4-CE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4-CE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.120.630

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 20.06.2014 14201-0537-015
03/10/2014
irlod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b~

a

st *19180453

Ondememingsnr : 0477.120.630 Benamng

11110.1.1.11."

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank van Koophandel

G Kuven.

(voluit) : 4-CE

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 3454 Rummen, Grote baan 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 01/09/2014 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om. de heer Boulbahaiem Ali te ontslaan ais zaakvoerder en tevens kwijting te verlenen en dit met ingang vanaf 31/08/2014.

Tuileneers Donatus

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

28/07/2014
"-" /Md Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111H UI I I I1 II III

RECKMANK van KCIOPHANC; -1

ta ANTWERPEN

16 JULI 2014

,OlithAssat

Ondernemingsnr : 0477.120.630

Benaming

(voluit) : 4-CE

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3520 Zonhoven, Beskensstraat 101

(volledig adres)

Onderwerp akte ZTBLW7i MC".

Op de bijzondere algemene vergadering van 01/07/2014 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen van Beskensstraat 101 te 3520 Zonhoven naar Grote baan 24 te 3454 Rummen en dit met ingang vanaf 01/07/2014.

Getekend

Tulieneers Donatus

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(sn) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

21/11/2013
Mod woud 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0477.120.630 Benaming

(voluit) : 4-CE

(verkort) :

111

1

11

*131 9623"

Rechtbankven koophendel

p 8 N4V 2.419

te MaELT

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3520 Zonhoven, Beskensstraat 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering van 25/09/2013 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om de heer Tulleneers Donatus te benoemen als zaakvoerder en dit met ingang vanaf 01/10/2013.

Boulbahaiem Ali

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luits B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13376-0115-015
12/03/2013
Mad 2.9

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

" na neerlegging ter griffie van de akte

u

Voot behous aan h Beigis Staatst

t-

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 1 -03- 2013

HAS~EIj.~.

FI 1e

Ondernemingsnr : 0477.120.630

Benaming :

(voluit): 4-CE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3520 Zonhoven, Beskensstraat 101

Onderwerp akte : OMZETTING  STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 25 februari 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 4-CE volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

BESLUITEN

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat aile aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Ontslaq en dcharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurder in functie te ontslaan van zijn opdracht en hem dcharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid: - De heer BOULBAHAIEM Ali, gedelegeerd bestuurder, geboren te Bilzen op 19 maart 1978, nationaal nummer 78.03.19137-79, wonende te 3730 Hoeselt, Weyerstraat 6.

Il. Omzetting

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 14 december 2012 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 17 december 2012, opgesteld door IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR bvba met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 14 december 2012, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"9. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 14 december 2012, die het bestuursorgaan van de NV 4CE met zetel te Geetbeis (Rummen), Grote Baan 24, heeft opgesteld. Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, en bij gebrek aan de nodige details en verantwoordingsstukken, kunnen wij niet besluiten of er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Onder voorbehoud van bestaande opmerking, bedraagt het netto-actief volgens genoemde tussentijdse staat 217.792,93 EUR en is het kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 352.000,00 EUR. Het verschil bedraagt 134.207,07 EUR. _Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting: van de vennoten of derden onontbeerli,~'_k_ acht.

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

, behogen

aan het

Belgiscri

Staatsbiad

Luik B - vervolg

Sint-Truiden, 17 december 2092

(Getekend)

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,

NICOLAIJ Ira,

Bedrlfsrevfsor."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te

hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd

zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende

van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "4CE" om te zetten in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de

rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De zetel en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam

zonder vermelding van waarde.

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven

dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit,

die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten

overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0477.120.630 waaronder de naamloze

vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in

hogervermeld verslag, afgesloten op 14 december 2012.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht

verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat

betreft het opmaken van de jaarrekeningen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van

aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm.

III. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

a)Afschaffing nominale waarde van de aandelen.

Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de nominale waarde van de aandelen

af te schaffen zodat ze voortaan een fractiewaarde vertegenwoordigen van elk

n/vijfduizendzeshonderdzevenenzeventigste van het kapitaal.

b) De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm i

voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "4-CE".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zonhoven, Beskensstraat 101.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdtweenviiftigduizend euro (

352.000,00).

Het is verdeeld in vijfduizendzeshonderdzevenenzeventig (5677) gelijke aandelen zonder vermelding van

nominale waarde, die ieder nlvijfduizendzeshonderdzevenenzeventigste van het kapitaal

vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder

jaar.

BEPALINGEN (BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste n twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volens het besluit van de algemene vergadering^___ _ ____^

t " I

~

Voor-.behouden aan het Be gf sc h Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd onri alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Indien er meer dan n zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De zaakvoerder, die alleen kan optreden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel controle, nazicht, herwerkingen, sequentile aanlevering, voormontage van de voor de automobielindustrie bestemde halffabrikaten, alsmede halffabrikaten voor andere assemblagebedrijven.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financile en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken,

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op n stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID:

Meerdere gerechtigden voor n aandeel

De vennootschap erkent slechts n enkele eigenaar per aandeel. Wanneer n of meerdere aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door n enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vr chteebruik op aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap.. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

1V. Benoemin enVoor-,behouOen aan het  flgisch Staatsblad Luik B - vervolg

! a) Benoeming van zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen wordt als eerste zaakvoerder benoemd voor onbeperkte duur,

= De heer BOULBAHAIEM Ali, geboren te Bilzen op 19 maart 1978, nationaal nummer 78.03.19 137-79,

wonende te 3730 Hoeselt, Weyerstraat 6.

I Hij verklaart die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een

I maatregel die zich hiertegen verzet.

j b) Bezoldiging

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering volgende besluiten genomen:

1- de zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het

I toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

V. Machtiging

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerders tot

uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht, verslag van het bestuursorgaan en verslag

Ivan de bedrijfsrevisor.

11

Annexes du Moniteur belge

1

1

1Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013

05/02/2013
i Mod 2.f

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I111111m~~14~~~~nu~o

1 59

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -01- 2013

HASSELT

-Grittie

Ondernemingsnr : 0477.120.530

Benaming

(voluit) : 4- CE NV

Rechtsvorm : Naamloze-vennootschap

Zetel : Eeskensst raat 101 -- 3520 Zcnhoven

Onderwerp , T te : Ontslag/benoeming bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering van 21/12/2012 werd met eenparigheid van de stemmen beslist om de heren Boulbahaiem Brahim en Tulleneers Donatus te ontslaan, en decharge te verlenen als bestuurders vanaf 21/12/2012. Ook werd met eenparigheid van de stemmen beslist om Ali Boulbahaiem te benoemen als bestuurder vanaf 21/12/2012. De NV is opzoek naar een 2de bestuurder en dit zal binnen de maand in orde zijn.

De Raad van Bestuur heeft beslist om Brahim Boulbahaiem en Donatus Tulleneers te ontslaan ais gedelegeerd bestuurder en om Ali Boulbahaiem te benoemen ais gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 21/12/2012

Boulbahaiem Ali

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/01/2013
~

L ~~,~ Motl Word 11.1

~. i In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

t100EM11

ber a2 Be Sta

IINVI

Neerge e;;C ter c ff e oer

Redhtbsnn van Koopharii ei

te Leuven, de 2 8 DEC. 212

DE GRIFFI R,

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.120.630

Benaming

(voluit) : 4-Ce

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Grote Baan 24 - 3454 Geetbets

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming ! benoeming / verplaatsing maatschappelijke zetel

In de algemene vergadering d.d. 27 mei 2011 werden de volgende beslissingen genomen

1) de volgende herbenoemingen werden goedgekeurd :

als voorzitter van de Raad van Bestuur

Boulbahaiem Brahim

ais gedelegeerd bestuurders :

Boulbahaiem Brahim

Tulleneers Donatus

Ze worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar . Hun mandaat gaat in op 27 mei 2011 om te eindigen op 26 mei 2017.

2) wordt benoemd tot 3de bestuurder :

Boulbahaiem Ali , wonende te Weyerstraat 6 - 3740 Hoeselt

Hij wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat gaat in op 27 mei 2011 om te eindigen op 26 . mei 2017

In de buitengewone algemene vergadering d.d. 26 oktober 2012 werd de volgende beslissing genomen :

De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar volgend adres m.i.v. 26 oktober 2012: Beskensstraat 101 - 3520 Zonhoven

Aldus getekend te Lanaken, 26 oktober 2012

Brahim Boulbahaiem

Voorzitter Raad van Bestuur

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12454-0208-021
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.07.2011 11332-0441-018
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 27.08.2010 10452-0134-016
01/09/2009 : TG091413
27/08/2009 : TG091413
08/07/2008 : TG091413
26/06/2008 : TG091413
06/08/2007 : TG091413
02/08/2006 : TG091413
29/06/2015
ti

" = w:

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

r ftj

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Grie

tl~Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0477.120.630

Benaming (voluit) :4-CE

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ;3454 Rummen, Grote Baan 24

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 17 juni 2015

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 4-CE volgende besluiten met eenparigheid van

stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij

stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over

de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten;

EERSTE BESLUIT

a. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00) om het te brengen van driehonderd tweenvijftigduizend euro ( 352.000,00) op driehonderd zeventigduizend vijfhonderd vijftig euro ( 370.550,00), door incorporatie bij het kapitaal van wettelijke reserves ten belope van een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00).

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

b. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot driehonderd zeventigduizend vijfhonderd vijftig euro ( 370.550,00). TWEEDE BESLUIT

a. Kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om in een tweede fase het kapitaal te verminderen met driehonderd tweenvijftigduizend euro ( 352.000,00) om het te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00) door terugbetaling in specin van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b. Vaststelling van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd tweenvijftigduizend euro ( 352.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00).

c. Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake rele kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderin" en die

3 S

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Luik B - vervolg

op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro ( 98.550.00).

Het is verdeeld in vijfduizend zeshonderd zevenenzeventig (5.677) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder n/vijfduizend zeshonderd zevenenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook de machtiging aan ondergetekende notaris om de statuten te coordineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecordineerde statuten.

12/08/2005 : TG091413
03/08/2005 : TG091413
06/08/2004 : TG091413
10/07/2003 : TG091413
20/04/2002 : TGA012529

Coordonnées
4-CE

Adresse
GROTE BAAN 24 3454 RUMMEN

Code postal : 3454
Localité : Rummen
Commune : GEETBETS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande