4UKRF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4UKRF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.114.595

Publication

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.02.2014, NGL 11.02.2014 14032-0284-013
08/02/2012
mod 11.1

LUik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan hot Belgisch

Staatsblad

*iao3sses*

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 ' 6 JAN, 2012

DE GRIFFIER,.

Griffie

Ondernemingsnr : ~~ ~ " ~ ~- ~~ ~

= Benaming (voluit) : 4uKRF

ij

iiJ

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tweebruggenstraat 57 bus C

3020 Herent

ij Onderwerp akte : BVBA: oprichting Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 3 januari 2012,; ii geregistreerd, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht

;; onder de naam "4uKRF", met zetel te 3020 Herent, Tweebruggenstraat 57 bus C, van onbepaald& duur door de heer DECABOOTER Steven, wonende te 3020 Herent, Tweebruggenstraat 57 bus C. ij Waarvan het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO ( 18.600,00) bedraagt, volledig; in geld geplaatst is, ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO ( 12.400,00) gestort;; is en vertegenwoordigd is door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,;; il waarop wordt ingeschreven door: de heer DECABOOTER Steven, voornoemd, die een som gestort;; ij heeft van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO ( 12.400,00), waarvoor hem HONDERD;? (100) aandelen worden toegekend, gedeeltelijk volstort. Met een boekjaar dat begint op n oktober en wordt afgesloten op dertig september van het;; ;, daaropvolgende kalenderjaar; het eerste boekjaar wordt afgesloten op dertig september;; tweeduizend en dertien;

Met de jaarvergadering op n februari om twintig uur (20.00uur). Indien die dag geen werkdag is, ii wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. De eerste jaarvergadering heeft; plaats in tweeduizend veertien.

,

Met als gemachtigden tot besturen n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die el

k;

a afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

Tot gewone zaakvoerder voor de onbeperkte duur wordt aangesteld de heer DECABOOTER;

Steven, voornoemd. ,,

,3 De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro;

( 12.400,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek van; i; vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekeningnummer 363-0990280-47 bij de;

ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financile instelling op 30 december 2011 afgeleverd;; ;i attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

De vennootschap heeft als doel: .,

- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en;. privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid! li op het gebied van planning, organisatie, efflcintie, toezicht, beheer, marketing en publiciteit;

- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;

- aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil, i, verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking, ',{ hebben op het beheer en lof productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke, ii rechten in de meest ruime zin;

- het uitbaten van concessies, licenties en andere immaterile rechten en activa; ,r

- de verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin;

- het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen;

- het geven van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin; ,

- de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten;;

i,............ ._., _.. ..._...._....q_^P=------,-

ii

,verlenen hypothecaire of andere zekerheden e en vers reen, ,

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s.}

mod 11,1

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

- de vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen en dit zowel in Belgi als in het buitenland;

- zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief.

Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het voorkeurrecht verbonden aan aandelen waarop een vruchtgebruik rust, uitgeoefend door de blote eigenaar en verwerft de vruchtgebruiker het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen; de aandelen die deze alleen verkrljgt, behoren hem toe in volle eigendom.

De overige rechten verbonden aan zulke aandelen, zullen door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar of verzet door deze laatste. in geval van verzet is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat n enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot; stemmen mogen niet per brief uitgebracht worden behoudens in het geval van schriftelijke besluitvorming.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve n/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien, om gelijk welke reden, de reserve aangetast is.

Het overblijvend saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering eraan geeft. Geen uitkering mag echter geschieden indien, op datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om n of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, welke verdeling vooraf door de bevoegde Rechtbank van Koophandel moet worden goedgekeurd, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten.

Zijn alle maatschappelijke aandelen niet in gelijke mate gestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in specin te doen in het voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.

Door voornoemde zaakvoerder wordt hierbij volmacht gegeven aan A&T Partners BVBA te 3001 Leuven, Industrieweg 4 bus 5 met macht tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de B.T.W.-Administratie en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend door een Ondernemingsloket in de zin van de wet van zestien januari tweeduizend en drie. De volmacht strekt zich ook uit tot alle andere formaliteiten dewelke verband houden met de oprichting.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

Geassocieerd notaris, Isabelle MOSTAERT te Leuven

Tegelijk hiermede neergelegd:

uitgifte van voormelde oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Coordonnées
4UKRF

Adresse
TWEEBRUGGENSTRAAT 57, BUS C 3020 HERENT

Code postal : 3020
Localité : HERENT
Commune : HERENT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande