A & O PRO SUPPORT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & O PRO SUPPORT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.174.937

Publication

20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 13.01.2015 15011-0312-009
09/07/2012
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*12303706*

Neergelegd

05-07-2012Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0847174937

Benaming (voluit): A&O Pro Support

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3450 Geetbets, Hulsbeekstraat 107

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid Eric Tallon en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12, op vijf juli tweeduizend en twaalf, ter registratie aangeboden, blijkt dat : Mevrouw HERMANS Christel Rgine Betty, geboren te Tienen op nendertig maart negentienhonderd achtenzestig, nationaal nummer 68.03.31 314-11 en haar echtgenote Mevrouw CLAES, Agnes Louisa Patricia, geboren te Geetbets op tien februari negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.02.10 49677, wonende te 3450 Geetbets, Hulsbeekstraat 107.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

een vennootschap hebben opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "A&O PRO SUPPORT met maatschappelijke zetel te 3450 Geetbets, Hulsbeekstraat 107 en waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro bedraagt.

De verschijners verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) volledig geplaatst is en volstort is voor zesduizend tweehonderd euro.

a)Mevrouw Hermans Christel verklaart inbreng te doen van achttienduizend vijfhonderd Euro waarvoor haar driehonderd zeventig aandelen zonder nominale waarde toegekend wordt.

b)Mevrouw Claes Agnes verklaart inbreng te doen van honderd Euro waarvoor haar twee aandelen zonder nominale waarde toegekend wordt.

De aandelen zijn voor n/derde volstort.

De genoemde bedragen zijn bij storting gedeponeerd op een bijzondere rekening BNP Paribas Fortis onder nummer BE 94 0016 7432 8114 geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op vijfentwintig juni tweeduizend en twaalf dat mij is overhandigd. Ondergetekende notaris bevestigt de storting zoals blijkt uit het bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende notaris bevestigt dat hij de partijen ingelicht heeft dat de eigendom van de aandelen van diegenen die gehuwd zijn onder een gemeenschapsstelsel eigendom is van de gemeenschap indien het geld betreft van de gemeenschap. C.Oprichtingskosten.

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering duizend tweehonderd Euro.

D.Overneming van verbintenissen.

De comparanten verklaren bij toepassing van artikel 60 Vennootschappenwetboek dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf n juli tweeduizend en twaalf onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel van een oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Leuven.

E.Ondergetekende notaris heeft de oprichters ingelicht omtrent de draagwijdte van artikel 212 van het wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat hij slechts van n enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot kan zijn en dat hij geacht wordt hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

II.STATUTEN.

De verschijners verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

I.NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1.De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt:  A&O Pro Support

Artikel 2.De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3450 Geetbets Hulsbeekstraat 107.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook administratieve zetels, uitbatingen en kantoren oprichten in Belgi en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

Algemene audit-activiteiten

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en

managementprestaties in het algemeen en human resources, organisatieontwikkeling en communicatie in het bijzonder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het uitoefenen van opdrachten en functies in het algemeen en human resources, organisatieontwikkeling en communicatie in het bijzonder

Het analyseren, uittekenen, leiden en implementeren van projecten in het algemeen en human resources, organisatieontwikkeling en communicatie in het bijzonder

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen, enzovoort

Het verlenen van adviezen van technische, financile, commercile of administratieve aard in de ruimste zin.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame, activa

Het verlenen van administratieve prestaties en

computerservices

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen

Aankoop, verkoop en beheer van roerend- en onroerende vermogen: dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van deze goederen, de vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren; vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend indien zij past in het normale beheer van haar vermogen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

Het organiseren en geven van opleidingen

Het coachen en begeleiden van personen, van ondernemingen en organisaties

Het werven, selecteren en opleiden van personeel

Het besturen van andere vennootschappen

Uitbating van een HORECA-zaak

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commercile, industrile, financile, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen en uitoefenen.

Artikel 4.De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL AANDELEN

Artikel 5.Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld in driehonderd tweenzeventig aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6.De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 7.

Indien de vennootschap nhoofdig is, kan de enige vennoot het geheel of een gedeelte van zijn aandelen onder levenden vrij overdragen.

Artikel 8.

Indien de vennootschap nhoofdig is, wordt deze niet ontbonden door het overlijden van de enige vennoot.

De rechten verbonden aan diens aandelen worden dan uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, zelfs al heeft de verdeling van de aandelen nog niet plaatsgevonden.

Wanneer echter n persoon het vruchtgebruik van de aandelen erft bij het overlijden van de enige vennoot, oefent de vruchtgebruiker de rechten uit zoals voorzien in artikel 10 van de statuten.

Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden. Artikel 9.

A/ Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht van aandelen onder levenden steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht dat als volgt in het voordeel der andere vennoten is geregeld:

1. De vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aande-

len wil overdragen, moet de zaakvoerder bij aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen met de vermelding van het aantal aandelen waarvan de overdracht gevraagd wordt alsook de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer.

2. Binnen de maand na de ontvangst van deze kennisgeving geven de zaakvoerders hiervan kennis aan de andere vennoten. Deze genieten een voorkeurrecht tot het afkopen van de aandelen waarvan de overdracht voorgesteld is.

Dit voorkeurrecht is evenredig aan het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Het in het geheel of ten dele niet uitoefenen van het voorkeurrecht door n of meer vennoten, verhoogt het voorkeurrecht der andere.

Indien het aantal af te stane aandelen niet nauwkeurig proportioneel is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, worden, bij gebrek aan akkoord , de overtollige aandelen toegewezen door het lot.

3. De vennoot die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen moet, op straf van verval, de zaakvoerder hiervan binnen de dertig dagen inlichten, die de overlater hiervan op zijn beurt binnen de dertig dagen in kennis stelt.

4. De prijs waarvan de vennoot, die zijn voorkeurrecht wenst

gebruik te maken, de aandelen kan overnemen, is de waarde van de aandelen die jaarlijks na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen zal vastgesteld worden, rekening houdend met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

de werkelijke waarde van het maatschappelijk vermogen, of bij gebreke aan dergelijke vaststelling, en behoudens minnelijke overeenkomst, door twee deskundigen, waarvan n door de overlater en n door de andere vennoten benoemd wordt.

Ingeval n der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van deze deskundige mogen vragen bij eenvoudig verzoekschrift, gericht aan de heer Voorzitter van de rechtbank waar de zetel gevestigd is.

5. De vereffening van de aldus overgenomen aandelen zal kontant dienen te geschieden.

Evenwel, indien de overnameprijs hoger ligt dan vijfentwintig duizend euro zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schijven van ten minste n/derde der totale som, verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.

6. Indien de vennoten geheel of ten dele hun voorkeurrecht niet uitoefenen, mogen de aandelen niet overgedragen worden dan met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De weigering van toelating van een overdracht onder levenden kan aanleiding geven tot verhaal voor de bevoegde rechtbank in kortgeding.

Indien de weigering willekeurig wordt geoordeeld, hebben de vennoten die zich verzet hebben drie maanden vanaf de beschikking om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen, of zoniet, door de voorzitter van de rechtbank waar de zetel gevestigd is.

B/ Indien de vennootschap meerhoofdig is, is de overdracht of de overgang van aandelen wegens overlijden eveneens steeds onderworpen aan de uitoefening van een voorkeurrecht in het voordeel van de overlevende vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen van de overleden vennoot hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.

Zij mogen er de afkoop van vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de zaakvoerders der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de zaakvoerders aan de verschillende vennoten bij aangetekend schrijven afschrift wordt gezonden.

De overdracht of overgang van deze aandelen zal geschieden zoals voorzien sub A/ hierboven.

Indien de overlevende vennoten de aandelen niet wensen over te nemen, zullen voormelde erfgenamen of legatarissen als vennoot erkend worden.

Artikel 10.

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

vereffeningstelling van de vennootschap.

In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.

III.BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11.De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders , al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Artikel 12. Aan de zaakvoerder kan , onverminderd de vergoeding van zijn kosten , een vaste wedde worden toegekend , waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Aan de zaakvoerder kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

Artikel 13.Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap , met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 14.

a) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder

die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, verplicht artikel 259 en volgende van de vennootschapwet na te komen.

b) Indien de vennootschap eenhoofdig is en een derde tot

enige zaakvoerder werd benoemd of indien de vennootschap meerhoofdig is en er slechts n zaakvoerder is, moet de zaakvoerder indien hij voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, de venno(o)t(en) daarvan op de hoogte brengen en mag de beslissing slechts worden genomen of de verrichting slechts worden gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.

c) Indien de vennootschap eenhoofdig is en de enige zaak-

voerder-vennoot voor gemelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen op voorwaarde dat hij hierover een bijzonder verslag uitbrengt in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd.

Artikel 15.Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechten als eiser of verweerder.

Artikel 16.De zaakvoerder kan bijzondere lasthebbers aanstellen om de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht te verbinden.

IV. CONTROLE

Artikel 17.De controle op de financiele toestand en de jaarrekening wordt aan een of meer commissarissen opgedragen tenzij de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet om geen commissarissen te moeten benoemen: in dit geval heeft

iedere vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris , onverminderd het recht van de algemene vergadering om toch een of meer commissarissen te benoemen.

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18.De jaarvergadering moet ieder jaar bijeengeroepen worden op vijftien december om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt die vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Zij wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder.

Artikel 19. De oproepingen gebeuren volgens wet.

Artikel 20.Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 21.De algemene vergadering kan op geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 22.Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.

Artikel 23.Ten alle tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen. Gaat het om een wijziging van de statuten , dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en meerderheid nageleefd.

Artikel 24.Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt , oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering , worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennnootschap wordt bijgehouden.

VI. JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVES

Artikel 25.Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertigjuni van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op , alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening wordt binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar door de zaakvoerder aan de algemene vergadering voorgelegd.

De jaarrekening wordt door de algemene vergadering

Luik B - Vervolg

vastgesteld.

Artikel 26.Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Artikel 27.Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt , na aftrek van de overgedragen verliezen , verdeeld als volgt:

1)ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve tot dat die een /tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2)over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder door de algemene vergadering beslist, dit alles met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor uitkering vatbare bedragen.

Artikel 28.De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

VII. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 29.De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de regelen voorzien voor een wijziging van de statuten.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is , van rechtswege vereffenaar.

VIII.OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar loopt tot en met dertig juni tweeduizend veertien.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend veertien.

IX.Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Tot niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd: mevrouw Christel Hermans, voornoemd, die verklaart haar opdracht te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
A & O PRO SUPPORT

Adresse
HULSBEEKSTRAAT 107 3450 GEETBETS

Code postal : 3450
Localité : GEETBETS
Commune : GEETBETS
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande