk deze voorzien door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Hij mag de in artikel 186 en in artikel 187 opgesomde handelingen stellen zonder de machtiging of de bemiddeling van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen waarin deze door de wet is vereist.

Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van het nemen van een ambtshalve inschrijving.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de vennootschap.

Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen een deel van zijn machten die hij zal bepalen overdragen aan n of meer lasthebbers voor de duur die hij za! vaststellen.

Behoudens bijzondere delegatie worden alle akten die de vennootschap in liquidatie verbinden, zelfs deze waaraan een openbaar of Ministerieel Ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door een vereffenaar,

Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.

Vijfde beslissing  cordinatie van de statuten

Ingevolge voorgaande beslissingen, waaronder de ontbinding van de vennootschap, heeft de vergadering besloten de statuten als volgt aan te passen in functie van de cordinatie, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap.

Alle artikelen, behoudens het artikel waarin het doel is omschreven, worden opgeheven en vervangen door volgende tekst, welke hierna bij uittreksel worden weergegeven:

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

L De vennootschap, thans bestaande in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter, werd in vereffening gesteld bij akte verleden voor meester Christine Van Haeren, notaris te Turnhout op 04 december 2012; haar benaming luidt "2times2l in vereffening".

11. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg 272.

Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan slechts worden uitgevoerd na homologatie door de Rechtbank van Koophandel in het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft

III. De vennootschap bestaat met ingang van de datum van deze akte enkel nog voor de noodwendigheden van haar vereffening.

IV. De vennootschap heeft tot doel:

1. Groothandel,kleinhandel, import, export, commissiehandel in hardware en software, computer consulting, computer helpdesk, software-ontwikkeling, ontwikkeling van elektronica, begeleiden van informaticaprojecten in huis en bij clint, installatie en bekabeling van computer -en electronikanetwerken, organiseren van cursussen. Databeheer en data ontwikkeling. Onderaanneming van computer consulting, computerhelpdesk en softwareontwikkeling.

2. Het verlenen van diensten - zowel bijstand als advies - aan derden op alle terreinen van de bedrijfsvoering, met name:

-het ontwikkelen en uitvoeren van management consultancy op aile terreinen van de bedrijfsvoering: -strategie: definiren en uitwerken van visie, missie, operationele modellen, groei- en ontwikkelingplannen en business-cases;

-processen: evalueren en verbeteren van bestaande bedrijfsprocessen, het ontwikkelen en interpreteren van nieuwe bedrijfsprocessen;

-personen: optimaliseren en rationaliseren van de inzet van personen, definiren en begeleiden met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling;

-systemen: uitvoeren en cordineren van functionele en technische behoefte-analyse, opzetten en verbeteren van systeemarchitectuur systeemontwikkeling, systeemoptimalisatie, systeemimplementatie, systeemtesten en de inzet van systemen;

- organisatie: optimalisatie va bedrijfsorganisatie, opzetten van nieuwe bedrijfsorganisaties, het ontwikkelen en opstellen van beleid en procedures;

-het organiseren, opzetten, coachen en trainen met betrekking tot project en programma offices, project portfolio management en interim management;

-het tijdelijk uitvoeren van project, programma, project portfolio en interim management;

-advies, aankoop en verkoop en realisatie van alle communicatiegerichte middelen en evenementen zoals

campagnestrategien, publiciteit, public relations, presentatiewerk en dergelijke meer,

-Reclamecampagnes, conceptplanning, aankoop of huur, realisaties en opvolging business to business in

binnen en buitenland.

-Het organiseren, promoten en geven van opleidingen en cursussen.

- Bureau voor tuinarchitectuur/tuinontwerp.

- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen /gazon

met inbegrip van de aanplantingen, scheren, maaien, boomsnoeien.

- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.

- Onderneming voor het uitvoeren van verhardingswerken, draineringswerken, rioleringswerken en beregeningswerken/grondwerken.

- Onderneming voor het aanleggen van opritten en terrassen, het metsen van tuinmuren en tuinhuisjes, het construeren van pergola's, carports en veranda's.

- Onderneming voor het aanleggen van vijvers en zwembaden.

- Tuinbedrijf (omvattende de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad).

-Alle activiteiten die in verband staan met de tuinbouw, landbouw en veeteelt (onder andere dorsondememingen; sproeiondernemingen; onderneming voor het snijden en snoeien van bomen; onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met veeteelt voor rekening van derden; onderneming voor het verhuren van machines; onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige meststoffen, van mengingen van teelaarde, van humus voor land- en tuinbouw, enzovoort).

-Onderneming voor bosbouw en bosontginning.

-Import en export van, groot-- en kleinhandel in bloemen en sierplanten, bomen, zaadjes, decoratie' artikelen, tuindecoratie, tuinverlichting, goederen bestemd voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.

-Import en export van, groot- en kleinhandel in verlichting (in het bijzonder tuinverlichting) plus de plaatsing hiervan.

- De activiteiten van bemiddelaar met het oog op verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.

- De activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende goederen in mede-eigendom.

- De activiteiten inzake schoonheidsverzorging, manicure en pedicure, het verlenen van advies op gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, De groot- en kleinhandel inzake toiletartikelen.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commercile, financile, roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles mag zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.

a

Voor-

.

behouden

aan het E3elgisch Staatsblad4 Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van die aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financile tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel,

Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

V. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt n euro (1,00 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VI. De vennootschap wordt bestuurd door n of meer vereffenaars aan wie volledige individuele bevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden,

ledere vereffenaar beschikt over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat hij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering.

VII. Het boekjaar gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van het ieder jaar,

VIII. De jaarrekening wordt opgesteld door de zorgen van de vereffenaar, conform de wettelijke

voorschriften.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christine Van HaerenBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte

- bijzonder verslag zaakvoerder incluis staat van actief en passief

- verslag extern accountant

bevestiging benoeming vereffenaarOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 31.08.2012 12533-0340-011
26/09/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
2TIMES21

Adresse
WIJGMAALSESTEENWEG 272 3020 HERENT

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande