5FORCES MANAGEMENT

Société en commandite simple


Dénomination : 5FORCES MANAGEMENT
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 835.755.166

Publication

06/05/2011
Mul 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11068968+

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande?

te Leuven, de2 6 APR. 2011

DE GR FIE ,

Gema

?) .1-\ 466.

Ondememingsnr : Beiroaniangi

(voluit) : 5Forces Management

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Bovenbosstraat 124, 3053 Haasrode

Ondsmuarlm atse : Oprichting

Tussen:

De heer JANSSEN Augustinus Joseph, geboren te Molenbeerset op 19 oktober 1962, wonende te Bovenbosstraat 124, 3053 Haasrode

De mevrouw NEVENS Viviane Gertrude Johanna, geboren te Bree op 31 juli 1965, wonende te Bovenbosstraat 124, 3053 Haasrode

wordt overeengekomen over te gaan tot de oprichting van een gewone commanditaire vennootschap, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen:

L STATUTEN

HOOFDSTUK I - Naam - duur - zetel - doel

Artikel 1

De vennootschap is opgericht als gewone commanditaire vennootschap

onder de naam " 5Forces Management ".

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel van de vennootschap is gevestigd te

Bovenbosstraat 124

3053 Haasrode

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlandstalig gedeelte van Belgi en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering, mits bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in Belgi als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot doel: (hier doel te omschrijven)

-Het verlenen van managementfuncties aan bedrijven of organisaties.

-Het verstrekken van adviezen en studies op het vlak van economie en strategie.

-Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en

ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van

financile en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

-Alle financile en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financile transacties en de financile markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweennegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd driennegentig.

-Het stellen van persoonlijke of zakelijke bargen in het voordeel van derden.

-Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

-Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

-Het optreden als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij onroerende en alle commercile activiteiten.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in Belgi of in het buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industrile, financile, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in Belgi als in het buitenland.

HOOFDSTUK Il  VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 5

Het vermogen van de vennootschap bedraagt 1000,00 E. Het wordt volledig gevormd door inbrengen in

geld, waartoe de vennoten zich ais volgt verbinden:

-JANSSEN Augustinus Joseph onderschrijft 99 aandelen voor een bedrag van 990.00 E. -NEYENS Viviane Gertrude Johanna onderschrijft 1 aandeel voor een bedrag van 10,00 E.

Artikel 6

De vennoten zullen delen in de winst en in het verlies volgens inbreng zoals omschreven in artikel 5. Voor de stille vennoten is het eventuele verlies beperkt tot hun inbreng in het vermogen zoals omschreven in Artikel 5.

Artikel 7

In geen geval en om geen enkele reden, zullen de vennoten of hun erfgenamen of rechtsopvolgers de zegels mogen laten leggen op de goederen of waarden van de vennootschap, noch een gerechtelijke inventaris laten opmaken.

Artikel 8

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de vennoten. De erfgenamen van de overledene of hun vertegenwoordigers nemen als vennoot gezamenlijk en onverdeeld de plaats in van hun rechtsvoorganger behoudens de mogelijkheid van n of meer van de overblijvende vennoten om binnen de twee maanden na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven de erfgenamen of rechtsopvolgers te weigeren ais vennoot. In dit laatste geval zullen de overblijvende vennoten, die de erfgenamen of rechtsopvolgers van de overleden vennoot als vennoot geweigerd hebben, binnen de vier maanden na het overlijden n of meer nieuwe vennoten moeten aanvaarden die het aandeel van de overledene zullen overnemen voor een prijs zoals bepaald door twee experts, van elke partij een. Mochten deze experts binnen de zes maanden na het overlijden niet tot overeenstemming komen, zal op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap een nieuwe expert aangeduid worden die samen met de reeds aangeduide experts binnen de maand een definitieve waarde zal bepalen. Tegen deze waardebepaling zal geen beroep mogelijk zijn.

Artikel 9

Ingeval een der vennoten zijn aandeel wenst over te dragen zal de nieuwe vennoot moeten aanvaard worden door aile overige vennoten. Indien de nieuwe vennoot niet aanvaard wordt, kan de uittredende vennoot de vennootschap gewoon verder zetten of de overname van zijn aandeel eisen dit volgens de procedure vermeld in artikel 8.

HOOFDSTUK III  BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een onbepaalde duur of zonder beperking van duur. De opdracht van de zaakvoerders kan vergoed worden.

Artikel 11

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door n zaakvoerder die alleen optreedt.

Artikel 12

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, met dien verstande dat alleen

bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen toegestaan zijn.

Artikel 13

De zaakvoerders en vennoten die zich inlaten met bestuurstaken zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk

voor alle verbintenissen van de vennootschap.

De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt tot hun inbreng in het vermogen zoals omschreven in Artikel 5.

HOOFDSTUK IV  TOEZICHT

Artikel '14

iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boekhouding, de rekeningen, brieven, notulen, en in het algemeen alle geschriften van de vennootschap.

HOOFDSTUK V  ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOTEN

Artikel 15

Een algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op

de le vrijdag van mei om 20u.

Tevens kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering warden bijeengeroepen op schriftelijke aanvraag van de vennoten, die n/vijfde van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Alle vergaderingen worden gehouden ter zetel van de vennootschap.

De oproepingen geschieden via elektronische mail, toegezonden aan de vennoten minstens acht dagen vr de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.

Wanneer aile vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.

Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd warden, maar uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.

Artikel 16

De algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

-de behandeling en goedkeuring van de jaarrekening;

-het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders, en het instellen van de vennootschapsvordering tegen de

zaakvoerders;

-de bestemming van de beschikbare winst;

-de bezoldigingen van de zaakvoerders;

-het ontslag en de benoeming van zaakvoerders;

-de wijziging van de statuten.

Elke vennoot heeft stemrecht in verhouding tot zijn aandeel in het vermogen van de vennootschap.

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens de hierna bepaalde uitzonderingen.

Elke beslissing betreffende de benoeming en het ontslag van zaakvoerders evenals de wijziging van de statuten moet worden goedgekeurd door een drielvierden meerderheid van de stemmen waarmee aan de stembeurt wordt deelgenomen.

Artikel 17

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op n januari en eindigt op nendertig december van

elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten, en maken de zaakvoerders de

inventaris op alsmede de jaarrekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Artikel 18

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle kosten, inclusief de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. De vergadering van de vennoten beslist jaarlijks over de bestemming van deze winst.

HOOFDSTUK VI  ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar. De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186. 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven en zal eindigen op 31 december 2011.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2012.

Kosten i.v.m. de oprichting en de werking van de vennootschap kunnen worden

ingebracht vanaf 1 mei 2011.

BENOEMING

Wordt als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: JANSSEN Augustinus Joseph, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Aldus opgemaakt te Leuven, op 21 april 2011, in vier exemplaren.

JANSSEN Augustinus Joseph, beherend vennoot - zaakvoerder

NEVENS Viviane Gertrude Johanna, stille vennoot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
5FORCES MANAGEMENT

Adresse
BOVENBOSSTRAAT 124 3053 HAASRODE

Code postal : 3053
Localité : Haasrode
Commune : OUD-HEVERLEE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande