A B M-CONSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A B M-CONSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.899.060

Publication

10/04/2015
Mod Woel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

c;1nv.rliEfl o;

3

*15052055*

Ondernemingsnr : 0568.899.060

Benaming

(voluit) : A.B.M. CONSTRUCT

(verkort) :

t~

re

3 1 r "

~,r:::~~ 213

' griffie ven de U~~..~~ ~

~r ffiondSt- "-

chtbank van r;vc.,h-,n,,,,,1 D..

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Zeypestraat 46 te 1910 Kamepnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Naamswijziging - Zetelverplaatsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal, op 16 maart 2015, dat

de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"A.B.M.CONSTRUCT' met ondernemingsnummer 0568.899.060, Belasting over de Toegevoegde-Waarde'

nummer 13E0568.899.060, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Zeypestraat 46, opgericht bij akte; verleden voor notaris Carine Walravens te Dilbeek-Schepdaal op negen januari tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweentwintig januari daarna onder nummer 2015-01-22/15301271, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :

1)NAAMSWIJZIG1NG

De huidige benaming "A B M-CONSTRUCT" wordt gewijzigd in "ABMM-Novo"; en, dienvolgens wordt artikel

1 der statuten vervangen door:

"Artikel 1, NAAM.

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Be-perkte Aansprakelijkheid en draagt de naam

"ABMM-Novo"."

2) ZETELVERPLAATS1NG

De huidige maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Zeypestraat 46 wordt verplaatst naar 1700 Dilbeek,

Lambrechtslaan 61; en, dienvolgens wordt de eerste alinea van artikel 2 der statuten vervangen door:

"Artikel 2. ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek, Lambrechtslaan 61."

3)MACHTIGING

Aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen en cordinatie der statuten. Volmacht

wordt gegeven aan de zaakvoerder tot de uitvoering van het genomen besluit.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend : notaris Carine Walravens

Tegelijk hiermee neergelegd ter Griffie de voleldige uitgifte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A B M-CONSTRUCT

Adresse
ZEYPESTRAAT 46 1910 KAMPENHOUT

Code postal : 1910
Localité : KAMPENHOUT
Commune : KAMPENHOUT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande