@VISIE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @VISIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.877.840

Publication

26/03/2012
l~

tin de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

Ondernemingsnr : 0874.877.840

Benaming

(voluit) : @visie

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Kasteelstraat 1A bus 2 -1700 Dilbeek

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Sluiting vereffening

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering op 16 november tweeduizend en elf.

1) Eerste besluit

De vereffenaar, de Heer Dick van Goch voornoemd geeft lezing van het verslag over de. vereffeningverrichtingen. De vergadering heeft kennis genomen van het door de rechtbank goedgekeurd, vereffeningplan dd. 11 augustus 2011.

2) Tweede besluit

De vergadering keurt de rekeningen van de vereffening goed en geeft de vereffenaar, de Heer Dick van= Goch voornoemd, zonder enig voorbehoud noch beperking dcharge voor uitoefening van zijn mandaat,

3) Derde besluit

De vergadering besluit dat zij de voorlopig bij de ontbinding van de vennootschap aan de zaakvoerder verleende dcharge bevestigt.

4) Vierde besluit

De vergadering besluit de vereffeningsrekening goed te keuren die ook goedgekeurd werd door de Rechtbank van Koophandel bij Vonnis dd. 11 augustus 2011.

De vergadering besluit vervolgens dat de vereffening van de vennootschap beindigd is en dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor de behoeften van de vereffening,

5) Vijfde besluit

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard blijven bij Dhr Dick van Goch, 5845DB Sint Anthonis, De Taverne 28 in Nederland.

Samen hiermee neergelegd de expeditie van het proces verbaal alsook de goedkeuring tot sluiting van vereffening door de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij Vonnis dd, 11 augustus 2011.

van Goch Dick Vereffenaar

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en).

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

*iaoeaaao*

wi

Gritti4 leitak

03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 31.01.2012 12022-0405-010
01/02/2011
Mal 2.0

!~i.:~,(~iEp~~{rri; ~~,~1L' Lt) ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

2 0 JAN, 2011

Griffie

Vot behoi

aan Belg: Staats

III

*11016938*

11111

'O"

'O1

ir

ni

Ondernemingsnr: 0874877840

Benaming :

(voluit): @VISIE

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1700 Dilbeek, Kasteelstraat 1A bus 2

Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding en invereffeningstelling - Verslaggeving - Ontslag zaakvoerder - Benoeming, machten en bezoldiging vereffenaar

Het blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende, Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op negen december tweeduizend en tien, geregistreerd: "Geregistreerd vier bladen geen renvooien te Leuven 2e kantoor der Registratie op 15 december 2010. boek 1357 blad 26 vak 17. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 Eur). De Ontvanger : (getekend) De Clercq G.", houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "@VISIE" met ondernemingsnummer Belasting-over--de-Toegevoegde-Waarde BE 0674.877.840 Rechtspersonen-register Brussel en met zetel te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat lA bus 2; dat volgende besluiten genomen werden met onmiddellijke ingang: EERSTE BESLUIT

Nadat de vergadering omstandig kennis genomen heeft van:

- het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan gedateerd op twintig oktober laatst;

- het hierna nader aangeduide verslag van de externe accountant;

- de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend en tien;

verklaarde deze hierbij geen enkele bemerking te willen formuleren en keurde de vergadering de beide verslagen en staat bijgevolg zondermeer goed.

De conclusies van het verslag, gedateerd te Aarsele (Tielt) op zestien november laatst, van mevrouw Nancy DECLERCK, extern accountant, luiden als volgt:

"De staat van activa en passiva van de BVBA @visie waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat 1A bus 2, die werd opgesteld door de zaakvoerder in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht, afgesloten per 30 september 2010 zijnde minder dan drie maanden voordien, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geeft een balanstotaal weer van 418.836,82 euro, dat door de correcties herleid wordt tot 404.019,26 euro en een netto-actief van 31.576,08 euro dat door de correcties herleid wordt tot een netto actief van 9.282,71 euro.

Uit de controlewerkzaamheden die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden aR liet`t

p~eigisE~i'- Staatsblad

r

Luik B - vervolg

toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat van activa en' passiva de toestand van de BVBA @visie volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerders met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening dragen.

De wet schrijft voor dat de staat van activa en passiva niet meer dan dries maanden voordien mag zijn vastgesteld. De vervaldag van deze termijn van! drie maanden, voorgeschreven door artikel 181 van het Wetboek van' Vennootschappen is de datum van de buitengewone algemene vergadering die beslist over de ontbinding. Dit verslag zal dus onbruikbaar worden en del inhoud ervan te komen vervallen indien de algemene vergadering die beslist' over hoger omschreven verrichting niet heeft plaatsgehad uiterlijk op 30j december 2010.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van dei aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht. Opgesteld in twee originele exemplaren, n bestemd voor de notaris en nl bestemd voor de onderneming."

De vergadering besloot dan ook de vennootschap met ingang op negen december' tweeduizend en tien op vrijwillige wijze, vervroegd in ontbinding tel stellen en over te gaan tot haar vereffening.

Vanaf negen december tweeduizend en tien wordt de vennootschap geacht slechts verder te bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening. In toepassing van artikel 183, paragraaf 1, van het Wetboek van Vennootschappen zal de vennootschap voortaan in al haar uitgaande stukken vermelden dat zij in vereffening is.

De ontbinding van de vennootschap stelde tevens een einde aan het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder.

De gewezen zaakvoerder bekwam tevens dcharge onder voorbehoud van1 goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar. TWEEDE BESLUIT

De vereffening van de vennootschap werd, onder de opschortende voorwaarde) van bevestiging en/of homologatie door de bevoegde rechtbank van; koophandel, toevertrouwd aan n (1) vereffenaar, te weten: de heer Dick! Paul Wilhelmus van GOCH, zaakvoerder, houder van verblijfskaart nummer BI 006271048 en met rijksregister nummer 660210 605 10, wonende te 1700 Dilbeek, Kasteelstraat lA bus 2, die dit mandaat aanvaard heeft.

De vergadering noteerde dat de vereffenaar reeds handelingen kan stellen voorafgaandelijk aan de (niet-)bevestiging van de benoeming van de vereffenaar door de Rechtbank van Koophandel, doch met het risico dat deze; achteraf nietig worden verklaard. De voornoemde vereffenaar zal over

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

de meest uitgebreide bevoegdheden beschikken ter uitoefening van zijn mandaat en zal ondermeer bevoegd zijn tot alle verrichtingen zoals vermeld in de artikelen 186 tot 195 van het Wetboek van Vennootschappen; Deze bevoegdheden omvatten zodoende zowel de zogenaamde "gewone" bevoegdheden (artikel 186 van het Wetboek van Vennootschappen) als deze waarvoor de vereffenaar de toestemming van de algemene vergadering nodig heeft (artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen); Gezegde toestemming, vereist krachtens artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt bij deze uitdrukkelijk verleend.

De vereffenaar is gemachtigd bijzondere volmachten te verlenen onder zijn verantwoordelijkheid en voor bepaalde verrichtingen.

Behoudens bijzondere delegatie, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap in vereffening in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de (enige) vereffenaar zelfs ten aanzien van openbare of ministerile ambtenaren of hypotheekbewaarders.

Jaarlijks op de vastgestelde datum zal de vereffenaar een jaarvergadering bijeenroepen; Op deze algemene vergadering zal hij alsdan verslag uitbrengen omtrent de stand van zaken van de vereffening, desgevallend met vermelding van de redenen waarom de vereffening nog niet kon worden voltooid.

De vereffenaar werd er evenwel van ontslagen inventaris op te maken en zal zich mogen beroepen op de boeken en bescheiden van de vennootschap.

Ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering zal de vereffenaar,

Voorbehouden Luik B - vervolg

dasi hei`'

Belgisch Staatsblad

desgewenst, een door hem opgemaakte inventaris en een aparte jaarrekening, die op negen december tweeduizend en tien werd afgesloten, samen met de jaarrekening over het volledige lopende boekjaar voorleggen..

Het mandaat van vereffenaar is thans onbezoldigd.

DERDE BESLUIT

De vergadering besloot een volmacht te verlenen aan de vereffenaar met het oog op de indiening van de wettelijk voorziene verzoekschriften bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel teneinde de:

bevestiging en/of homologatie te verkrijgen van zijn benoeming als vereffenaar alsmede van de eventuele handelingen gesteld door de vereffenaar tussen de datum van zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan;

latere goedkeuring te bekomen van het verdelingsplan voorafgaandelijk aan de sluiting van de vereffening;

VIERDE BESLUIT

De vergadering besliste als volgt de statuten van de Vennootschap te wijzigen, om ze in overeenstemming te brengen met de besluiten die genomen werden:

De vergadering besliste in fine van Artikel 1 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :

"Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten vermelden dat zij in vereffening is gesteld."

De vergadering beslist het artikel van de statuten waarin de duur van de vennootschap bepaald wordt te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap is aangegaan voor onbeperkte duur. Zij werd in vereffening gesteld bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der vennoten gehouden op negen december tweeduizend en tien.'

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleende alle machten aan de vereffenaar om de gecoordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMING ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts op rugzijde)

worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :

- uitgifte van de akte van negen december tweeduizend en tien;

- copij van de beschikking van de rechtbank van koophandel te Brussel de dato elf januari tweeduizend en elf inhoudende bevestiging benoeming vereffenaar;

- verslag van het bestuursorgaan;

- verslag van de externe accountant;

- staat van aktief en passief.

26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 19.12.2010, NGL 19.01.2011 11011-0563-012
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 07.12.2009 09879-0033-012
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 01.12.2008, NGL 29.12.2008 08874-0357-011
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 27.12.2007 07851-0228-010

Coordonnées
@VISIE

Adresse
KASTEELSTRAAT 1A, BUS 2 1700 DILBEEK

Code postal : 1700
Localité : DILBEEK
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande