3K MEDIA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3K MEDIA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.202.518

Publication

18/12/2013
i - 1.4od Wore S1.1

r~j~~--~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'mea

o 6 DEC 2015,

Griffie

IIIiVIININIIIIII II;

A

b

Ondernemingsnr : 0452202518

Benaming

(voluit) : 3K MEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 56

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie-Antoinette LEONARD, geassocieerd Notaris met standplaats te Wemmel op 03 december 2013 dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3K MEDIA in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende beslissingen genomen hebben met nparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering beslist de zetelverplaatsing naar het huidig adres, ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 1 april 2011 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 mei nadien, ander nummer 11067535.

De eerste zin van artikel 2 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat 56."

TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME VOORAFGAANDE TUSSENTIJDSE DIVIDENDUITKERING

De vergadering neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 29 november 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 WIB 1992 voor een bruto bedrag van driehonderd tweentwintigduizend tweehonderd tweentwintig euro tweentwintig cent ( 322.222,22). Het netto bedrag na afhouding van de tijdelijke roerende voorheffing van 10% maakt een Kapitaalsverhoging uit. Een exemplaar van die schriftelijke besluiten blijft bewaard in het dossier van de notaris.

DERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00) om het te brengen van vijfentwintigduizend euro ( 25.000,00) op driehonderd vijftienduizend euro ( 315.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng In geld, van het netto bedrag verkregen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering waartoe werd beslist in voormelde schriftelijke besluiten van de aandeelhouders en zal niet gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen, en dus door inschrijving in verhouding tot het actuele aandeelhouderschap.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering verklaart tevens volledig te zijn ingelicht omtrent de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

b) Inschrijving en volstorting

Vervolgens heeft de enige vennoot van de vennootschap verklaard in te schrijven op de kapitaalverhoging, en meer bepaald als volgt:

-de heer Koch Timo voornoemd, die verklaart in te schrijven op tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00), en deze volledig te volstorten.

Deze storting in geld, voor een totaal bedrag van tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00) werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 13E28 0017 1274 0720 op naam van de vennootschap bij de BNP Panbas Fortis bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door genoemd financile instelling op 29 november 2013, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven en niet aan onderhavige akte gehecht wordt.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd.

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

kapitaalverhoging van tweehonderd negentigduizend euro ( 290.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

a , ,,1,,,,

,..

.e.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd

vijftienduizend euro ( 315.000,00),

d) Wijziging van artikel 5 van de statuten.

- De vergadering beslist de inhoud van artikel 5 te wijzigen om het aan te passen aan de genomen

beslissingen, waardoor het thans luidt als volgt:

"Flet geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd vijftienduizend euro (

315.000,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale

waarde en volledig volstort."

VIERDE BESLUIT  MACHTEN

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven

genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris om tot cordinatie van de statuten over te gaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL BVBA - SPRL Lonard & Van Bellinghen

geassocieerde notarissen - notaires associs

Rue F. Robbrechtsstraat 33

1780 WEMMEL

Tl (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38

Tegelijk neergelegd : uitgifte; verslag PV bijzondere algemene vergadering; tekst gecoordineerde statuten Opgemaakt te Wemmel op 04 december 2013

Op de laatste hl?, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening

09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.04.2013, NGL 05.04.2013 13082-0154-014
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 11.06.2012 12157-0072-014
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 25.07.2011 11321-0599-015
04/05/2011
wd 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteb 11 111

s *11067535*

Neergelegd ter griffie er

Rechtbenk vtn Koophandel

te Leuven, de 2 1 APR. 2011

~. ;. ~~_.~-

~re` ~,~~n fie.

Benaming : 3K MEDIA

(voluit)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BORNPUT 2

3020 HERENT

Ondememingsnr : 0452.202.518

Onderwerp akte : VERHUIS MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Tekst :

Bij beslissing van de zaakvoerder van 1 april 2011 werd de maatschappelijke en exploitatiezetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang overgebracht van Bornput 2 te Herent naar Prinsenstraat 56 te 1850 Grimbergen.

Timo KOCH

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 12.06.2009 09217-0002-012
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 13.06.2008 08212-0331-012
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 15.06.2007 07228-0260-012
25/10/2005 : LE087966
03/06/2005 : LE087966
08/06/2004 : LE087966
17/06/2003 : LE087966
16/04/1994 : LE87966

Coordonnées
3K MEDIA

Adresse
PRINSENSTRAAT 56 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande