A HEAD FULL OF IDEAS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A HEAD FULL OF IDEAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 452.813.816

Publication

03/01/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteN~~~_~" .~~ t. ,. .." _. ,,t,

ReChibaniC vert KUCJ hanot,

te tretiven, de ~ 3 OEC. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0452813816

Benaming

(voluit) : A Head full of ideas

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meesbergpad 2 te 3220 Holsbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetelBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 is de volgende beslissing genomen:

De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden verplaatst naar Arnould Nobelstraat 50 te 3000 Leuven.

Cerulus Samuel ZaakvoerderOp de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 28.11.2013, NGL 26.12.2013 13701-0369-013
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 08.01.2015, NGL 13.01.2015 15010-0242-016
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 24.01.2013, NGL 01.02.2013 13027-0421-013
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.01.2012, NGL 25.01.2012 12014-0238-013
26/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 25.11.2010, NGL 22.01.2011 11012-0591-011
21/01/2011
Mugi 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het -Belgisch

Staatsblad

111 11 ll1II1 Il 11 I I1IU1flh1

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 2 JAN. 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0452.813.816

Benaming

(voluit) : A HEAD FULL OF IDEAS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meesbergpad 2; 3220 Holsbeek

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 22 december 2010

(geregistreerd 4 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 29/12/2010, boek N68 blad 87E vak 6, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvnger Hermans Myriam) blijkt dat: de buitengewone algemene: vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A HEAD: FULL OF IDEAS" met nparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

Tengevolge van de afschaffing van het Handelsregisternummer en invoering van het inschrijvingsnummer in:

het Rechtspersonenregister (ondernemingsnummer) wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL 1

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met als naam A HEAD

FULL OF IDEAS.

Alle akten, facturen en aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van;

de vennootschap moeten vermelden;

1.de maatschappelijke naam;

2.de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "B.V.B.A.";

3.de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

4. het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "R.P.R.", gevolgd door het ondernemingsnummer en;

vermelding van de zetel van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de

vennootschap gevestigd is."

TWEEDE BESLISSING

Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 02 januari 2008 werd de

maatschappelijke zetel verplaatst van 3000 Leuven, Naamsestraat 18, verplaatst naar 3220 Holsbeek,:

Meesbergpad 2.

Ingevolge deze beslissing wordt de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aangepast als volgt:

"ARTIKEL 2

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3220 Holsbeek, Meesbergpad 2.(...)."

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de

voorgestelde doelsuitbreiding en na kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap van

30 september 2010, het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden, door toevoeging in artikel 4

van de statuten van de hierna vermelde cursieve tekst:

"ARTIKEL 4

(...) Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken

Het ruimen van bouwterreinen

Het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven

van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen

De drainage van land- en bosbouwgrond

Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor

geofysische, geologische of andere doeleinden

Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische

werken, incl. het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken

De algemene cordinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf

.._.uizen

Het o,ptrekken van de ruwbouw van individuele

biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persco)n(eni

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen

kantoorgebouwen, enz.

De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"

Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,

van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening

van erediensten, cultuur, sport, recreatie enz.

De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden

De bouw van bruggen (incl. voor verhoogde wegen), viaducten enz.

De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen

De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen

De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten enz.

De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie

De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

De bouw van daken

Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal

Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen

Het waterdicht maken van daken en dakterrassen

De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enz.

Het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen

Onderneming voor het bouwen van funderingen, incl. heien

Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten

Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting

Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk

Onderneming voor het aanbrengen van chape

Onderneming voor het bouwen en schoorstenen en industrile ovens

Onderneming voor het van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.

Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken

Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.

Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren

Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)

Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties

Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen

Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal

Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal;

isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

De isolatie van koelkamers en -pakhuizen

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (incl.

regelapparatuur) en

De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en

apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse

gassen (vb. voor zuurstof in hospitalen)

De installatie van stores en zonneschermen

De installatie van lichtreclames en uithangborden

Algemene bouwinstallatie

Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (incl. het aanbrengen van een hechtgrond) aan de

binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken

Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,

trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,

enz. in hout of kunststof

De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof

De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof

De montage van serres, veranda's enz. in hout of kunststof

De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,

muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting enz.

De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,

41P

r

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

v

enz. in metaal

De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal

De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal

De montage van serres, veranda's enz. in metaal

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische

stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terazzo marmer, graniet

of lei

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,

tapijt en vloerbedekking in linoleum, rubber of kunststof

Plaatsen van behang

Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen

Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten

Het schilderen van metalen constructies

Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.

De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas

De installatie van particuliere zwembaden

Gevelreiniging d.m.v. zandstralen, met behulp van stoom enz.

Het reinigen van nieuwe gebouwen na beindiging van de bouwwerkzaamheden

Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

If

VIERDE BESLISSING

Tengevolge van de vereiste van benoeming van een "vaste vertegenwoordiger" indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd of wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd, worden volgende alinea's toegevoegd aan artikel 9 van de statuten:

"ARTIKEL 9

(...) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

VIJFDE BESLISSING

Tengevolge van de nieuwe procedure voor de vereffening van vennootschappen tengevolge de wijziging van de artikelnummers in het Wetboek van Vennootschappen, wordt artikel 15 van de statuten aangepast als volgt:

"ARTIKEL 15

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningsdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige beslissingen gecordineerde statuten goed en verleent aan de zaakvoerders elke machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.01.2010, NGL 10.02.2010 10041-0298-015
23/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 27.11.2008, NGL 16.12.2008 08856-0006-015
01/04/2008 : LE088661
24/12/2007 : LE088661
02/01/2007 : LE088661
21/12/2005 : LE088661
31/12/2004 : LE088661
06/01/2004 : LE088661
02/01/2003 : LE088661
14/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/02/2000 : LE088661
01/01/1997 : LE88661
01/07/1994 : LE88661
06/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A HEAD FULL OF IDEAS

Adresse
ARNOULD NOBELSTRAAT 50 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande