2TS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2TS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.453.814

Publication

06/02/2014
ModWotd11.1

' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

 1/

1111%1111

Ondernemingsnr BE0863453814 Benaming

(voluit) : 2TS

(verkort) :

Neergelegd ter griffie der P htbank ven K0o2handel

te Letwen,e 18 JAN 2014 ne ORIFFIEM,

Griffie

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm: BVBA

Zetel HOEVEBEEMDEN 14 - 3272 TESTELT

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Blijkens proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 30.12.2013 werd kennis genomen van volgende beslissingen

Ontslag als zaakvoerder van Eric Van Hoey, wonende Hoevebeemden 14 te 3272 Testelt en benoening als zaakvoerder van Christa Van den Eroeck, wonende Hoevebeemden 14 te 3272 Testelt

Deze wijziging gaat in vanaf 01 januari 2014

Getekend Christa Van den Broeck - zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13508-0159-011
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.12.2012 12678-0518-009
07/12/2012
Matl Wnsd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gritti 68i

Rechtbank van KodphAglle

te Leuven, u ~~- 202

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : BE0863453814

Benaming

(voluit) : 2TS

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : LIERSESTEENWEG 90 - 3200 AARSCHOT

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Blijkens proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 27,11.12 werd kennis genomen van volgende beslissingen

Verplaatsing van de maatschappelijke zetera van de vennootschap naar 3272 Testels, Hoevebeernden 14,

Deze beslissing gaat in vanaf 01 december2012.

Getekend : Eric Van Hoey

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111J111.111.11111)11111101

Ondernemingsnr : 6E0863453814

Benaming

(voluit) ; 2TS

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : FELIX MOONSSTRAAT 35.3290 D'EST

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Blijkens proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 24.09.12 werd kennis genomen van van volgende beslissingen

Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 3200 Aarschot, Liersesteenweg 90.

Deze beslissing gaat in vanaf 01 oktober 2012_

Getekend : Eric Van Hoey, zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Nrgkad ter griffia tir Rechtbank ven Kcophattdrsl

eViel, eg. 2 6 SEP, 2012

e.27, er ev'me,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.04.2012 12096-0313-010
19/02/2015
mod 11.1

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IMVVWWVIVII~~V~WYWII~M

*15027670

NEERGELEG

Q 9 FES, 2O1

Griffie Rechtbank van Koophandel

ven.

nnexes du Moniteur belge

19/02/2015

Ondememingsnr:0863,453.814

Benaming (voluit) : 2TS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoevebeemden 14

3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt)

Onderwerp akte : Kapitaalsverhopging BVBA

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gesloten voor geassocieerd notaris Carl Maere te Leuven op drie februari tweeduizend vijftien, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1) Aanpassing van artikel 2 van de statuten ten gevolge van de reeds doorgevoerde zetelwijziging, opdat het voortaan za! luiden ais volgt :

"De vennootschap heeft haarzetel te 3272 Testelt, Hoevebeemden 14.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s), hetwelk dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad."

2) a) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00) tot ACHTENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 48.600,00) door inbreng in specin ten bedrage van DERTIGDUIZEND EURO ( 30.000,00), mits uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen, hebbende dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf heden.

b) Afstand van het voorkeurrecht door de bestaande aandeelhouder en inschrijving door mevrouw VAN DEN BROECK Christa Edward Josephine NN 63.09.15-238.19, wonend te 3272 Testelt, Hoevebeemden 14.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en aanpassing van artikel 4 van de statuten, opdat het voortaan zal luiden als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO ( ' 48.600,00). Het is vertegenwoordigd door vierhonderdzesentachtig (486) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

Bankattest

Genoemd ingebracht geldbedrag te weten DERTIGDUIZEND EURO ( 30.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE65 0017 4810 4896 bij BNP Panbas Fortis, geopend op naam van de vennootschap, blijkens bankattest, afgegeven door deze instelling op 28 januari 2015, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

3) Aanpassing van artikel 15 van de statuten aan de huidige wetgeving inzake de ontbinding van vennootschappen opdat het voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de regels voorzien voor een wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen n of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd,

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het nettoactief verdeeld onder de vennoten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

}

mod 11.1

Zijn aile maatschappelijke aandelen niet in gelijk mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specin te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestart in een grotere verhouding,"

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel en alleen uitgereikt met het oog op de neerlegging ter griffie

DE NOTARIS, Cari Maere

Tegelijk hiermede neergelegd:

-Uitgifte van voormeld proces verbaal

-Gecordineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 15.10.2010 10577-0507-008
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 23.09.2010 10547-0488-009
01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.09.2008 08753-0277-010
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 31.08.2007 07657-0395-011
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 28.09.2006 06811-0807-008
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.06.2005, NGL 29.09.2006 06820-2362-008

Coordonnées
2TS

Adresse
HOEVEBEEMDEN 14 3272 TESTELT

Code postal : 3272
Localité : Testelt
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande