A-A- TRANSFERSERVICE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A-A- TRANSFERSERVICE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 866.503.275

Publication

24/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 20.02.2014 14043-0437-016
08/11/2013
Ondememingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

0866.503.275

A A Transferservice

Mod PDF 11.1

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp(enj akte :

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 01/08/2013

De vergadering beslist om vanaf 01/08/2013 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Platijn 20 te 1730 Asse.

Nicolas Pintelon

Gedelegeerd bestuurder

Christel De Cook Bestuurder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Naamloze vennootschap

Pontstraat 19 - 9300 Aalst

Wijziging maatschappelijke zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarid hetzij vin de prs(d)n(n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

T

1111111iu~ii~i ii i

*131 9 23*

A

II

GiliMC RECI i T i3ANl<

VAN KOOPHANDEL

2 9 OKT. 2013

DENDERMONDE

Griffie

16/04/2013
Moei Woed il.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteOndernemingsnr : 0866.503.275

Benaming

(voluit) : A-A TRANSFER SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 9300 Aalst - Pontstraat 19

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - omvorming naar naamloze vennootschap - aanpassing statuten -vaststelling nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 26 maart 2013, met vermelding Geregistreerd te Aalst I, op twee april tweeduizend dertien, elf bladen een verzending boek 939 blad 17 vak 20, ontvangen vijfentwintig euro (25,00-EUR), i.o. de ontvanger ai, Ilse Beemaert, dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gewone commanditaire venootschap A A Transfer service met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Pontstraat 19 na beraadslaging, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen :

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG INBRENG IN NATURA

De voorzitter zet de redenen uiteen voor de verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voormeld verslag van de zaakvoerder van twintig maart tweeduizend dertien en van het verslag van de nagenoemde bedrijfsrevisor over de voorgenomen inbreng in natura, over de wijze van de aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie. Dit aangezien alle leden van de vergadering erkennen hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en er volledige kennis van te hebben genomen.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER- SAEYS & C", te Aalst, vertegenwoordigd door de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "de heer Willem Van Cauter", bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Willem Van Cauter, luidt als volgt:

" De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de gewone commanditaire vennootschap A-A Transferservice betreft de inbreng van een onroerend goed gelegen in de Klapstraat 5 te 9300 Aalst zoals hierboven omschreven ten bef ope van 148.500 EUR.

Bij het beindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat

a.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

b.de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

c.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit vierduizend negenhonderd vijftig nieuwe aandelen van de comm. v. A-A Transferservice, zonder vermelding van nominale waarde, en toebedeeld aan mevrouw en de heer Robert Pintelon.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met HONDERD

ACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD (148.500,00-EUR) om het te brengen van

NEGEN. EN71NINTJGl I.11Zl NA .EVITNHAND.ERD__.___.i*l_.ll3Q---...(29A7Q0,00-E.UR)_____ op ...---LHQNQEBt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*1305927 5*

V beh aa Bel Bias

VAEHNKO NDEL

3 APR. 2013

DENDEF DE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ACHTENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (178.200,002-EUR), door de creatie van vierduizend negenhonderd vijftig nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen doch die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

Deze vierduizend negenhonderd vijftig (4.950) nieuwe aandelen, volledig volstort, worden aangeboden aan de heer en mevrouw PINTELON Robert en DE VEYLDER Christiane, beiden nagenoemd, ter vergoeding van hun inbreng.

Het aantal aandelen wordt aldus gebracht van tweeduizend negenhonderd zeventig (2.970) op zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) gelijke aandelen.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE INBRENG.

Zijn alhier tussengekomen:

De heer PINTELON Robert Hiliodore Louis, identiteitskaartnummer 591-3341849-10, nationaal nummer 40.04.04-067.02, geboren te Brugge, op vier april negentienhonderd veertig, en zijn echtgenote, mevrouw DE VEYLDER Christiane Celine Josephine, identiteitskaartnummer 591-3949196-40, nationaal nummer 43.05.10068.85, geboren te Aalst, op tien mei negentienhonderd drienveertig, samenwonende en gehuisvest te 9300 Aalst, Pontstraat, nummer 32, bus 8.

Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel bij ontstentenis van een huwelijkscontract, gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig april tweeduizend en vier, sedert ongewijzigd.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en de financile gegevens van de vennootschap en de volgende goederen in te brengen in de huidige vennootschap:

STAD AALST, eerste afdeling,-

Een magazijn met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Klapstraat, nummer 5, kadastraal bekend volgens en volgens recent kadaster sectie A nummer 1242D, groot zeventig centiaren (70ca ).

Vergoeding

Ais vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren volledige kennis te hebben genomen, wordt aan de inbrengers de heer P1NTELON Robert en mevrouw DE VEYLDER Christiane, beiden voornoemd, in totaal vierduizend negenhonderd vijftig (4.950) volledig volgestorte aandelen van de huidige vennootschap toegekend, door hun beiden aanvaard.

VIERDE BESLUIT: VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING.

Aile leden van de onderhavige vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akte ren dat op de

kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig is volstort.

VIJFDE BESLUIT: Verslagen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld op

twintig maart tweeduizend dertien met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van de samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per nendertg december tweeduizend en twaalf.

De vergadering ontslaat eveneens de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER-SAEYS & C", te Aalst, vertegenwoordigd door de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid `Willem Van Cauter", bedrijfsrevisor, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Willem Van Cauter, bedrijfsrevisor, opgesteld op vijfentwintig maart tweeduizend dertien over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap.

Dit aangezien alle leden van de vergadering erkennen hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en er volledige kennis van te hebben genomen.

De conclusie van het vorenberoepen verslag van bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"ln overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werd de staat van actief en passief, afgesloten per 31 december 2012 van de gewone commanditaire vennootschap A-A Transferservice aan volledige controles onderworpen, overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze conclusies zijn geldig onder voorbehoud van de voorafgaande kapitaalverhoging.

Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief na kapitaalverhoging volgens staat van 159.639,58-EUR is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 178.200,00-EUR. Het netto-actief is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal vereist voor een naamloze vennootschap."

De verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor worden niet aan deze gehecht, noch de samenvattende staat van activa en passiva.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

} Een exemplaar van het verslag van de heer bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de

rechtbank van kocphandel samen met een expeditie dezer,

ZESDE Besluit: Omzetting,

De vergadering besluit de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder verandering van de samenstelling van het maatschappelijk vermogen, van het bedrag van de inbreng en van het maatschappelijk kapitaal, noch van het aantal aandeelhouders, noch van de duur van de vennootschap, noch van het maatschappelijk doet.

Deze omzetting geschiedt op grond van de artikelen 165 en volgende van de gecordineerde wetten op de handelsvennootschappen en op basis van de balans van nendertig december tweeduizend en twaalf terwijl eveneens verwezen wordt naar de jaarrekening van tweeduizend en twaalf, reeds goedgekeurd en waarvan een afschrift is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

ZEVENDE Besluit: Ontslag.

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de heer PINTELON Nicolas, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap, aangezien zijn functie door de omzetting van de vennootschap van rechtswege wordt beindigd.

Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering zal decharge aan de zaakvoerder kunnen verleend worden voor zijn bestuur, sedert de afslui-+ting van het vorig boekjaar tot aan de omzetting.

ACHTSTE Besluit: Statuten.

Na deze besluit de vergadering de statuten van de in naamloze vennootschap omgezet te vennootschap

als volgt vast te stellen:

TITEL I. AARD - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel een. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "A-A

TRANSFERSERVICE".

Artikel twee. ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9300 Aalst, Pontstraat, nummer 19

Op eenvoudig besluit van de raad van bestuur mag de zetel van de vennootschap naar een andere plaats in

Belgi worden overgebracht.

Artikel drie. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

-Koerierdiensten (kleine volumes)

- Taxidiensten

-De verhuur van personenauto's met chauffeur

-Deze activiteiten mogen uitgevoerd worden zowel in het binnen- als buitenland.

Deze opsommingen zijn niet beperkend.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financile, roerende en onroerende

handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of

die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in Belgi als in het buitenland, Zij

kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen

tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of

verwante doel, en dit door inbreng-, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden voor eigen verplichtingen en/of voor

verplichtingen van derden. De vennootschap zal ook mogen optreden als bestuurder of als adviseur bij

vennootschappen.

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe

bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel vier. DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

TITEL Il, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel vijf. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO

(178.200,00-EUR), vertegenwoordigd door zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) gelijke

maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/zevenduizend negenhonderd

twintigste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen.

Artikel zes, AARD VAN DE AANDELEN EN EFFECTEN

De maatschappelijke aandelen en effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

Voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties wordt per categorie effecten een

apart register gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel en effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam

van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling,

Artikel zeven. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen en andere effecten ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort is de uitoefening van de eraan verbonden rechten

geschorst tot dat n enkele persoon is aangewezen om te haren opzichte de eigenaar van het effect te zijn.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, behoudens andersluidende

overeenkomst tussen de betrokken partijen, ten opzichte van de vennootschap worden uitgeoefend door de

vruchtgebruiker.

Nochtans zal het stemrecht in algemene vergadering, die moet besluiten over verhoging of vermindering van

het maatschappelijk kapitaal, uitgeoefend worden door de bloot eigenaar.

Artikel acht. RECHTVERKRIJGENDEN

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan de effecten, in welke handen zij ook overgaan.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder of titularis van een effect kunnen, onder geen enkel

voorwendsel, de verdeling of de licitatie van de goederen en de waarden van de vennootschap vorderen, of zich

op enigerlei wijze met haar bestuur inlaten. Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten

betreft, naar de statuten en de besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

TITEL lll.- BESTUUR

Artikel negen. BESTUUR "

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal

leden door de wet voorzien, benoemd en afzetbaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.

Artikel tien. VOORZITTER

De raad van bestuur stelt onderzijn leden een voorzitter aan.

Ingeval de voorzitter verhinderd is, duidt de raad van bestuur onder zijn leden het lid aan, dat de functie van

voorzitter waarneemt.

Artikel elf. VERGADERING

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer

de belangen van de vennootschap dit vereisen, op de plaats welke in de oproepingsbrieven vermeld staat.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen, wanneer minstens de meerderheid van de

bestuurders aanwezig is of behoorlijk vertegenwoordigd.

Elk bestuurder mag aan n van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn

plaats te stemmen op een vergadering van de raad van bestuur. De volmacht moet schriftelijk gegeven worden

ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een

schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

De besluiten worden genomen met de meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel

verworpen.

Artikel twaalf. NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend docr de meerderheid van

de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels, die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door n

bestuurder.

Artikel dertien, MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, die nodig zijn of nuttig

voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen die door de wet of door onderhavige statuten uitdrukkelijk aan het besluit van de algemene

vergadering van de aandeelhouders worden voorbehouden.

Artikel veertien, DAGELIJKS BESTUUR - DELEGATIE

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van

de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen, hetzij aan n of mr van zijn leden, die dan

afgevaardigd-bestuurder genoemd worden, hetzij aan n of mr directeurs, in of buiten zijn schoot verkozen.

De afgevaardigd-bestuurders en de directeurs kunnen bijzondere machten toekennen aan om het even welk

lastheb- ber, steeds binnen de perken van het dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan de gevolmachtigden, vermeld in voorgaande alinea's, op elk ogenblik hun

bijzondere machten ontnemen.

Artikel vijftien. VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd- held van de raad van bestuur als college en de

vertegen- woordigingsbevoegdheld van de persoon belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in

en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een

openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover

derden, hypotheekbewaarders inbegrepen, gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur

voor te leggen:

hetzij door een afgevaardigd-bestuurder, afzonderlijk handelend;

hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de

perken van hun machten handelen.

TITEL IV. - CONTROLE

Artikel zestien. CONTROLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan n of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de aandeelhouders:

hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

TITEL V. - ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel zeventien. PLAATS EN DATUM

De jaarvergadering moet worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de

gemeente van de zetel, aan te duiden in de oproepingsberichten, op de tweede vrijdag van de maand

december van elk jaar te achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering

gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de raad van bestuur en/of door de

commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur, in de oproepingsbrieven vermeld.

De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van

aandeelhouders, die samen minstens nvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

In dit geval zullen de aandeelhouders in hun aanvraag de punten moeten vermelden, die op de agenda

dienen geplaatst te worden en de raad van bestuur zal de algemene vergadering van de aandeelhouders

moeten bijeenroepen binnen de drie weken van de aanvraag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de raad van bestuur, per

aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat

resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit

versturen aan alle vennoten, de leden van de raad van bestuur en eventuele commissarissen, samen met een

exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de

voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven

termijn.

Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het

houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen

jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn.

Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten n met betrekking

tot het principe van de schriftelijke procedure n met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de

voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit

geacht niet te zijn genomen.

Artikel achttien. NEDERLEGGING

Om tot de vergadering te worden toegelaten, kan ieder eigenaar van aandelen verplicht worden tot de

nederlegging van zijn aandelen of certificaten van aandelen op naam in de maatschappelijke zetel van de

vennootschap of bij de instellingen, aangeduid in de oproeping, vijf volle dagen voor de datum van de algemene

vergadering.

Artikel negentien. VERTEGENWOORDIGING

Ieder eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering van de aandeelhouders laten

vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

Elke vennoot mag zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf vennoot is. De

volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig

ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager.

Artikel twintig. BUREAU

De algemene vergadering, wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en, bij diens

afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.

Hij duidt twee, indien er onvoldoende zijn n aandeelhouder(s) als stemopnemer(s) aan.

Artikel nentwintig. AGENDA

De vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de voorstellen, die op de agenda voorkomen en

in de oproepingen vermeld zijn.

Artikel tweentwintig. AANTAL STEMMEN

Elk maatschappelijk aandeel geeft rechtop n stem.

Artikel drientwintig. STEMMING

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de meerderheid van

stemmen, welke ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze. Bij staking van stemmen

is het voorstel verworpen.

Artikel vierentwintig. NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING

Artikel vijfentwintig. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op n juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Artikel zesentwintig, WINSTVERDELING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Jaarlijks wordt op de netto-winst vooreerst vijf ten honderd voorafgenomen tot het vormen van het wettelijk reservefonds. Zulke voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft,

Op voorstel van de raad van bestuur zal de algemene vergadering andere bedragen op de winst kunnen voorafnemen voor het vormen van een buitengewone reservefonds. Het saldo zal verdeeld worden volgens besluit van de algemene vergadering of overgedragen worden.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid, tot de toekenning van een interimdividend overgaan, zulks evenwel met inachtneming van de vigerende wetgeving dienaangaande.

TITEL VII, ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel zevenentwintig. ONTBINDING - VEREFFENAARS

Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de op dat ogenblik in functie zijnde raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders te dien einde n of meer vereffenaars aanstelde, waarvan zij de machten bepaalt. De aanstelling of benoeming van (een) vereffenaar(s) vindt evenwel steeds plaats onder voorbehoud van de homologatie van de vereffenaar(s) door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel achtentwintig. VERDELING

Het saldo van de vereffening wordt gelijkelijk tussen alle aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvraging tot volstorting, ten laste van hen die minder volgestort hebben, hetzij door voorafgaande terugbetaling aan hen, die voor een groter bedrag hebben volgestort.

OV ERGANGSBEPAt.1NGEN.

I. ALGEMENE VERGADERING.

De verschijners verklaren in algemene vergadering van de aandeelhouders bijeen te komen, dadelijk n de omzetting van de vennootschap, om de datum van de eerstvolgende jaarvergadering te bepalen, de datum van afsluiting van het lopende maatschappelijk boekjaar en het aantal van de eerste bestuurders, om hen te benoemen en hun vergoedingen en emolumenten te bepalen.

De vergadering besluit, na beraadslaging, met nparigheid van stemmen:

1. Jaarvergadering

De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend dertien

2. Afsluiting van het lopend maatschappelijk boekjaar:

Het lopende maatschappelijk boekjaar zal afgesloten worden op dertig juni tweeduizend dertien

3. Bestuurders:

Het aantal van de bestuurders van de vennootschap wordt vastgesteld op drie en tot deze functie wor-'den

benoemd:

-mevrouw DE COCK Christel, voornoemd,

-de heer PINTELON Robert, voornoemd,

-de heer PINTELON Nicolas, voornoemd,

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van

tweeduizend negentien.

De vennootschap zal vertegenwoordigd worden overeenkomstig de artikelen vijftien van de boven-staande

statuten.

4. Commissarissen.

De vergadering stelt vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het lopende boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf, paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en dat zij dus niet verplicht is een commissaris te benoemen.

De vergadering besluit, met nparigheid van stemmen, thans geen commissaris te benoemen.

RAAD VAN BESTUUR.

Nu de raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld, verklaren de benoemde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur samen te komen om over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en een afgevaardigd-bestuurder.

1. Met eenparigheid van stemmen van de bestuurders wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur de heer PINTELON Nicolas, voornoemd, die dit verklaart te aanvaarden.

2. Met nparigheid van stemmen van de bestuurders wordt aangesteld tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap, de heer PINTELON Nicolas, voornoemd, die dit verklaart te aanvaarden.

De afgevaardigd bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel :

Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd :

-een uitgifte van tiet proces-verbaal.

-verslagen van de zaakvoerder en bedrijfsrevisor

Op de laatst* blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voort elioudn aan het Belgisch Staatsblad

03/01/2011
Mal 2.1

[Le ;D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteIIII

+11000340*

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

23. 12. zain

~ffio

DEND MNr

Ondernemingsnr : 0866.503.275

Benaming

(voluit) : A-A-TRANSFERSERVICE

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap

Zetel : Pontstraat 19 - 9300 Aalst

Onderwerp akte : Ontslagen zaakvoerders / Herverdeling aandelen

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20/12/2010.

Op heden, twintig december tweeduizend en tien, werd gehouden op de zetel van de vennootschap: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Gewone Commanditaire Vennootschap, A-A-TRANSFERSERVICE.

AANWEZIGHEIDSLIJST AANDEELHOUDERS

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd : de aandeelhouders:

1/ PINTELON Nicolas, Gentsestraat 42 te 9300 AALST, eigenaar van 2.965 aandelen.

2/ VAN VUGT David, Groteweg 533 te 9500 GERAARDSBERGEN, eigenaar van 5 aandelen.

Alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd 2.970 aandelen.

AANWEZIGHEIDSLIJST ZAAKVOERDERS

Zijn hier ook aanwezig: de zaakvoerders, te weten :

1/ De heer PINTELON Nicolas, (NN 67.04.14-103-39), geboren te AALST op veertien april

negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Gentsestraat 42/0001 te 9300 AALST.

2/ De heer VAN VUGT David (NN 72.09.07-239.59), geboren te NINOVE op zeven september

negentienhonderd tweeenzeventig, wonende te Groteweg 533 te 9500 GERAARDSBERGEN.

3/ De heer HUYSKENS Jan Walter (NN 59.08.10-351.62), geboren te Hasselt op tien augustus

negentienhonderd negenenvijftig, wonende te Rozendreef 165 10032 te 9300 AALST.

4/ De heer L'HAMITI Ihmed (NN 76.07.01-225.32), geboren te Mechelen op een juli negentienhonderd

zesenzeventig, wonende te Edixvelde 94 te 9320 AALST.

BUREAU

De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer PINTELON Nicolas, (NN 67.04.14-10339), geboren te AALST op veertien april negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Gentsestraat 42/0001 te 9300 AALST, met als secretaris stemopnemer de heer VAN VUGT David (NN 72.09.07-239.59), geboren te NINOVE op zeven september negentienhonderd tweenzeventig, wonende te Groteweg 533 te 9500 GERAARDSBERGEN.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING.

De voorzitter zet uiteen, wat volgt:

Er wordt afgeweken van de voorziening in de statuten dat een Algemene Vergadering moet schriftelijk

samengeroepen worden; deze afwijking wordt door alle aandeelhouders aanvaard door erkenning van de

mondelinge geldige bijeenroeping.

Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door tweeduizend

negenhonderd zeventig (2.970) aandelen dewelke allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.

Dat de vennootschap actueel vier zaakvoerders heeft, hier allen aanwezig.

Dat derhalve de vergadering geldig samengesteld is.

AGENDA

De huidige buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen met volgend agenda :

1/ Ontslag zaakvoerder de heer VAN VUGT David per heden 20/12/2010;

2/ Ontslag zaakvoerder de heer HUYSKENS Jan Walter per heden 20/12/2010;

_____

310ntslag zaakloerder de heer L'HAMITI Ihmed.per heden 20/12/2010;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

4/ Herschikking van het eigendomsrecht van de aandelen;

5/ Algemeen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

De vergadering vat de vergadering aan en beslist, met eenparigheid van de aanwezige en/of

vertegenwoordigde stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING

Ontslag van zaakvoerder de heer VAN VUGT David

De vergadering aanvaardt het ontslag van niet-statutair zaakvoerder de heer VAN VUGT David (NN 72.09.07-239.59), geboren te NINOVE op zeven september negentienhonderd tweenzeventig, wonende te Groteweg 533 te 9500 GERAARDSBERGEN, en dit met ingang per heden twintig december tweeduizend en tien.

TWEEDE BESLISSING

Ontslag van zaakvoerder de heer HUYSKENS Jan Walter

De vergadering aanvaardt het ontslag van niet-statutair zaakvoerder de heer HUYSKENS Jan Walter (NN

59.08.10-351.62), geboren te Hasselt op tien augustus negentienhonderd negenenvijftig, wonende te

Rozendreef 165 / 0032 te 9300 AALST, en dit met ingang per heden twintig december tweeduizend en tien.

DERDE BESLISSING

Ontslag van zaakvoerder de heer L'HAMITI lhmed

De vergadering aanvaardt het ontslag van niet-statutair zaakvoerder de heer L'HAMITI Ihmed (NN 76.07.01-

225.32), geboren te Mechelen op een juli negentienhonderd zesenzeventig, wonende te Edixvelde 94 te 9320

AALST, en dit met ingang per heden twintig december tweeduizend en tien.

VIERDE BESLISSING

Herschikking van het eigendomsrecht der aandelen

Er wordt tussen de huidige aandeelhouders, de heer PINTELON Nicolas, houder van tweeduizend

tweehonderd vijftig (2.965 aandelen) aandelen en de heer VAN VUGT David, houder van vijf (5) aandelen,

overeengekomen het totaal der aandelen te herschikken en het aantal aandelen te herleiden als volgt

Eigendom van de heer PINTELON Nicolas: 2.969 aandelen

Eigendom van mevrouw DE COCK Christel: 1 aandeel

Totaal: 2.970 aandelen

Er wordt eveneens overeengekomen dat mevrouw DE COCK Christel (IK 590.5795318.79 - NN 66.09.16112.81), geboren te DUFFEL op zestien september negentienhonderd zesenzestig, wonende te Frillinglei 95 te 2930 BRASSCHAAT, enkel zal optreden als stille vennoot en dat haar aansprakelijkheid derhalve zal beperkt worden tot haar inbreng.

ALGEMEEN

Volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht gegeven aan B.V.B.A. 4A, met zetel te 9300 Aalst, Affligemdreef 139, vertegenwoordigd door mevrouw BOGAERT Jeannine en/of aan de B.V.B.A. AD-SERVICES, met zetel te 9300 Aalst, Affligemdreef 139, vertegenwoordigd door mevrouw BOGAERT Jeannine en/of aan mevrouw JANSSENS An, wonende te 9551 Herzele, Karnemelkstraat 37, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W: plichige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.

Sluiting vergadering

Gezien al de punten van de agenda werden besproken en gestemd, wordt de vergadering gesloten nadat

alle aanwezige aandeelhouders en tussengekomen partijen huidige notulen hebben ondertekend.

Aldus opgemaakt te AALST, op 20 december 2010.

JANSSENS An

Lasthebber

ti

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.e"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0255-016
23/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.10.2009 09814-0115-014
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08507-0192-013
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07489-0339-016
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 09.12.2016, NGL 01.02.2017 17034-0033-016

Coordonnées
A-A- TRANSFERSERVICE

Adresse
PLATIJN 20 1730 ASSE

Code postal : 1730
Localité : ASSE
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande