3M SERVICES

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : 3M SERVICES
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 537.504.516

Publication

28/04/2014 : benoeming bestuurder
Uit de buitengewone algemene vergadering van dd. 01/04/2014 blijken volgende beslissingen:

Benoeming Bestuurder: Do Nacimento Sendas Carlos Augusto met adres Eudore Pirmezlaan 171040

Etterbeek. NN 89100256355. De Bijzonder Algemene vergadering wordt mee

neergelegd.

Do Nacimento Sendas Carlos Augusto , Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik.B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
03/03/2014
Mod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LJ F'j*

~

2 0 FEB ~~ 2014 tif~

Griffie

ininuniui

*16053857*

V. beh

aa

Be[ Staa

el 11

Ondememingsnr : 0537.504.516

Benaming

(voluit) : 3M Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hengststraat 20

1601 Sint Pieters Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurder

Uit de buitengewone algemene vergadering van dd. 22/01/2014 blijken volgende beslissingen:

Benoeming Bestuurder: Do Nascimento Sendas Vitor Manuel met adres Eudor Pirmezlaan 17/4 1040 Etterbeek.

De Bijzonder Algemene vergadering wordt mee neergelegd.

Do Nascimento Sendas Vitor Manuel , Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktefl

110312171,1111 111

1

Flrjneefi"

-

~ 6 AUG 201,1

Griffie

- -- - --- - - -- - ---- -----------

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : 3M SERVICES

(verkort) :

pC7

Rechtsvorm : Coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hengststraat 20 1601 Sint - Pieters - Leeuw

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit de onderhandse akte dd. 06/08/2013 blijkt dat:

Dhr. Batista Araujo Marius Met adres Hengststraat 201601 Sint - Pieters - Leeuw. Geboren te Itapaci (GO) op 27/09/1984

En

Mevr. Barbosa De Souza Carvalho Jackelinne met Met adres Hengststraat 20 1601 Sint - Pieters -- Leeuw Geboren te Sao Gotaro (GO) op 19/07/1979

Naam : 3M SERVICES

Uithangbord :3M SERVICES

Vennootschap vorm : coperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

Maatsch, Zetel: Hengststraat 201601 Sint- Pieters - Leeuw

Kapitaal: 10.000 verdeeld over 10.000 deelbewijzen.

Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur

Maatschappelijk, Boekjaar vangt aan op 1 jan. Om te eindigen op 31 dec.

Het eerste boekjaar zal eindigen op 31/12/2014

Algemene vergadering : laatste zaterdag van de maand juni te 10 uur

bestuurders : Batista Araujo Marius, Barbosa De Souza Carvalho Jackelinne

samenstelling kapitaal:

" Dhr Batista Araujo Marius schrijft in op 5.000 deelbewijzen voor een nominale waarde van 5.000 Euro

" Mevr Barbosa De Souza Carvalho Jackelinne schrijft in op 5.000 deelbewijzen voor een nominale waarde van 5.000

De vennootschap heeft tot doel :

In Belgi zowel als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1.het optrekken van gebouwen. Zowel ruwbouw als onderdak zetten.

2.Bekisting en ijzervlechtwerk

3.het_plaatsen van. vlaerenen.muurtegels- -------- - ------------- _-_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.het uitvoeren van elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen

5.Schilder en behangwerken

6.aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken

7.optrekken, afbreken en onderhouden van steigers

8.onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor derden

9.teggen van funderingen , inclusief heien.

10.uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken

11.proefboren en boren

12.boren en zagen van beton, vloeren of steen

13.gevelreiniging en zandstraalwerken al dan niet met behulp van stoom

14.reinigen en onderhouden van kantoren en gebouwen al dan niet na beindiging van

bouwwerkzaamheden

15.grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en

geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

16.het optrekken van geprefabriceerde gebouwen

17.plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

18.plaatsen van plastiek of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken

19.plaatsen van metalen poorten, deuren, ramen en rolluiken

20.plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken

21.het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van

roosters, in,trekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken

22.het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.

23.plaatsen van metaalconstructies waaronder montage en demontage buis en soortgelijke constructies

24.het plaatsen van thermische isolatie

25.plaatsen van industrile pijpleidingen en kanalisatie

26.het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van

fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.

27.plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van

leidingen en kanalisaties

28.aanleg en onderhoud van diverse terreinen

29.het graven en onderhouden van vijvers

30.het uitvoeren van algemene grondwerken

31.Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de

grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens

allerlei methodes.

32.het uitvoeren van draineringwerken

33.het bouwen, herstellen en onderhouden , rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet metalen

kunstwerken zoals bruggen, viaducten, zwembaden, silo's, vergaarbakken steunmuren, enz.

34.1eggen, lokalisatie van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening,

elektrische kabels en van diverse leidingen

35.aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

36.het uitvoeren van voegwerken

37.Overige werkzaamheden i.v.m. afwerking van gebouwen

38.Timmer en schrijnwerk voor gebouwen

39.andere gereglementeerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door

onderaannemers

40.het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques

41.het wassen van ruiten

42.algemene poets en kuiswerkzaamheden.

Vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen.

Het doel dient zo ruim mogelijk genterpreteerd te worden .

Er wordt volmacht verleend aan de bvba FR.ACC, Rijmenamseweg 256 te 2820 Bonheiden en aan nv Erca enPartners, Schoenstraat 96 te 9140 Temse . Het betreft volmacht met recht van in de plaats stelling om ons te vertegenwoordigen, wijzigingen door te voeren, aanvragen te doen, akkoorden te sluiten tegenover oa De Kruispuntbanken, alle Ministeries, provincie- en gemeentebestuur, Sociale secretariaat, Sociale kassen, persioen kassen, RSZ, enz,

Dhr Batista Araujo Marius, bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
3M SERVICES

Adresse
Hengststraat20 1601 Sint Pieters Leeuw

Code postal : 1601
Localité : Ruisbroek
Commune : SINT-PIETERS-LEEUW
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande