A & A VAN DAM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & A VAN DAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 895.236.358

Publication

08/07/2014
!Md Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grifili, vailliednerettee e n angwi opRn27

JUNI 2014

ter nrif e van de i.rlandstalige

t'elmhein.rae vem tzegP ene.1 Brusoci

Ondernemingsnr 0895.236.358

Benaming

(voluit) : A & A VAN DAM

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Mulslaan 21 bus 2 - 1820 STEENOKKERZEEL

Onderwerp akte: VERVROEGDE ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid & A VAN DAM", met maatschappelijke zetel te 1820

Steenokkerzeel, Mulslaan 21 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0895236.358, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op achttien juni tweeduizend veertien, nog te registreren, waaruit onder meer blijkt dat de vergadering beslist heeft:

1. over te gaan tot goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 09 mei 2014 alsook van het verslag van de extern accountant, aangesteld door de zaakvoerder, met name de burgerlijke vennootschap onder yen van een gewone commanditaire vennootschap "Accountantskantoor Corthout Michel & Partners", met zetel te 2222 Wiekevorst, Lage Dreef 29, met betrekking tot de voorgestelde ontbinding van de vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld per 30 april 2014.

Het besluit van het verslag van de extern accountant de dato 07 juni 2014 luidt als volgt:

"7. BESLUIT

In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid A & A Van Dam een boekhoudkundige staat, afgesloten per 30 april 2014 opgesteld, die  rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een balanstotaal opgeeft van 8.569,90 EUR Het netto actief bedraagt 203,30 EUR n vermelding van het nog niet door de Algemene Vergadering goedgekeurde resultaat van de vennootschap over de periode van 01 juli 2013 tot en met 30 april 2014 onder het eigen vermogen.

De nodige gelden om aile schulden ten aanzien van derden te voldoen, blijkens de staat van activa en passive opgemaakt overeenkomstig artikel 181, 1, W. Venn, werden geconsigneerd.

Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 30 april 2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele financile consequenties naar aanleiding van voor ons kantoor ongekende claims en eventuele financile consequenties naar aanleiding van mogelijke belastingcontroles inzake vennootschapsbelasting en/of BTW en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijjk achten,

Wiekevorst, 07 juni 2014

Accountantskantoor Corthout Michel & Partners Burg. Comm.V

Vertegenwoordigd door

(handtekening)

Michel Corthout

Extern accountant

Beslissing

De vergadering:

- beslist geen vereffenaar te benoemen,

stelt samen met de zaakvoerder vast en aanvaardt onherroepelijk samen met deze laatste, dat voormelde staat van actief en passief geen opeisbare passive vermeldt met uitzondering van de voorzieningen voor de kosten der vereffening (kosten notaris, extern accountant, boekhouder),

verklaart dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening haar werden voorgelegd, dat zij deze heeft kunnen onderzoeken zoals bepaald in artikel 194 van het wetboek van vennootschappen en keurt deze goed.

De zaakvoerder verklaart bijkomend dat de vennootschap geen schulden heeft welke op heden vaststaand

en opeisbaar doch niet zyn opgenomen in voormelde staat van actief en passief. Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

II 11!141!31111[111 II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-- - ----  ,-- --------- - -- --- -------

Aangezien er derhalve:

-geen vereffenaar wordt aangeduid,

-geen opeisbare passiva vermeld zijn op voormelde staat van actief en passief met uitzondering van de

voorzieningen voor de kosten der vereffening (kosten notaris, extern accountant, boekhouder),

-de rekeningen van de vennootschap werden goedgekeurd en

-elle vennoten op onderhavige vergadering aanwezig zijn,

beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 184 5 Wb. Venn. de vennootschap vervroegd te

ontbinden, evenals deze onmiddellijk te vereffenen, met ingang vanaf 18 juni 2014.

De vennoten zullen het resterend actief terugnemen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vergadering verklaart vervolgens de afrekening voor gesloten en stelt vast dat vennootschap definitief

heeft opgehouden te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn

neergelegd bij en bewaard door mevrouw Anja VAN DAM voornoemd op volgend adres: Mulslaan 21 bus 2,

1820 Steenokkerzeel.

2. het einde van de opdracht van de zaakvoerder vast te stellen, gelet op de ontbinding en vereffening van de vennootschap en geeft kwijting voor zijn mandaat.

3. bijzondere volmacht te verlenen aan "ADVICEGROUP LECLERCQ" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, alsook aan haar zaakvoerder en werknemers, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen in het ondernemingsloket en/of BTW- kantoor.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - verslag van de externe account de dato 7 juni 2014  verslag van de zaakvoerder de dato 09 mei 2014

,

Voor-'ehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.11.2013, NGL 26.02.2014 14049-0081-013
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 29.11.2012, NGL 28.02.2013 13049-0510-014
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 24.11.2011, NGL 31.01.2012 12023-0090-014
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 25.02.2011 11046-0036-013
02/03/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.11.2009, NGL 25.02.2011 11046-0033-013
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 26.11.2009, NGL 26.02.2010 10053-0143-013

Coordonnées
A & A VAN DAM

Adresse
MULSLAAN 21, BUS 2 1820 STEENOKKERZEEL

Code postal : 1820
Localité : STEENOKKERZEEL
Commune : STEENOKKERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande