3GUNNA

Société en commandite simple


Dénomination : 3GUNNA
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 501.782.582

Publication

17/12/2012
N

i

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : 3GUNNA

(verkort) :

Rechtsvorm : GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel : ZAVELSTRAAT 128 3010 KESSEL-LO

(volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING +;

Uittreksel uit de oprichtingsakte - Het blijkt uit de akte van 30/11/2012 dat een gewone commanditaire

vennootschap werd opgericht onder de benaming 3GUNNA waarvan de maatschappelijke zetel

gevestigd is te Zavelstraat 128 3010 Kessel-Lo,

door Tregunna Philip, bedrijfsleider, wonende Zavelstraat 128 te 3010 Kessel-Lo; en

Tregunna Stefaan, bedrijfsleider, wonende Vlietstraat 1012 te 3200 Aarschot.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging van het

uittreksel van de oprichtingsovereenkomst op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tregunna Philip, voornoemd, neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootschap. Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap.

Tregunna Stefaan, voornoemd, treedt op als commanditaire of stille vennoot. Hij staat slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van zijn inbreng op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur treft.

Het kapitaal van de vennootschap, dat geheel geplaatst is, bedraagt 1.000 euro en is verdeeld in 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze aandelen is ingeschreven door de oprichters, en deze hebben zich onvoorwaardelijk verbonden tot nagemelde inbreng, en wel ais volgt:

1.Tregunna Philip, voornoemd, schrijft in op 99 aandelen, dewelke hij volledig volstort door inbreng van een: bedrag van 10 euro per aandeel, hetzij een globaal bedrag van 990 euro in geld;

2.Tregunna Stefaan, voornoemd, schrijft in op 1 aandeel, dewelke hij volledig volstort door inbreng van eeni bedrag van 10 euro per aandeel, hetzij een globaal bedrag van 10 euro in geld.

Deze bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening onder het nummer 652-8272430-61 bij* RECORD bank geopend ten name van de vennootschap in oprichting.

Als vergoeding voor hun respectieve inbreng worden aan de vennoten volgende aandelen toegekend:

1.aan de heer Tregunna Philip, voornoemd, die aanvaardt: 99 aandelen zonder aanduiding van nominale,

waarde, uitgegeven aan de prijs van 10 euro per aandeel;

2.aan de heer Tregunna Stefaan, voornoemd, die aanvaardt: 1 aandeel zonder aanduiding van nominale

waarde, uitgegeven aan de prijs van 10 euro per aandeel.

De vennootschap heeft als doel:

*1.

Rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten verwerven en uitvoeren op het gebied van design, grafisch ontwerp, art direction, fotografie, webdesign, communicatie, marketing, reclamecampagnes, drukwerk, creative consultancy, communicatie strategie, workshops & training.

Op de laatste blz van Luil. 6 vermelden " Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlt van de persotimerl,

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden se vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

G

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag hoger genoemde producten en diensten produceren, verwerken, verbeteren, herstellen

en aanpassen; dit alles in de meest ruime zin;

Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en rektamefotografie; fotografie

t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz;

Promotie en organisatie van evenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden;

*Il, Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

*111. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Al het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, , houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

CI het verlenen van dviezen van financile, technische, commercile of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financin, verkoop, productie en algemeen bestuur;

DI het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke

goederen, in 't kort tussenpersoon in handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe

vormen van technologie en hun toepassingen;

"IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende, roerende of financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensen ltieg, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die. een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van hergeheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financile transacties en de financile markten en over het vermogensbeheer en het beteggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap wordt bestuurd door n of meerdere zaakvoerders, die gecommanditeerde of beherende vennoot moeten zijn. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Elke zaakvoerder afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk t welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Het boekjaar gaat in op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar,

VERKLARINGEN - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

De vennootschap begint te werken op de datum van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige

oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting van de vennootschap en zal afgesloten worden op

31/12/2413.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar 2014.

Voor de uitvoering van deze overeenkomst verklaren de ondergetekenden keuze van woonplaats te doen op hun respectieve woonplaats en/of zetel.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd en dit vanaf 1 juli 2012.

Tregunna Philip, wonende te Zavelstraat 128 te 3010 Kessel-Lo, die aanvaardt, wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder, voor een termijn ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De ondergetekenden en de aldus benoemde zaakvoerder(s) stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige.oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan ais bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en aksen te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Duson, Verrekt & Co die woonstkeuze doen op het kantoor te Aarschot,

*De heer Joeri Verrekt,

Tregunna Philip - zaakvoerder - gecommanditeerde vennootoor-bohaErdn aan het Belgisch Staatsblad

~17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luicc B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers:o(alnienl hevnegd de rechtspersoon ren aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; IWaarr, en handtekening

Coordonnées
3GUNNA

Adresse
ZAVELSTRAAT 128 3010 KESSEL-LO

Code postal : 3010
Localité : Kessel Lo
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande