5 OAKS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 5 OAKS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.134.906

Publication

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.09.2013, NGL 30.09.2013 13607-0266-010
21/11/2011
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*11306776*

Neergelegd

17-11-2011Griffie

Ondernemingsnr :

0841134906

Benaming (voluit): 5 OAKS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 1 - Benaming

Er wordt een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de benaming "5

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3061 Bertem, Dorpstraat 322

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een nog te registreren akte verleden voor notaris Quentin Vanhalewyn te Kraainem op zeventien november tweeduizend elf blijkt dat De Heer VYFEYKEN Pierre Alexander Constant Henry, geboren te Brussel, op 1 april 1965, gescheiden niet hertrouwd, wonende te 3061 Leefdaal, Dorpstraat, 322 en Mevrouw VYFEYKEN Carine Marie Louise, geboren te Brussel op 18 mei 1963, echtgenote van de Heer FONTEYNE Karel Hein Jaak, geboren te Schoten, op 18 juli 1950, wonende te 1180 Ukkel, Karmelietenstraat 52, samen een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming 5 OAKS hebben opgericht met zetel te 3061 Bertem, Dorpstraat 322.

Uit de statuten blijkt onder meer hetgeen volgt:

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd te Dorpstraat 322, 3061 Bertem. Hij kan mits inachtneming van de geldende

taalwetgeving overgebracht worden naar alle andere plaatsen in Belgi door beslissing van de zaakvoerder

bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen oprichten overal waar de

zaakvoerder het nodig acht.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

Alle handels-, industrile, ambachtelijke en financile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

verband houden met :

1. Taken van consultancy en levering van diensten op het gebied van Process Management, Risk

Management, Compliance en Internal Audit.

- Analyse van de interne organisatie van bedrijfsorganisaties en openbare instellingen op het gebied

van governance, operationele processen en informatiesystemen.

Modelleren van processen en interne informatiestromen van organisaties.

- Identificatie en analyse van risico's, de bestaande controles en mogelijke optimalisatie,

aanbevelingen en actieplannen.

- Monitoring van de aanbevelingen en het actieplan.

- Ad-hoc opdrachten op het gebied van Risk Management, Process Management, Compliance en

Internal Audit.

- Diensten op het gebied van management consulting of enige andere activiteit van welke aard ook

voor het aanbieden van advies en/of diensten.

- In deze context, kan het bedrijf elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten volgens de toepasselijke

wetten van de landen.

- Het aangaan van een gesloten volgens de wetten toegepast in het land.

- Beheer van een bedrijf.

- Handel in al zijn vormen.

2. De vennootschap kan beheerder zijn.

3. De vennootschap kan het mandaat van vereffenaar aannemen.

4. De vennootschap kan door middel van associatie, inbreng, fusie, financile tussenkomst of anderszins belang nemen in elke bestaande of toekomstige vennootschap, vereniging of Belgische of buitenlandse bedrijven, waarvan het maatschappelijk doel vergelijkbaar of gerelateerd is aan het hare of

OAKS".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

waarschijnlijk kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van haar activiteiten of voor haar een opening van nieuwe markten kan inhouden.

5. Groot- en kleinhandel van rollend materiaal zoals motorfietsen, auto s, vrachtwagens, tractoren, aanhangwagens en alle onderdelen alsook hun uitvoer en invoer. Reparatie- en onderhoudswerken op bovenvermeld rollend materiaal.

6. Indien het verrichten van bepaalde handelingen zou worden onderworpen aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal het bedrijf haar optreden schikken naar de voorwaarden met betrekking tot de levering van deze prestaties.

De vennootschap zal, in Belgi en in het buitenland, alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft. Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door 250 maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 - Maatschappelijke aandelen

De maatschappelijke aandelen zullen ingeschreven worden in het register van aandelen, bijgehouden in de zetel.

De vennootschap erkent maar een eigenaar of mandataris per aandeel.

Artikel 7 - Overdracht der maatschappelijke aandelen

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgemaakt aan een andere vennoot, aan de echtgenoot of aan een voor- of nazaat in rechte lijn van de overdrager of van een vennoot.

Ingeval van weigering van toestemming zal er verwezen worden naar artikel 251 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van enige vennoot kan hij zijn aandelen of een gedeelte ervan aan wie hij wil afstaan.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot zijn de maatschappelijke rechten uitgeoefend door zijn erfgenamen en of legatarissen.

Artikel 8 - Wijziging van het kapitaal - Voorkeurrecht

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 9 - Uitschrijving van storting

Tot uitschrijving van storting wordt soeverein door de zaakvoerders besloten.

Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangerekend die de vennoot heeft ingeschreven.

De vennoot die, na een bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de uitgeschreven storting te verrichten, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke interest vanaf de eisbaarheid van de storting.

Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder bij aangetekend schrijven gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, zal het de zaakvoerders vrijstaan de aandelen van de in gebreken zijnde vennoot te laten overnemen door een andere vennoot of door een derde persoon, na eventuele aanvaarding van deze laatste overeenkomstig de statuten.

Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde vennoot van vijfenzeventig ten honderd van het bedrag waarvan de aandelen op dat ogenblik dienen volstort te zijn.

Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het register van aandelen, zullen de zaakvoerders hem bij aangetekend schrijven aanmaning doen om deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zullen de zaakvoerders, na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde vennoot.

Artikel 10 - Bestuur

De vennootschap wordt beheerd door een of meer zaakvoerders al of niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zij hebben namelijk het recht om alle roerende en onroerende goederen te huren, te verhuren, te kopen, te verkopen, te ruilen; alle contracten af te sluiten en uit te voeren; leningen toe te staan of aan te gaan; alle roerende en onroerende goederen van de maatschappij in pand te geven; het onroerend beslag te bedingen, te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

verzaken aan alle rechten, voorrechten, hypotheekrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding; opheffing te geven en toe te stemmen in de doorhaling van alle inschrijvingen, overschrijvingen, tegenstellingen en andere beletselen, het alles zo voor als na de betaling; alle werklieden en bedienden aan te nemen of te ontslaan, transactie te sluiten betreffende alle betwistingen.

De zaakvoerders mogen niet het geheel van hun machten aan derden overdragen; voor het dagelijks

bestuur is het wel toegelaten bepaalde machten voor een bepaalde tijd of doeleinde aan derden te delegeren.

Er kan aan de zaakvoerders vaste wedden en vergoedingen toegekend worden, door voorafname op de

algemene onkosten en waarvan de bedragen vastgesteld worden door de algemene vergadering of door

buitengewone algemene vergadering.

De duur van hun ambt is niet beperkt.

Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en de enige vennoot in een verrichting, moet hij

hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 11

Overeenkomstig artikel 15 der Wetboek van Vennootschappen en zolang de vennootschap beantwoordt

aan de criteria voorzien door de wet, wordt geen commissaris benoemd.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van een commissaris. Hij mag

zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 12 - Algemene vergadering

De jaarvergadering zal elk jaar plaats hebben op 6 juni, om 10 uur, in de zetel of in elke andere plaats

vernoemd in de uitnodiging. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de

vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Bovendien zal een buitengewone algemene vergadering door

de zaakvoerder worden bijeengeroepen telkenmale het maatschappelijk belang dit eist.

De vergadering zal beslissen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval van enige vennoot zullen de machten van de algemene vergadering door hem uitgeoefend

worden. Hij zal de machten die hij uit dien hoofde uitoefent in geen geval mogen overdragen. Zijn beslissingen

zullen worden ingeschreven in een register bijgehouden in de zetel.

Artikel 13 - Boekjaar

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De inventarissen en balansen zullen opgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen.

Artikel 14 - Bestemming van de resultaten

Het batig saldo van de balans maakt, na aftrek der lasten, algemene onkosten en nodige delgingen, de

nettowinst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd afgehouden om een wettelijk reservefonds samen te

stellen. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds een/tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om gelijk welke reden, het reservefonds verminderd werd.

De bestemming van het saldo zal ieder jaar beslist worden door de algemene vergadering, bij gewone

meerderheid van stemmen.

Artikel 15  Ontbinding - Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden in al de gevallen door de wet voorzien.

Zij mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene

vergadering van vennoten de vereffenaar aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze

van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffenaar pas in functie treden na de

bevestiging door de bevoegde rechtbank van koophandel van zijn benoeming.

De vereffenaar moet in de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige

staat van de toestand van de vereffening overmaken aan de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend

om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Artikel 16 - Verzegeling

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel, mogen noch de vennoten, noch de erfgenamen of

schuldeisers van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

Voor het uitoefenen van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de maatschappelijke

inventarissen en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.

Artikel 17 - Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van huidige statuten, wordt door ondergetekende vennoten keuze van woonst gedaan

in de zetel van de vennootschap.

Artikel 18 - Wettelijke beschikkingen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Al de in onderhavige statuten niet bedongen beschikkingen zullen geregeld worden door het Wetboek van Vennootschappen.

Overgangsperiode

Eerste maatschappelijk boekjaar - Het eerste boekjaar zal de periode bevatten vanaf de dag van de neerlegging van de documenten vereist door de wet op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot 31 december tweeduizend en twaalf.

Eerste jaarvergadering - De eerste jaarvergadering zal plaats vinden op 6 juni 2013.

Overname van verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting

De vennootschap die thans is opgericht neemt alle verbintenissen over die door Pierre Vyfeyken

werden verricht in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, en dit sinds 1 oktober 2011.

De voorafgaande beslissingen treden slechts in werking op het ogenblik dat de vennootschap

rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte

op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel.

Volmacht

Volmacht wordt verleend aan:

de Heer Roland STONSKA, aan de Heer Tanguy de VILLEGAS, wonende te Brussel, Louizalaan 405 en de BVBA Jordens;

Voor inschrijving en wijziging, evenals de schrapping in het ondernemersloket; tot het aanvragen van het BTW-nummer, wijzigen en schrappen ervan en tot het aangaan van verbintenissen met de BTW-administratie; voor het onderhandelen, het verstrekken en verkrijgen van inlichtingen, het afsluiten van akkoorden en het aantekenen van bezwaar met de fiscale administraties.

Kosten

De verschijners verklaren dat het bedrag der onkostenvergoedingen en lasten hoe ook die ten laste vallen van de vennootschap of die ten hare laste worden gesteld ingevolge haar oprichten, ongeveer 950,00 bedragen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel,

Bijlage

Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem.

Buitengewone algemene vergadering

Na vaststelling van de statuten en volledige oprichting van de vennootschap, verklaren de comparanten,

in hun gemelde hoedanigheid, in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen.

Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap :

- de Heer Pierre VYFEYKEN voornoemd. Het betreft een gratis mandaat.

TITEL IV

TITEL III

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 05.08.2015 15401-0473-011

Coordonnées
5 OAKS

Adresse
DORPSTRAAT 322 3061 LEEFDAAL

Code postal : 3061
Localité : Leefdaal
Commune : BERTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande