A B ROAD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A B ROAD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.853.254

Publication

24/02/2015
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*15303352*

Neergelegd

20-02-2015

Griffie

0598853254

Ondernemingsnummer :

Benaming

(voluit) :

A B ROAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2  Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomkwekerijlaan, 12.

Artikel 3  Maatschappelijk doel

Alle transport en logistieke activiteiten en meer in het algemeen alle aanverwante activiteiten, zijnde het nationaal en internationaal vervoer van goederen en personen; technische en logistieke bijstand met betrekking tot het vervoer en de opslag van goederen .

Zetel :

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld:

Het handel in al zijn vormen, aankoop, verkoop, import, export, verhuur, opslag, bouw, assemblage van alle motorvoertuigen, aanhangwagens, vrachtwagens, nieuwe voertuigen of occasiewagens, al hun accessoires en onderdelen, elektrische of niet.

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Geoffroy STAS de RICHELLE te Waterloo op 17 februari 2015 dat:

1/ De heer BERTRIX Armand Marcel Jacques, uit de echt gescheiden, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Schildknaaplaan, 20 A.

2/ De heer BARA Brice Ren Jacques, ongehuwd, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomkwekerijlaan, 12.

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de name  A B ROAD .

De exploitatie van garages en werkplaatsen voor onderhoud, mechanische en elektrische reparatie, alle carrosserie werken van motorvoertuigen en verkoop van brandstoffen in Belgi en in het buitenland, olin en accessoires.

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Rechtsvorm :

(verkort) :

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Boomkwekerijlaan 12 1640 Sint-Genesius-Rode

De uitbating onder eigen naam of via franchise van alle restaurant, snackbar, frituur, pizzeria, kroeg, fast-food service of snacks, evenals de horeca, thuislevering, ambulante verkoop en handel en meer in het algemeen de aankoop, verkoop, representatie, promotie, import, export en handel van alle producten en materialen voor deze activiteit.

Zij mag alle commercile, industrile en financile activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Voorbehouden

Mod PDF 11.1

aan het Belgisch

verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.

Staatsblad

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specin of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi of in het buitenland, waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financile instellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4  Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5  Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro

(18.600,00 ), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale

waarde.

Elk aandeel in geld en evenredig volstort werd voor een totaal bedrag van zesduizend vijfhonderd

euro (6.500,00 EUR).

Deze honderd (100) aandelen werden in te schrijven in geld als volgt:

1/ De heer Armand BERTRIX: vijftig aandelen

2/ De heer Brice BARA: vijftig aandelen

Ondergetekende Notaris bevestigt dat het bedrag van zesduizend vijfhonderd euro (6.500,00 EUR)

volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE85 3631 4409 9806, op

naam van de vennootschap in oprichting, bij ING.

ARTIKEL 10 - Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, aandeelhouders of niet,

aangeduid door de algemene vergadering en ten alle tijde herroepbaar door haar.

ARTIKEL 11  Machten van de zaakvoerder

Elke zaakvoerder, als er meerdere zijn, kan alleen alle noodzakelijke of nuttige handelingen verrichten met het oog op het nastreven van het maatschappelijk doel, behalve die handelingen die de wet voorbehoudt aan de Algemene Vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De zaakvoerder(s) kan of kunnen aan derden die al dan niet deel uitmaken van de vennootschap de bevoegdheid delegeren handelingen te verrichten, die zij zullen opsommen en voor de duur die zij vaststellen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap tegenover derden in alle akten, met inbegrip van diegene waar een openbaar ambtenaar tussenkomt, in en buiten rechte, zowel in hoedanigheid van eiser als in hoedanigheid van verweerder.

De vennootschap wordt daarenboven geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 15 - Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 14 uur op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op n stem.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

ARTIKEL 19 - Jaarrekening

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op nendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt loopt vanaf de dag van neerlegging van de stukken op de griffie van de

handelsrechtbank tot 31 december 2015.

ARTIKEL 20 - Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

ARTIKEL 21  Vereffenaars  verdeling

(...)

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Wordt als zaakvoerder aangesteld voor onbepaalde duur de heer BERTRIX Armand voornoemd.

Commissaris

Er wordt beslist geen commissaris te benoemen, gezien de vennootschap de voorwaarden vervult

van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opdracht van zaakvoerder

16/04/2015
Mod Word 11.1

LitIllitql In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

k 1.-1 Iv,-1

t^r

rLGi

Ondernemingsnr : 0598.853.254

Benaming

(voluit) : A B ROAD

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BOOMKWEKERIJLAAN 12, 1640 SINT-GENESIUS-RODE (volledig adres)

Overwerp akte : OPDRACHT VAN ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering van 25 febuary 2015, wordt als zaakvorder aangesteld voor onbepaalde duur de heer BARA BR10E voornoemd en met onmiddellijke ingang.

BARA BRICE Zaakvoerder

BERTRIX ARMAND Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

II

nerrgole,gc.ilontvOrtge)i1 op

0 -3 !7". 203

^riri3 'erG.erifiic -;i~-~

,.,

Coordonnées
A B ROAD

Adresse
BOOMKWEKERIJLAAN 12 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande