3G-PLUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3G-PLUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 472.000.119

Publication

14/04/2014
Mal Woni 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 0 2 APR. 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.000.119 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3080 Tervu ren, Moorselstraat 189

(volledig adres)

Onderwerp akte: NAAMSWIJZIGING DOELSWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Martien Grauls te Aarschot op 21 maart 2014, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "CURVAL", met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Moorselstraat 189.

Opgericht onder de naam "Present Event" bij akte verleden voor notaris Eugne Vangoetsenhoven te Leefdaal, op 19 mai 2000, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni nadien onder nummer 20000608-8.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, waarbij huidige naam werd aangenomen, ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Danny Geerinckx, op 20 november 2007, gepubliceerd in de Bijlagen to het Belgisch Staatsblad van 20 december nadien onder nummer 07183579, ongewijzigd sedertien volgens verklaring.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder ondernemingsnummer 0472.000.119 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer 5E472.000.119.

Waarop aile aandeelhouders aanwezig waren en volgende besluiten werd goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap "CURVAL" te wijzigen in "3G-Plus" met ingang vanaf heden.

Bijgevolg zal de tweede zin van artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt: "Haar naam luidt "3G-Plus","

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder de dato 21 maart 2014 over de hierna vermelde doelswijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passive gevoegd die dateert van 31 december 2013, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben gen cmen van dit verslag,

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door de tekst zoals weergegeven onder punt 3 van de agenda.

Bijgevolg zal het nieuwe artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

Algemeen:

- De aan- en verkoop, de verhuur en exploitatie van computerhardware, software, octrooien, licenties, merken en knowhow in het algemeen gesteld,

- De aankoop en de verkoop, import en export, het behandelen als commissionair en tussenpersoon en de vertegenwoordiging van aile goederen van welke aard ook, in het kort commercieel tussenpersoon.

- Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusting, valoriseren, bouwen en verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij kan de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

CURVAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De vennootschap zal aile industrile, commercile, financile verrichtingen, met inbegrip van de financiering van aile roerende en onroerende verrichtingen kunnen realiseren die van aard zijn haar maatschappelijke doel te realiseren, ontwikkelen of te vergemakkelijken.

- Zij kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren voor alle ondernemingen met een gelijkaardig of verwant doel

- De vennootschap kan haar doel in Belgi en in het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.

Bedrijfsadvies:

Het verlenen van allerhande advies aan bedrijven, particulieren, openbare instanties en overheden in de meest ruime zin van het woord op het vlak van de organisatie, management, administrtaie, marketing, training, het uitvoeren van consulting opdrachten van algemene en specifieke aard, het uitvoeren en begeleiden van innovatiestudies, het verlenen van juridisch, commercieel, financieel en fiscaal advies, het uitbaten van een adviesbureau.

Internet/hosting, websites:

- Ontwikkelen van websites, grafische vormgeving, maken van lay-outs, publicaties, nieuwe media, hosting van websites, dorneinnaamregistraties, beheren van websites en internetapplicaties, prepress activiteiten, ontwikkelen van corpoate image en reclamecampagnes via verschillende media.

- Het ontwikkelen, de commercialisatie, het onderhouden en de uitvoering van technologische proceds met betrekking tot computers, internet en websites.

- Verkoop van publiciteit op het internet

Ontwikkeling software:

- Computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van probleem- en systeemanalyses, standaardpakketten, software-programma's, programmaties, opleiding en advies (c,onsulting)

- Programma's voor computers en software realiseren, de aan- en verkoop van zulkdanige programma's, zowel in Belgi als In het buitenland.

- Het ontwerpen van database-engines, software of technologie gestuurde oplossingen voor verschillende markten en het ter beschikking stellen van deze producten op online, interactieve media of via software.

- Advies en/of opleiding inzake de aankoop, de ontwikkeling en/of het beheer van ICT software, concepten, methodieken en/of materialen ter ondersteuning en/of ontwikkeling van alle mogelijke bedrijfsprocessen in het algemeen enfof in het kader van het personeelsbeleid van een onderneming in het bijzonder.

- Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren, commercialiseren en verdelen van intemetappficaties en aanverwante op het vlak van human resources, alsook het verlenen van aile daarmee verband houdende diensten.

- Het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling, navorsing, vernieuwing, studies en experimenten van allerlei aard en omschrijving met betrekking tot computers, elektronica, software en softwareoplossingen, telecommunicatie, informatie- en datatransmissie uitrusting, toestellen en apparatuur, en de toepassing van deze producten, de ontwikkeling en het gebruik van software en softwarediensten.

Jobsites:

- Gegevensverwerking, aile activiteiten met betrekking tot de communicatie en elektronische verwerking van informatie, onder welke vorm dan ook.

- Alle activiteiten in verband met werving, selectie en rekrutering van personeel voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren, en dit voornamelijk via het uitbaten en beheren van diverse media op het vlak van personeels- en rekruteringsadvertenties, ongeacht de vorm van het medium en ongeacht de mogelijke toepassingen ervan, met inbegrip van alle activiteiten die verband houden met het hekend maken van openstaande arbeidsplaatsen en het verlenen van diensten op het gebied van publiciteit en werkgelegenheid en het aankopen en verkopen van publiciteitsruimte.

- Aile met het voorgaande gerelateerde internet toepassingen waaronder het ontwerpen, bouwen, creren, uitbaten en beheren van websites en in het bijzonder het ontwikkelen en commercieel exploiteren van professionele netwerk sites, jobsites, alle aanverwante applicaties en communicatieplatformen waar kandidaat-werknemers en toekomstige werkgevers elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen communiceren aangaande het invullen van openstaande vacatures, met inbegrip van het exploiteren van een (internationale) vacature- en/of kandidatendatabank

Rekruteringscampagnes:

- Dienstverlening op het vlak van rekruteringscampagnes en aile er aan verbonden activiteiten van employer branding,

Psychologisch testmateriaal:

Ontwikkeling van, groot- en kleinhandel, in- en export van psychologisch testmateriaal, rekrutingstcols en software,

HR diensten (werving & selectie + sollicitatievideo's):

- Het onderzoek, de analyse van onderzoeksresultaten en/of het geven van advies met betrekking tot alle mogelijke bedrijfsprocessen van een onderneming in het algemeen en/of inzake bestaande en/of nieuw te ontwikkelen processen in de diverse domeinen van het personeelsbeleid in het bijzonder (bilvoorbeeld: selectie en rekrutering, opleiding en ontwikkeling, competentiebeleid en analyse, performance management, career planning, succession planning, enzovoort...)

- Advies en/of opleiding inzake de aankoop, de ontwikkeling en/of het beheer van allerhande individuele en/of groepsgerinteerde meetinstrumenten, beheersplatformen, concept en/of methodieken die ingezet worden in het ruime kader van bedrijfsprocessen van een onderneming in het algemeen en/of in het kader van

,

'

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbrad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

het personeelsbeleid van een onderneming in het bijzonder (bijvoorbeeld: tevredenheidsanalyses, competentie

meting, vragenlijsten, leerprogramma's, enzovoort... )

- Het uitoefenen van selectie- en rekruteringsactiviteiten, alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het

vlak van arbeidsbemiddeling, zowel met betrekking tot tijdelijke als vaste aanwervingen, projectwerk en

detachering, assessment, outplacement, talentmanagement, enzovoort... Voornoemde in de meest uitgebreide

zin en zonder enige beperking.

- Alle werkzaamheden ivm human-resources, het geven van opleidingen, het aanwerven van personeel,

uitbating agenturen, algemene consultancy, werving- en selectieactiviteiten.

- De realisatie van video-opnames, alsook de productie, montage en distributie ervan via allerhande online

en offline kanalen.

IT;

Kleinhandel in computer

- Het optreden als studie-organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie

- Aankoop, verkoop, distributie, verhuur, beheer voor derden en/of enige andere vorm van commercialisering van 1CT programma's, concepten, methodieken en/of materialen ter ondersteuning en/of ontwikkeling van de bedrijfsprocessen van een onderneming in het algemeen en/of in het kader van het personeelsbeleid van een onderneming in het bijzonder,

- Het leveren van allerhande informaticadiensten en ICT-producten met een specialisatie in de intemetontwikkeling, zoals dynamische webapplicaties, alsook toepassingen gebaseerd op webtechnologie.

- Het ontwikkelen, distribueren, uitbaten, verkopen en promoten van producten (op basis van webtechnologie of andere computer technologie)

Trainingen & opleidingen:

- Organiseren en voorzitten van opleidingen en workshops

- Consultancy, ondersteuning, huur en verhuur van materiaal, bij organisatie van evenementen, congressen, studiedagen, wedstrijden en beurzen.

- Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen. De vennootschap zal in het algemeen, zowel in Belgi als in het buitenland, aile industrile, commercile, financile (inbegrepen de financiring), onroerende en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die van die aard zijn om haar maatschappelijk doel te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of samenhangend doel nastreeft, De vennootschap mag alle leningen, kredieten en financieringen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aangaan of toestaan en zakelijke of persoonlijke borgen verstrekken, onder gelijk welke vorm, ten behoeve van door haar of door derden aangegane verbintenissen. De vennootschap kan haar doel bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in Belgi als in het buitenland."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genoemde besluiten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande beslissingen uit te voeren, ZEVENDE BESLUIT

De comparanten verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap de Heer GIELEN Tony, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, aile verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder en gecordineerde statuten,

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 01.07.2014 14275-0433-012
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 02.07.2013 13266-0563-010
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.07.2012, NGL 29.08.2012 12489-0307-011
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 08.07.2011 11276-0055-009
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.07.2010, NGL 25.08.2010 10458-0441-009
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.07.2009, NGL 25.08.2009 09655-0264-007
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08513-0076-008
20/12/2007 : BL641950
10/07/2007 : BL641950
19/07/2006 : BL641950
15/07/2005 : BL641950
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 07.07.2015 15293-0463-012
14/07/2004 : BL641950
15/07/2003 : BL641950
01/08/2002 : BL641950
12/07/2001 : BL641950

Coordonnées
3G-PLUS

Adresse
MOORSELSTRAAT 189 3080 TERVUREN

Code postal : 3080
Localité : TERVUREN
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande