A-COMPANY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-COMPANY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.981.077

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 11.06.2014 14167-0488-010
26/06/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863.981.077

Benaming

(voluit) : A-COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zefel : 1930 Zaventem, Ter Merenlaan 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFEN1NG

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Martine ROBBERECHTS, te Zaventem, op 11 juni 2014, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A-COMPANY", met zetel te 1930 Zaventem, Ter Merenlaan 50, de volgende beslissingen heeft genomen:

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 5 juni 2014 en het verslag van de bedrijfsrevisor, beslist de vergadering , gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in n akte.

Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling, zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige vennoot zal worden teruggenomen.

Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige vennoot dat hij bereid is om alle eventuele rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap te zullen vervullen.

De enige vennoot, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de hiernavolgende zaakvoerder van rechtswege ontslagnemend is : de heer. Alex VAN CAUWENBERGH, voornoemd. Er wordt kwijting gegeven aan de zaakvoerder voor het door hen gevoerde beleid.

De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn op het volgende adres: 1930 Zaventem, Ter Merenlaan 50.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering geeft volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer Alex VAN CAUWENBERGH, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VCS ACCOUNTANTS, met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Martine ROBBERECHTS

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;

- verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva, verslag van de bedrijfsrevisor.

Mod Word 11.1

!i ?,_ l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neer gelegdlontvangen o

1 7 MM 2014

fier griffie van de !Nederlandstalige Oeii1f eik van d handel Brussel

u

1 1236 7'

Vo beho

aan

Bel Staat

s

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 22.07.2013 13337-0485-010
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.06.2012 12153-0270-010
21/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 14.12.2011 11639-0093-010
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11518-0486-010
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 25.08.2010 10454-0122-010
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 18.08.2009 09607-0074-010
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 30.07.2008 08514-0196-010
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 02.06.2007, NGL 14.08.2007 07565-0203-010
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 13.07.2006 06461-5140-011
13/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 10.06.2005 05237-4486-009

Coordonnées
A-COMPANY

Adresse
TER MERENLAAN 50 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande