720 DEGREES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 720 DEGREES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 476.312.263

Publication

21/06/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/09/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/07/2011
Mal 7.7

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVo behc

aar Bel! Stam

B jigen -iij lit Iflgiscli t tslild - 0570/%2011- Annexes du Moniteur belge

&tSVF ~ ~

23 JUN2Diti

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.312.263

Benaming

(voluit) : 720 DEGREES

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brusselsesteenweg 500/3 - 1 731 Asse (Zetlik)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en benoeming zaakvoerder

1. Ontslag zaakvoerder:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd 21 juni 2011 beslist om het ontslag van de heer Eric De Veirman , wonende te Sarosstraat (B) 14/C1 te 9290 Berlare, te aanvaarden met ingang van 22 juni 2011.

2. Benoeming zaakvoerder:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd 21 juni 2011 beslist om de heer Guy Van den Broeck, wonende Krepelstraat 63 te 9400 Denderwindeke,te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 22 juni 2011.

De heer Guy Van den Broeck aanvaardt het mandaat als zaakvoerder.

3. Verplaatsing van maatschappelijke zetel en bedrijfszetel

ln gevolge de beslissing van de zaakvoerder worden de maatschappelijke zetel en bedrijfszetel van de vennootschap op het adres Brusselsesteenweg 500/3, 1731 Asse (tellik) met ingang van 22 juni 2011 verplaatst naar het adres Z.3. Doornveld 35, 1731 tellik.

Guy Van den Broeck

Zaakvoerder

111111J111,1.11f1,1)111,1)1111111,11.111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/05/2011
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 500/3

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIN  AANPASSING STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op zevenentwintig april tweeduizend en elf, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de achtentwintigste april tweeduizend en elf, boek 450, blad 11, vak 1, ontvangen: vijfentwintig euro, voor de ontvanger (get) Guido Vercruyssen, fiscaal deskundige; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1) Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in geld.

2) Verhoging van het geplaatst kapitaal van de vennootschap met vijfentwintigduizend euro (25.000,00 ) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 ) op drienveertigduizend zeshonderd euro (43,800,00 ) zonder creatie van nieuwe aandelen.

3) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaal-'verhoging

De verga-'de-'ring stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van haar besluit dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal van de vennootschap effectief gebracht werd op drienveertigduizend zeshonderd euro (43.600,00 E) verte-'genwoor'digd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen.

4) Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan de genomen beslissingen en te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drienveertigduizend zeshonderd euro (43.600,00 E). Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen met een fractiewaarde van elk n/duizend achthonderd zestigste van het kapitaal.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Notaris Wim Verstraeten

Burg. Venn. o.v.v. BVBA

Kerkstraat 78

9120 Vrasene (Beveren)

RPR 471.567.577

Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53

Motl 2.Q

Luik B

IVII IIII~VIIIAIII RI

" 11x,2238"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

03 MAI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.312.263

Benaming

(voluit) : 720 DEGREES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- uittreksel

- cordinatie der statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2011
kod 2.0

Ondernemingsnr : 0476.312.263

Benaming

(voluit) : 720 DEGREES

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 1731 Asse (Zelffik), Brusselsesteenweg 500, derde verdieping

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE: WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM JAARVERGADERING  AANPASSING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op dertien april tweeduizend en elf, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Beveren, Registratie, de dertiende april tweeduizend en elf, boek 450, blad 5, vak 5, ontvangen: vijfentwintig euro, voor de ontvanger (get) Guido Vercruyssen, fiscaal deskundige; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Verlenging boekjaar zodat het boekjaar zal ingaan op n januari van elk jaar om te eindigen op nendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van ove rgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op n juli tweeduizend en tien afgesloten worden op nendertig december tweeduizend en elf.

2. Wijziging datum jaarvergadering zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

3. Aanpassing statuten als volgt:

Artikel 18: Boekjaar: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op n januari en eindigt op nendertig december van ieder

jaar."

Artikel 15: De eerste zin wordt vervangen door volgende tekst:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de

maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand

juni, om vijftien uur."

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hiermee neergelegd: Notaris Wim Verstraeten

- afschrift van de akte Burg. Venn. o.v.v. BVBA

- uittreksel Kerkstraat 78

- cordinatie der statuten 9120 Vrasene (Beveren)

RPR 471.567.577

Tel. 03 750 97 50 - Fax 03 755 15 53

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblac 1111111111.111RINIe111

rr19 APR 20111

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 13.01.2011 11009-0242-015
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.07.2009 09504-0357-012
31/10/2008 : AN347924
23/09/2008 : AN347924
12/06/2008 : AN347924
18/06/2007 : AN347924
23/06/2005 : AN347924
11/06/2004 : AN347924
13/08/2003 : AN347924

Coordonnées
720 DEGREES

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 500 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande