A & D BOEKHOUDKANTOOR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & D BOEKHOUDKANTOOR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.832.982

Publication

11/12/2013
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307539*

Neergelegd

09-12-2013Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0542832982

Benaming (voluit): A & D Boekhoudkantoor

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV BVBA)

Zetel : 1790 Affligem, Klapstraat 58

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte van oprichting verleden voor notaris Yves De Ruyver, te Liedekerke op 09 december

2013, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1) Mevrouw ARIJS Danielle Helena Augustien, geboren te Aalst op 24 februari 1961, (nationaal nummer 61.02.24-070.20), echtgenote van de heer BOMBEECK Herman, wonende te 1790 Affligem, Klapstraat 58.

2) Mevrouw BOMBEECK Vanessa, ongehuwd, geboren te Aalst op 27 mei 1982, (nationaal nummer 82.05.27-074.97), wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Hekelgemstraat 20,

Een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de benaming  A & D Boekhoudkantoor met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem Klapstraat, 58.

De vennootschap heeft als burgerlijk doel:

- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;

- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;

- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm; - het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;

- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;

- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;

- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;

- het geven van seminaries, training, cursussen en opleiding met betrekking tot financile, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden;

- het publiceren van wetenschappelijke literatuur onder de vorm van artikelen, nota s, schriftelijke commentaren, boeken en syllabi, met betrekking tot financile, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden;

- de vennootschap mag beschikbare gelden beleggen in onroerende en roerende goederen zonder dat dit de vorm van een aanvullende commercile activiteit mag aannemen;

- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financile, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeds verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal, waarop werd ingeschreven als volgt :

Mevrouw Danielle Arijs voor tachtig (80) aandelen

Mevrouw Vanessa Bombeeck voor twintig (20) aandelen

De oprichters verklaren en bevestigen dat de onderschreven aandelen volgestort zijn ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 ) dat ingeschreven werd in geld als volgt door : Mevrouw Danielle Arijs voor veertienduizend achthonderdveertig euro (14.840 )

Mevrouw Vanessa Bombeeck voor drieduizend zevenhonderd en tien euro (3.710 ),

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

en dat de vennootschap uit dien hoofde vanaf heden kan beschikken over een som van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 ).

De vennootschap wordt bestuurd door n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al of niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal, de duur van hun opdracht en hun eventuele bezoldiging vaststelt. Die bezoldiging bestaat in een vaste of veranderlijke wedde die op de resultatenrekening wordt geboekt.

Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zij het als eiser of als verweerder. De voorgaande/volgende paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, enkel worden toegekend aan n of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen. De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op negenentwintig mei tweeduizend vijftien.

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien.

De algemene vergadering beslist, na de verplichte voorafnemingen, over de bestemming van de nettowinst.

Onder geen beding mag winst worden uitgekeerd indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan, het totaal van het actief zoals het blijkt uit de balans, na aftrek van de voorzieningen en de schulden. Van het nettoactief zijn uitgesloten, het nog niet afgeschreven bedrag van de oprichtingskosten en, behoudens uitzonderlijke gevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten.

Bij invereffeningstelling van de vennootschap, om welke reden ook, gebeurt de vereffening van de vennootschap door de in functie zijnde zaakvoerder(s) of, bij dier ontstentenis, door n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht.

Wordt aangesteld tot zaakvoerder voor onbepaalde duur :

Mevrouw Danielle ARIJS, voornoemd, dewelke aanvaardt.

Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.10.2015 15657-0073-014
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 31.08.2016 16573-0037-016

Coordonnées
A & D BOEKHOUDKANTOOR

Adresse
KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande