A-LISSOME

Société en commandite simple


Dénomination : A-LISSOME
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 502.788.117

Publication

17/04/2014
Md Word 11,1

i(le, n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken

ging ter griffie van de akte

0 Mr

BRussa

Ondememingsnr 0502.788.117 Benaming,

(voluit) : (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm: GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Zetel: KOUTERPAD 3, 1850 GRIMBERGEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG ZAAKVOERDER EN ADRESWIJZIGING

De Zaakvoerder Maes Marion, heeft deze bijzondere algemene vergadering Samengeroepen. Zij stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn en dus het maatschappelijk kapitaal integraal vertegenwoordigd is. De vergadering is bijgevolg wettig samengesteld en kan beslissen over de volgende punten.

1.0ntslag van de zaakvoerder ,

Maes Marion, biedt als zaakvoerder haar ontslag aan per 31 maart 2014. De voltallige vertegenwoordiging aanvaardt unaniem en stelt Annelies Quaegebeur, NN 73.09.04-240-72, gedomicilieerd D'Hoogvorstlaan 56 1860 Meise, aan ais nieuwe zaakvoerder, die aanvaardt om per 1 april 2014 nieuwe zaakvoerder te worden.

Adreswijziging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel en exploitatiezete

over te brengen naar:

D'Hoogvorstlaan 56, 1860 Meise

Opgemaakt te Grimbergen op 20 maart 2014 en er aldaar door alle belanghebbende voor akkoord en ontvangst ondertekend.

Annelles Quaegebeur

zaakvoerder

Op de laatstei blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de reehtspersoonlen aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

-L1SSOME

06/02/2013
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblat

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 JAN. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : V 5' Dc2.j{ F 4

./

Benaming CCC111

(voluit) : A-LISSOME

Rechtsvorm " Gewone commanditiare vennootschap

Zetel Kouterpad 3 , 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : OPRICHTING VAN EEN GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP

Ondergetekende

11

Rijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mevr. Maes Marion, wonende te Kouterpad 3 , 1850 Grimbergen

Hoofdelijk aansprakelijk en beherend vennoot.

heeft beslist om een vennootschap op te richten, als volgt :

I.Het betreft een gewone commanditaire vennootschap en draagt de naam: A-LISSOME

Il.De Vennootschap heeft tot doel:

Zowel in Belgi ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname

van derden:

- het verlenen van consultancy in alle onderdelen van alle sectoren , zowel voor bedrijven, particulieren als

overheidsinstanties.

- het verlenen van dienstverlenende activiteiten in de ruimste zin van het woord op het gebied van de

optimalisatie in zijn breedste vorm.

- het uitoefenen van activiteit als adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.

- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer en advies op het gebied van de bedrijfsvoering - handelsbemiddeling in goederen en algemene producten.

- interieurarchitecten en tuinaanleg.

- ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via verschillende media. - ontwerpen van publicitaire teksten en slogans.

- concipiren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel

van geadresseerde reclame.

- markt  en opinieonderzoekbureau.

- verstrekken van toeristische informatiedienten.

- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

- organisatie van beurzen en congressen.

- overige zakelijke dienstverleningen.

- verstrekken van alle mogelijke vormen van coaching en training.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in Belgi en in het buitenland alle commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens alle daden van beheer, aan  en verkoop en beschikking stellen in het kader het beheer van het eigen onroerend goed en patrimonium.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig. analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,

hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persoto)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op algemene wijze mag zij allerhande commercile, industrile, financile, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

111.Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Kouterpad 3 ,1850 Grimbergen.

Voor-

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

17

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

IV.De duur van de vennootschap is onbeperkt.

De activiteit van de vennootschap start op 08 januari 2013.

Alle inkomsten en kosten vanaf 1 oktober 2012 die gerealiseerd of gemaakt werden zijn voor rekening van

de Comm. V.

V.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd euro ( 500,00 euro):

Het is verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde.

VI.Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.

VILDe vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van n der vennoten, voor de tijd

waarop de vennootschap moet eindigen. De overdracht van aandelen onder levenden zowel als bij overlijden aan n of meer vennoten of aan derden, al dan niet erfgenamen, zal slechts mogen geschieden met toestemming van de helft der overige vennoten, bezittende minstens vier/vijfden van het maatschappelijk kapitaal, na aftrek der rechten waarvan de afstand zich realiseert of voorgesteld wordt, en indien er slechts twee vennoten zijn, met toestemming van de andere vennoot. Bij weigering van toestemming - weigering tegen dewelke geen verhaal mogelijk is -- verplichten de vennoten die zich tegen de overdracht verzetten, de aandelen, terug te kopen tegen de waarde vastgesteld op de navolgende wijze, behoudens minnelijke regeling. De andere vennoten mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen aan deze terugkoop.

De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. De vennoten die zich niet verzetten, kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd pro rata. De terugkoopwaarde waarvan sprake, is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan n door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen zullen benvloeden. Indien partijen niet tot een overeenkomst kunnen komen zal een derde deskundige worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De terugkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgelegd. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

VII1.ln geen geval en om geen enkele reden, zullen de vennoten, hun weduwen of erfgenamen, de

zegels mogen laten leggen op de goederen of waarden van de vennootschap, noch een gerechtelijke

inventaris laten opmaken.

IX. Het maatschappelijk jaar eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf

heden tot 31.12.2014 . Iedere laatste vrijdag van de maand mei , en dit voor de eerste keer in 2015, zal er een Algemene Vergadering worden samengeroepen die zal beslissen omtrent de winstverdeling en de eventuele ontlasting van de zaakvoerders over het beheer.

X.Wordt benoemd voor onbepaalde duur als zaakvoerder:

Mevr. Marion Maes , Kouterpad 3, 1850 Grimbergen

In drievoud opgemaakt te Grimbergen, op 8 januari 2013 , waarvan n exemplaar bestemt voor de registratie en de overige twee voor elk der vennoten.

MAES MARION

QU d6 laatste blz van LUIk 6+lCrrnleideri Recto Naall e nOCein.yi7Gra vhr' (le 1r1r91urtte?rttererlur tluiarl5 1ierLol valti de pt:r50fGintenl

UcUoc'dU rcfltSNetSOol: rk" rt &an71s-n vhn dNrdc..l r tc vctYsgErnYdourulgen

Verso rdd'ol , en tSeiniltanr,Citl1F~

Coordonnées
A-LISSOME

Adresse
KOUTERPAD 3 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande