A. NIJS KINE EN OSTEO

Société en commandite simple


Dénomination : A. NIJS KINE EN OSTEO
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 468.867.811

Publication

07/04/2014
Mod Word 11.1

nom

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rra

26

MRT 2014.

Griffiee -

lu

01113111

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onclememingsnr 0468.867.811

Benaming

(voluit) : A. NIJS KINE St OSTEO

(verkort):

Rechtsvorm: GCV

Zetel: Jan Bogemansstraat 53 bus 2, 1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp akte: ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Er blijkt uit de notulen opgesteld op 4 maart 2014 dat de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de GCV A. NUS KINE & OSTEO, waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Jan Bogemansstraat 53 bus 2, volgende beslissingen genomen heeft

1.Bespreking van het verslag artikel 181.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voorstel tot ontbinding van de vennootschap opgesteld in analogie met artikel 181 van het wetboek van Vennootschappen.

Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2013. Un deze staat van activa en passiva blijkt dat er geen schulden zijn. De vennootschap beslist dan ook gebruik te maken van de mogelijkheden geboden door art. 1845.

Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passive blijven hieraan gehecht. De verslagen worden goedgekeurd.

2. Ontbinding van de vennootschap.

De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.

3. Benoeming van de vereffenaar. vast dat de gewone commanditaire

De vergadering beslist om geen vereffenaar aan te stellen.

4. Sluiting van de vereffening

De vergadering beslist de sluiting van de vereffening en stelt vennootschap A. Nijs Kine Osteo definitief ophoudt te bestaan.

5. Kwijting aan zaakvoerder

De vergadering verleent volledige en onbeperkte kwijting aan de gewezen zaakvoerder voor de door hem vervuide opdracht gedurende begin van het boekjaar vddr ontbinding van de vennootschap tot op datum van ontbinding.

6. Bewaring van de boeken en bescheiden

De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste vijf jaar zullen bewaard blijven: op nagemeld adres:

Jan Bogemansstraat 53 bus 2,1780 Wemmel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiben

Verso : Naam en handtekening.

-.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

b elOU den

aan het

Belgisch

Stactsblad

.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

-,

7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Er wordt eveneens volmacht verleend aan de gewezen zaakvoerder Andr Nijs, wonende te 1780 Wemmel,Jan Bogemansstraat 53 bus 2 om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in Kruispuntbank voor Ondernemingen. Tevens geeft de vergadering de opdracht aan de gewezen zaakvoerder om de formaliteiten l.v,m, de fiscale aangiften te verrichten.

Eensluidend verklaard

Wemmel, 5 maart 2014

Zaakvoerder

Andr Nijs

Werd tegelijkertijd neergelegd:

- het proces-verbaal met de volmacht;

- verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva.

23/08/2005 : BLT004172
22/12/2004 : BLT004172
09/04/2004 : BLT004172
14/03/2003 : BLT004172

Coordonnées
A. NIJS KINE EN OSTEO

Adresse
JAN BOGEMANSSTRAAT 53, BUS 2 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande