4X4 ROUBAIX, AFGEKORT : 4X4 RBX

Association sans but lucratif


Dénomination : 4X4 ROUBAIX, AFGEKORT : 4X4 RBX
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 506.689.495

Publication

11/12/2014
MOD 2.2

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig

de Wet van 21 juni 1921, onder de volgende voorwaarden en omstandigheden, waarvan de

statuten als volgt luiden:

II. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR

Art. 1 de naam

De vereniging wordt vzw 4x4 Roubaix genoemd.

Art. 2 adres

De zetel van de vereniging is gevestigd te 3300 Oplinter, Herestraat 70.

Art. 3 doel

De vereniging stelt zich tot doel:

Organiseren van evenementen betreffende 4x4 terreinwagens.

Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen:

Volgritten organiseren

Offroad terrein rijden

Modelstatuten: uitgebreid

Belangrijk:

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige

clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W.

Vaak bestaan er keuzemogelijkheden.

Bij het opmaken van nieuwe of aangepaste statuten bestaat de beste en juiste werkwijze er

dan ook in om alle clausules te overlopen.

Men moet zeker vermijden deze ontwerpstatuten integraal over te nemen. Omdat deze

ontwerpstatuten een samenvatting zijn van verschillende keuzemogelijkheden, zou dat

immers het gevaar opleveren dat er tegenstrijdige clausules zouden worden opgenomen.

I. VOORAF

Tussen ondergetekenden, zijnde natuurlijke personen:

De heer Bullens Brecht, wonende te 3300 Oplinter,

Herestraat 70, geboren op 22 mei 1989 te Tienen.

...

De heer Claes Jonas, wonende te 3211 Binkom,

Tiensesteenweg 53, geboren op 05 juni 1989 te leuven.

...

De mevrouw Duerinckx Annelies, te 3300 Kumtich,

Leuvenselaan 732/I, geboren op 20 mei 1986 te Leuven.

...

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : 4x4 Roubaix

Onderwerp akte : Oprichting

(afgekort) : 4x4 RBX

Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk

Zetel : Herestraat(OPL) 70

*14312218*

Luik B

3300

Belgi

0506689495

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Tienen (Oplinter)

Griffie

Neergelegd

09-12-2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Eetdagen/bal

Roadbooks

Begeleide 4x4 vakanties

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband

houden met haar doel, met inbegrip van bijkomstige commercile en winstgevende

activiteiten binnen wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijd volledig

zullen worden bestemd voor haar doel.

Art. 4 Duur

De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan op elk moment ontbonden

worden.

III. DE LEDEN

Art. 5 Werkende leden en toegetreden leden

In de V.Z.W. zijn er werkende leden en toegetreden leden.

Luik B - vervolg MOD 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Art. 6 werkende leden: aantal

Er zijn minimum drie werkende leden. Er is geen maximumaantal bepaald.

Art. 7 werkende leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden

De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van werkende

leden.

De formaliteiten en voorwaarden van toetreding als werkend lid worden uitgewerkt in het

huishoudelijk reglement.

Een kandidaat-werkend lid van de V.Z.W. dient hiervoor schriftelijk een

aanvraag in bij de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist autonoom of een kandidaat-werkend lid dat aan de inhoudelijke

voorwaarden voldoet, als werkend lid tot de V.Z.W. wordt toegelaten.

De raad van bestuur dient deze beslissing niet te motiveren.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Indien de raad van bestuur de toelating van een kandidaat  werkend lid weigert, kan dit kandidaat

 werkend lid slechts een nieuwe aanvraag indienen 3 maanden na de eerste aanvraag.

Art. 8 werkende leden: rechten en plichten

De werkende leden hebben de plicht om aanwezig te zijn op de algemene vergaderingen, zich in te zetten voor

de vzw.

De werkende leden hebben het recht om mee beslissingen te nemen over de werking van de vzw.

Art. 9 werkende leden: einde

Elk werkend lid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt

aan de raad van bestuur.

Het werkend lid dat ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag het aantal werkende leden onder het wettelijk of statutair minimum

daalt, dan wordt het ontslag van het werkend lid opgeschort totdat er na redelijke termijn een

vervanger is gevonden.

Een werkend lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

Wanneer het werkend lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om

werkend lid te worden in de V.Z.W.

Wanneer een werkend lid 3x maal niet aanwezig is geweest op de algemene

vergadering.

Wanneer een werkend lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand

na aanmaning per aangetekend schrijven.

Wanneer een werkend in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene

vergadering en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een lid kan op elk moment worden uitgesloten door de algemene vergadering met een 2/3

meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de uitsluiting van een werkend lid [is/ is niet] geheim.

De raad van bestuur kan een werkend lid schorsen in afwachting van de algemene

vergadering waarin beslist wordt over de uitsluiting.

Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat

werkend lid.

Een lid dat ontslag neemt, wordt uitgesloten of geschorst, alsook de erfgenamen of

rechthebbenden van een overleden werkend lid, hebben geen recht op het maatschappelijk

fonds. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen. Ze mogen geen opgave,

verantwoording van de rekeningen, noch het leggen van de zegels of een inventaris vragen.

Art. 10 werkende leden: bijdrage

De bijdrage van de werkende leden wordt vastgesteld op maximum ~ 50 per jaar. De raad

van bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van

dit bedrag en deelt dit mee aan alle werkende leden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het werkend lid dat ontslag neemt, uitgesloten wordt of geschorst wordt is wel

gehouden de goedgekeurde bijdrage van het lopende jaar te betalen.

Art. 11 werkende leden: ledenregister

De raad van bestuur van de V.Z.W. is verplicht een ledenregister bij te houden.

Telkens wanneer er wijzigingen optreden in het ledenbestand van de werkende leden van de

V.Z.W., moeten deze wijzigingen binnen de acht dagen na kennisgeving ervan aan de raad

van bestuur in het ledenregister worden doorgevoerd.

De werkende leden hebben de verplichting om een adreswijziging door te geven aan de raad

van bestuur.

Het origineel van het ledenregister wordt bijgehouden ter zetel van de V.Z.W.

De werkende leden hebben het recht om de inzage in het ledenregister te vragen, indien er

geen commissaris werd aangesteld in de V.Z.W. Zij richten hiervoor schriftelijk een aanvraag

aan de raad van bestuur.

De VZW moet, bij mondeling of schriftelijk verzoek, aan de overheden, de administraties en

de diensten, met inbegrip van de parketten, de griffies en de leden van de hoven, de

rechtbanken en alle rechtscolleges en de daartoe wettelijk gemachtigde ambtenaren,

onverwijld toegang verlenen tot het register van de leden en deze instanties bovendien de

afschriften of uittreksels uit dit register verstrekken welke zij nodig achten

Art. 12 toegetreden leden

De toegetreden leden worden onderverdeeld in volgende: rijdend lid en niet-rijdend lid.

Art. 13 toegetreden leden: procedure en inhoudelijke voorwaarden

De raad van bestuur is bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van toegetreden

leden.

De formaliteiten en voorwaarden van toetreding als toegetreden lid worden uitgewerkt in het

huishoudelijk reglement.

Een kandidaat - toegetreden lid van de V.Z.W. dient hiervoor schriftelijk een

aanvraag in bij de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist autonoom of een kandidaat - toegetreden lid dat aan de

inhoudelijke voorwaarden voldoet als toegetreden lid tot de V.Z.W. wordt toegelaten.

De raad van bestuur dient deze beslissing niet te motiveren.

Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

Elk toegetreden lid moet een band hebben met de V.Z.W. De andere voorwaarden om tot de

V.Z.W. als toegetreden lid toe te treden zijn de volgende: als rijdend lid moet u in het bezit zijn van een geldig

rijbewijs en verzekering van u voertuig.

Art. 14 toegetreden leden: rechten en plichten

Elk toegetreden lid bezit de volgende rechten: te genieten van voordelen georganiseerd door de vzw.

Elk toegetreden lid bezit de volgende plichten: mee te werken aan minstens 50% van de georganiseerde

evenementen door de vzw.

De werkende leden kunnen de rechten en plichten van de toegetreden leden wijzigen zonder

instemming van de toegetreden leden.

Art. 15 toegetreden leden: einde

Elk toegetreden lid kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt

aan de raad van bestuur.

Een toegetreden lid wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

Wanneer het toegetreden lid niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om

toegetreden lid te worden in de V.Z.W.

Wanneer een toegetreden lid zijn of haar bijdragen niet betaald heeft binnen de maand

na aanmaning per aangetekend schrijven.

Een toegetreden lid kan op elk moment worden uitgesloten door de raad van bestuur met een

gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de uitsluiting van een toegetreden lid is niet geheim.

Het lidmaatschap van een toegetreden lid eindigt van rechtswege bij het overlijden van dat

toegetreden lid.

Art. 16 toegetreden leden: bijdrage

De bijdrage van de toegetreden leden wordt vastgesteld op 11 50 per jaar voor rijdende leden, niet-rijdend word

vastgesteld op 2511 per jaar. De werkende leden

kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder

instemming van de toegetreden leden.

De werkende leden kunnen de bepalingen omtrent de bijdragen van de toegetreden leden wijzigen zonder

instemming van de toegetreden leden.

Luik B - vervolg MOD 2.2

TITEL IV DE ALGEMENE VERGADERING

Art. 17 Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden en wordt voorgezeten

door de voorzitter van de raad van bestuur, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, bij

diens afwezigheid door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Elk werkend lid kan onbeperkt een ander werkend lid vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Art. 18 bevoegdheden

De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

De goedkeuring van de statuten;

De goedkeuring van een wijziging van de statuten;

De benoeming en afzetting van bestuurders;

De benoeming en afzetting van commissarissen & het vastleggen van een eventuele

bezoldiging;

Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen;

Goedkeuring van de begroting en de rekeningen;

De ontbinding van de V.Z.W.;

De benoeming van de vereffenaars, wanneer de V.Z.W. ontbonden zal worden;

De uitsluiting van een (werkend) lid;

De omzetting van een V.Z.W. in een vennootschap met sociaal oogmerk;

Het opstellen en goedkeuren van een huishoudelijk reglement.

Art. 19 samenkomst

De algemene vergadering moet nmaal per jaar worden samengeroepen door de raad van

bestuur, binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

De algemene vergadering wordt tevens door de raad van bestuur samengeroepen in de

gevallen dat de raad van bestuur dit nodig acht.

De raad van bestuur is verplicht een algemene vergadering samen te roepen wanneer

minimum 1/5 van de werkende leden het vraagt. De werkende leden moeten dit

schriftelijk vragen aan de raad van bestuur.

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum acht dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering. De

oproeping wordt ondertekend door de raad van bestuur. De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de

algemene vergadering, evenals de agenda.

De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door 1/20 van de

werkende leden, moet op de agenda worden geplaatst.

De voorstellen uitgaande van de werkende leden moeten uiterlijk 14 dagen voor het tijdstip

van de algemene vergadering verstuurd worden aan de raad van bestuur.

Op de dag van de algemene vergadering en tijdens de algemene vergadering zelf kunnen

wel punten aan de agenda worden toegevoegd.

Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering moeten werkende leden zich 14

dagen voor het tijdstip van de algemene vergadering schriftelijk aanmelden.

Alvorens toegang te krijgen tot de algemene vergadering moeten de werkende leden zich

legitimeren door vertoon van hun lidkaart.

Art. 20 aanwezigheidsquorum & meerderheden

De algemene vergadering kan beraadslagen over alle punten ongeacht het aantal aanwezigen Bij een wijziging

van de statuten, een wijziging van het doel, bij uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging,

wordt het aanwezigheidsquorum toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei

2002.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over alle punten indien er een aanwezigheidsquorum van 20

% van de werkende leden is bereikt.

Elk werkend lid heeft n stem.

De voorzitter van de raad van bestuur heeft een doorslaggevende stem indien de

stemming onbeslist eindigt.

De beslissingen binnen de algemene vergadering over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van

de aanwezige stemmen.

Bij een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel van de vereniging, uitsluiting van

werkende leden of de ontbinding van de vereniging, worden de bijzondere meerderheden

toegepast, voorzien in de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Voor de berekening van de gewone en bijzondere meerderheden, hierboven vermeld,

worden de onthoudingen en ongeldige stemmen eveneens in rekening genomen.

Art. 21 notulen

De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen.

De originele notulen van de algemene vergaderingen samengebracht in het notulenboek. De

werkende leden worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een

kopie van de originele verslagen van de algemene vergaderingen.

Toegetreden leden hebben inzage in de notulen van de algemene vergadering.

Toegetreden leden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen van de

algemene vergadering door toezending van een kopie van de originele verslagen van de

algemene vergaderingen.

TITEL V DE RAAD VAN BESTUUR

Art. 22 voorwaarden en samenstelling

Een bestuurder kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een andere

bestuurder. Een bestuurder kan slechts n vertegenwoordigen.

De raad van bestuur verdeelt de functies van voorzitter /ondervoorzitter/ secretaris/

penningmeester onder de bestuurders.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Art. 23 aantal

De raad van bestuur bestaat uit minimum 3 bestuurders.

Het aantal bestuurders moet steeds kleiner zijn dan het aantal werkende of effectieve leden.

Er is wel maximum bestuurders bepaald. Dit maximum bedraagt 4 bestuurders.

Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is

teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de Bestuurders in functie totdat

regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Indien bestuurders vrijwillig ontslag nemen, de termijn van hun mandaat verstreken is of

afgezet worden, moeten zij in functie blijven totdat regelmatig in hun vervanging is voorzien.

Art. 24 benoeming

De algemene vergadering benoemt de bestuurders.

De benoeming gebeurt bij [gewone meerderheid/bijzondere meerderheid van x] van de

aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De stemming over de benoeming van bestuurders is openbaar.

Art. 25 bevoegdheden

De raad van bestuur bestuurt de V.Z.W. en vertegenwoordigt de V.Z.W. in en buiten rechte

en heeft alle bevoegdheden die niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering

behoren.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden niet delegeren.

De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.

De bestuurders oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Art. 26 samenkomst

De raad van bestuur moet worden samengeroepen wanneer het belang van de V.Z.W. dit

vereist.

Elke bestuurder heeft het recht de raad van bestuur samen te roepen. Hij of zij richt hiertoe

een verzoek aan de voorzitter.

De raad van bestuur wordt samengeroepen door de penningmeester.

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 24 uur voor het tijdstip van de samenkomst van de raad van bestuur.

De oproeping bevat de datum, uur en plaats van de samenkomst van de raad van bestuur, evenals de agenda.

De agenda wordt opgesteld door de de bestuurders.

Art. 27 aanwezigheidsquorum & stemming

Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig of

vertegenwoordigd zijn.

Om geldig te kunnen beraadslagen over alle punten is er geen aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen binnen de raad van bestuur over alle punten worden genomen bij gewone meerderheid van de

aanwezige stemmen.

Een voorstel is niet aangenomen indien de stemming onbeslist eindigt.

Elke bestuurder heeft n stem.

Art. 28 notulen

Van de samenkomst van de raad van bestuur worden er notulen opgesteld.

De originele notulen van de raad van bestuur samengebracht in het notulenboek. De

bestuurders worden op de hoogte gesteld van de beslissingen door toezending van een kopie van de

originele verslagen van de algemene vergaderingen.

Toegetreden leden hebben inzage in de notulen van de raad van bestuur. Toegetreden leden worden op de

hoogte gebracht van de beslissingen van de raad van bestuur door toezending van een kopie van de originele

verslagen van de raad van bestuur

Art. 29 einde mandaat

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke bestuurder kan op elk moment ontslag nemen uit de V.Z.W.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur/ de algemene vergadering.

De bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de V.Z.W. in gevaar wordt gebracht, wordt het

ontslag van de bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger is

aangesteld.

Een bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

Wanneer de bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om

bestuurder te worden in de V.Z.W.

Wanneer een bestuurder 5 maal niet aanwezig is geweest op de een samenkomst

van de raad van bestuur.

Wanneer een bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van de raad van

bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

De stemming over de afzetting van een bestuurder is geheim.

Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de

bestuurder.

TITEL VI HET DAGELIJKS BESTUUR

Art. 30 voorwaarden en samenstelling

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De taken in verband met het dagelijks bestuur kunnen worden overgedragen aan een

dagelijks bestuur, bestaande uit 4 dagelijks bestuurders.

Art. 31 benoeming

De dagelijks bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.

De stemming over de benoeming van bestuurders is openbaar.

Art. 32 bevoegdheden en duur

Het dagelijks bestuur kan de dagdagelijkse handelingen, de handelingen van minder belang

en de dringende handelingen binnen een V.Z.W. stellen. Binnen deze bevoegdheid kan het

dagelijks bestuur de V.Z.W. in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De dagelijks bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.

Dagelijks bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van dagelijks bestuurder is bezoldigd.

De dagelijks bestuurders oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Art. 33 einde mandaat

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elke dagelijks bestuurder kan op elk moment ontslag nemen. Er dient wel rekening

gehouden te worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de V.Z.W.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur.

De dagelijks bestuurder die ontslag neemt moet geen opzegtermijn in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de V.Z.W. in gevaar wordt gebracht, wordt het

ontslag van de dagelijks bestuurder opgeschort totdat er na redelijke termijn een vervanger

is aangesteld.

Een dagelijks bestuurder wordt geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden:

Wanneer de dagelijks bestuurder niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden

om dagelijks bestuurder te worden in de V.Z.W.

Wanneer een dagelijks bestuurder in een bepaalde hoedanigheid lid was van het

dagelijks bestuur en hij of zij deze hoedanigheid verliest.

Een dagelijks bestuurder kan op elk moment afgezet worden door de raad van bestuur met een gewone

meerderheid.

De stemming over de afzetting van een dagelijks bestuurder is geheim.

Het mandaat van een dagelijks bestuurder eindigt van rechtswege bij het overlijden van de

dagelijks bestuurder.

TITEL VII VERTEGENWOORDIGING

Art. 34 meerhandtekeningclausule

De V.Z.W. wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden door de

gezamenlijke handtekening van alle bestuurders.

Bij handelingen waarvan de waarde de 20 euro niet overschrijdt, is de gezamenlijke

handtekening van 2 bestuurders noodzakelijk.

Art. 35 orgaan van vertegenwoordiging

De V.Z.W. wordt vertegenwoordigd in rechte of ten overstaan van derden het orgaan van

vertegenwoordiging.

Art. 36 voorwaarden en samenstelling van het orgaan van vertegenwoordiging

Om als lid van het orgaan van vertegenwoordiging te worden benoemd moet men aan

volgende voorwaarden voldoen: zetelen in de dagelijkse leiding van de vzw.

Art. 37 benoeming van de leden van het orgaan van vertegenwoordiging

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging worden benoemd door de raad van

bestuur.

De benoeming gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Er is geen aanwezigheidsquorum vereist.

De stemming over de benoeming van leden van het orgaan van vertegenwoordiging is openbaar.

Art. 38 duur mandaat van de leden van het orgaan van vertegenwoordiging

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging worden benoemd voor onbepaalde

duur.

Leden van het orgaan van vertegenwoordiging zijn herkiesbaar.

Het mandaat van lid van het orgaan van vertegenwoordiging is bezoldigd.

De leden van het orgaan van vertegenwoordiging oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

Art. 39 einde mandaat van de leden van het orgaan van vertegenwoordiging

Indien de termijn van het mandaat verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege.

Elk lid van het orgaan van vertegenwoordiging kan op elk moment ontslag nemen. Er dient

wel rekening gehouden te worden met de verplichtingen die volgen uit contracten met de

V.Z.W.

Het ontslag gebeurt schriftelijk en wordt overgemaakt aan de raad van bestuur.

Het lid van het orgaan van vertegenwoordiging dat ontslag neemt ,moet geen opzegtermijn

in acht nemen.

Indien door het ontslag de werking van de V.Z.W. in gevaar wordt gebracht, wordt het

ontslag van het lid van het orgaan van vertegenwoordiging opgeschort totdat er na redelijke

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

termijn een vervanger is aangesteld.

Een lid van het orgaan van vertegenwoordiging wordt geacht ontslag te nemen in volgende

omstandigheden:

Wanneer het lid van het orgaan van vertegenwoordiging niet meer voldoet aan de

inhoudelijke voorwaarden om lid van het orgaan van vertegenwoordiging te worden in

de V.Z.W.

Wanneer een lid van het orgaan van vertegenwoordiging in een bepaalde

hoedanigheid lid was van het orgaan van vertegenwoordiging en hij of zij deze

hoedanigheid verliest.

Een lid van het orgaan van vertegenwoordiging kan op elk moment afgezet worden door de

raad van bestuur met een gewone meerderheid.

De stemming over de afzetting van een lid van het orgaan van vertegenwoordiging is

geheim.

Het mandaat van een lid van het orgaan van vertegenwoordiging eindigt van rechtswege bij

het overlijden van het lid van het orgaan van vertegenwoordiging.

TITEL VIII BEGROTING & REKENINGEN

Art. 40

Het boekjaar van de V.Z.W. loopt van 01/01 tot 31/12 en uitzonderlijk begint het eerste

boekjaar op de dag van de oprichting van de V.Z.W. en zal eindigen op 31/12.

Na goedkeuring van de jaarrekening en de begroting, legt de raad van bestuur

verantwoording af voor het beleid in het voorgaande jaar en spreekt de algemene

vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders. Dit gebeurt bij afzonderlijke

stemming.

Indien de V.Z.W. onder de voorwaarden valt van de zeer grote V.Z.W. moet een

commissaris worden benoemd. Deze is lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De V.Z.W. die valt onder de voorwaarden van de kleine of grote V.Z.W., opteert vrijwillig voor

de aanstelling van een commissaris.

De benoeming van de commissaris gebeurt door de algemene vergadering bij gewone

meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

De commissaris heeft geen recht op een vergoeding. Er is geen minimum of

maximumduur bepaald.

De commissaris moet een schriftelijk verslag opstellen.

De algemene vergadering spreekt zich uit over de kwijting van de commissaris.

Er komt een einde aan de opdracht van de commissaris na het verstrijken van de termijn

waarvoor hij of zij werd aangesteld en na afzetting door de algemene vergadering.

Een commissaris die ontslag neemt is verplicht het zijn of haar activiteiten verder te zetten

tijdens het lopende boekjaar.

De afzetting van een commissaris gebeurt bij gewone meerderheid van de aanwezige of

vertegenwoordigde stemmen op de algemene vergadering, er is geen aanwezigheidsquorum vereist.

De stemming over de afzetting van commissaris gebeurt openbaar.

TITEL IXI ONTBINDING, NIEIGHEID & VEREFFENING

Art. 41 Ontbinding

De V.Z.W. kan op elk ogenblik vrijwillig worden ontbonden. Hiervoor is een

aanwezigheidsquorum van 2/3 vereist. De beslissing tot ontbinding moet

genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5 van de aanwezige of

vertegenwoordigde stemmen.

De rechtbank van eerste aanleg kan op verzoek van een lid, een belanghebbende derde of

van het Openbaar Ministerie de gerechtelijke ontbinding uitspreken van de V.Z.W. die: (a)

niet in staat is haar verbintenissen na te komen, (b) haar vermogen of de inkomsten uit dat

vermogen voor een ander doel aanwendt dan dat waarvoor zij is opgericht, ( c) in ernstige

mate in strijd handelt met de statuten, in strijd handelt met de wet of met de openbare orde,

(d) gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om de

jaarrekening neer te leggen, tenzij de ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd

vooraleer de debatten worden gesloten, (e) minder dan drie leden telt.

De nietigheid van de V.Z.W. kan op vraag van elke belanghebbende door de rechtbank

worden uitgesproken (a) ingeval het doel van de V.Z.W. niet precies genoeg omschreven is,

(b) ingeval n van de doeleinden waarvoor de V.Z.W. is opgericht, strijdig is met de wet of

met de openbare orde, ( c) ingeval de statuten de naam en het adres van de zetel van de

V.Z.W., alsook het gerechtelijk arrondissement waaronder de V.Z.W. ressorteert niet

vermelden.

Art. 42 bestemming netto  actief.

De bestemming van het actief wordt vastgesteld door de algemene vergadering of door de

vereffenaar(s).

De vereffening moet gebeuren door 3 vereffenaar(s).

Om als vereffenaar te kunnen worden aangesteld moet men aan volgende voorwaarden

voldoen: zetelen in de raad van bestuur.

De vereffenaar(s) moet(en) bij het vervullen van zijn/hun opdracht volgende voorwaarden in

acht nemen: steeds met minstens 2 bestuursleden aanwezig zijn.

Luik B - vervolg MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Luik B - vervolg

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vereffenaars oefenen hun opdracht gezamenlijk uit.

TITEL X SLOT

Art. 43 Slot

Voor alle gevallen die niet voorzien worden door de statuten, zijn de beschikkingen van de

V.Z.W.  wetgeving, waaronder de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei

2002 toepasselijk.

Coordonnées
4X4 ROUBAIX, AFGEKORT : 4X4 RBX

Adresse
HERESTRAAT 70 3300 OPLINTER

Code postal : 3300
Localité : Oplinter
Commune : TIENEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande