4SE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4SE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.678.868

Publication

07/01/2014
Mx' word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte*190070 2<

b s

II1

2 6 DR 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0898.678.868

Benaming

(voluit) : 4SE

(verkort) :

Rechtsvoren : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1755 Gooik, Bontestraat 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 23 december 2013, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat

Eerste beslissing  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 400.000,00 EUR, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van 100.000,00 EUR tot 500.000,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1000 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 400 EUR per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van 27,50 procent.

Tweede beslissing  Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1.Vervolgens heeft de heer Wouter De Stecker, voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financile toestand van de vennootschap 4SE, en in te schrijven op de 1000 nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 400 EUR per kapitaalaandeel.

2.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 27,50 procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 110.000,00 EUR,

3.De inbrengen In geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE82 2631 2896 4368 op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financile instelling op 23 december 2013, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Derde beslissing  Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 400.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 500.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 1250 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing  Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op VIJFHONDERD DUIZEND EURO (500.000 E) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk n/duizend tweehonderd vijftigste (111250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen..

Vijfde beslissing -- Cordinatie van de statuten

De vergadering verleent aan de ondergetekend notaris Harold Poppe alle machten om de gecordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Zesde beslissing  Machtiging aan zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

H, POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte Kapitaalverhoging-Statutenwijziging;

- cordinatie der statuten

Vo*pr-behouden aan het Belgisch Staatsblad 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 24.06.2013 13223-0549-013
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.05.2012, NGL 04.06.2012 12142-0518-013
13/09/2011
Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E~IIIIIIIGIQIVI.I iu

R11138058t

V S

beh

aa

Bel

Stal

Ondernemingsnr : 0898.678.868

Benaming

(voluit) : 4S E

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1755 Gooik, Boetestraat 25

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 30 augustus 2011 neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat :

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van de zaakvoerder houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de aangehechte balans.

Iedere vennoot erkent er kopij ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben.

Het verslag van de zaakvoerder met aangehechte balans per 31 juli 2011 zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap als volgt te wijzigen :

"De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi en/of in het bulten-land, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :

-de teelt, productie, verwerking, opslag, bewaargeving, distributie, aankoop, verkoop of eender welke andere activiteit betreffende gewassen, dieren, bijen, fruit of bijhorende producten voortkomende uit of nodig voor een landbouwbedrijf of op een andere manier verbonden met landbouw of met hoevetoerisme;

-de opwekking en het gebruik van hemieuwbare energie te promoten;

-het kweken, gebruiken en demonstreren van hernieuwbare energiegewassen of isolatiegewassen en hun toepassingen voor een breed publiek, onder andere. in de bouw, in de voeding en in textiel;

-exploitatie van en beleidsadvies voor landbouwbedrijven, en het stimuleren ervan tot maatschappelijk en landschappelijk gentegreerde, duurzame landbouw (onder andere door de aanleg van poelen);

-stimuleren van het landbouwtoerisme door het adviseren over en het verstrekken van logies in gemeubileerde kamers, inclusief het verkopen van bereidde maaltijden op basis van lokale ingredinten (enkel niet-gereglementeerde gerechten);

-het, in uitvoering van een aannemingscontract of voor eigen rekening, bouwen, verbouwen, laten bouwen of verbouwen van een gebouw zodat dit afgewerkt wordt, wanneer daarvoor een beroep wordt gedaan op meerdere onderaannemers;

-het realiseren van onroerende belegging in het algemeen, en bijgevolg dus de aankoop, verkoop, huren, verhuren, uitbating, beheer, verkaveling, ruilverkaveling, expliciet ook de bouw, renovatie en promotie van onroerende goederen

-het verwerven, bezitten, of toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, onder meer deze van pacht, erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik;

-managements-, consulting- of beheerdersactiviteiten, tussen komen in het dagelijks bestuur en/of het vertegenwoordigen van bedrijven;

-elke bemiddelingsverrichting, onder andere. bemiddeling met betrekking tot fusies, splitsing of verwerving van Belgische of buitenlandse ondernemingen. Elke handeling en elke vorm van onderhandeling die van aard is het nader tot elkaar brengen van mogelijke partners, klanten, vennootschappen;

-studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing, plus de eventuele commercialisering hiervan zowel in binnen- als buitenland;

-ontwikkelen, organiseren en/of commercialiseren van duurzame reisprogramma's, cursussen, conferenties, beurzen, sportevenementen en tentoonstellingen, inclusief de ontwikkeling van reclamediensten hierin;

-handel, verhuur, leasing en exploitatie van transportmiddelen voor vervoer te land, te water of in de lucht, zonder bestuurder, alsook het onderhoud en de herstelling ervan en de ontwikkeling van reclamediensten hierin;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

-het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling, in licentie nemen of geven van roerende goederen voor zichzelf en voor derden in binnen- en buitenland (voorbeeld dieren, sporttoestellen, kunstwerken, machines, computers, navigatiesystemen, antiquiteiten,...);

-ontwikkeling, commercialisering, in licentie nemen of geven van immaterile activa, zoals octrooien en knowhow in de meest ruime betekenis, waaronder de creatie van intellectuele eigendomsrechten via werken, scheppingen, studies, onderzoeken, uitvindingen en dergelijke meer, in binnen- en buitenland;

De vennootschap zal in Belgi en in het buitenland alle burgerlijke, industrile, commer-'cile, financile, roerende en onroerende handelin-'gen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan haar bestuurders en/of werknemers als manier om hen te vertonen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, optie of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgi als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zestig duizend euro (60.000 E), om het te brengen van veertig duizend euro (40.000 ) naar honderd duizend euro (100.000 ) door de creatie van honderd vijftig (150) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven aan de fractiewaarde van de oude aandelen, aan de prijs van vierhonderd euro (400 ) per aandeel.

VIERDE BESLISSING

De heer DE STECKER Wouter, enige vennoot, verklaart in te schrijven op nieuwe aandelen, voor de prijs van vierhonderd euro (400 ) per aandeel, hetzij voor een bedrag van zestig duizend euro (60.000 )

Hij verklaart dat de geheelheid der aandelen aldus onderschreven en volstort is, door storting in geld door hem uitgevoerd op rekening nummer IBAN BE80 7440 3159 1677 geopend bij de KBC BANK NV op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "45E", derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van zestig duizend euro (60.000 ).

De ondergetekende notaris verklaart het bewijs van de bank de dato zesentwintig juli tweeduizend en elf te hebben ontvangen en zal dit in zijn dossier bewaren.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op HONDERD DUIZEND EURO (100.000 ) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk n/ tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING '

De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

H. POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte statutenwijziging;

- verslag van de zaakvoerder niet aangehecht balans;

- cordinatie der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 25.07.2011 11325-0514-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.08.2010, NGL 31.08.2010 10506-0260-012
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.05.2015, NGL 03.08.2015 15401-0248-012
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.05.2016, NGL 05.10.2016 16644-0329-012

Coordonnées
4SE

Adresse
BONTESTRAAT 25 1755 GOOIK

Code postal : 1755
Localité : GOOIK
Commune : GOOIK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande