A. WESTGEEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A. WESTGEEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.388.814

Publication

02/07/2014
Il litjj111,11 II ll

/ 3 JUNI 2014

ter griffie van deemeriancistalige rechtbank van koop!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461.388.814

Benaming

(voluit) : A. WESTGEEST

(verkort) :

Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 1560 HOEILAART, W. DEGREEFSTRAAT 37

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid c< MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC  Geassocieerde notarissen , gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 328, op drie en twintig mei tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A. WESTGEEST", met zetel te 1560 Hoeilaart, W. Degreefstraat 37, volgende beslissingen heeft genomen met nparigheid van stemmen:

Eerste beslissing

De enige vennoot neemt kennis van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor mevrouw Wendy SAMAN, die de vennootschap AELVOET & PARTNERS vertegenwoordigt met maatschappelijke zetel te 1040 Brosse!, Tervurenlaan 143 van de inbreng in natura hierna voorzien, van de wijze van aangenomen vergoeding en van de effectief toegekende vergoeding ais tegenprestatie; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

Hij overhandigt aan de notaris zijn verslag opgesteld als zaakvoerder en hij neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het rapport van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen

"Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in nature, verklaren wij, Aelvoet & Partners Bedrijfsrevisoren, hier vertegenwoordigd door Wendy Saman dat:

De intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA A. WESTGEEST, middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van 600.000,00 EURO onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal 460.000,00 EURO bedragen;

Het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

De voor de inbreng in nature door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 450.000,00 EURO, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto-dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 1.873 nieuwe aandelen van de BVBA A. WESTGEEST, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van 450.000,00 EURO worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 1.873 nieuwe aandelen aan de heer Alfonsus Westgeest, voornoemd;

Door de inbreng in nature zal het kapitaal worden verhoogd met 450.004,00 EURO teneinde het te brengen van 18.592,01 EURO op 468.592,01 EURO,.

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat aile vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren. Indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Mod Worcl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

riceileteecitc:nitvangen op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beouderi

aan het

Belgisch

 Staatsblad

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.

Opgemaakt te Brussel, op 20 mei 2014

AELVOET & PARTNERS BVBA (B-0481)

Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN

Bedrijfsrevisor (A-2061)"

Deze rapporten worden hier aangehecht en zullen neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig proces verbaal.

Tweede beslissing

De enige vennoot beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro (18.592,00 EUR) naar vierhonderd acht en zestig duizend vijfhonderd twee en negentig euro (468.592,00 EUR), door het creren van duizend achthonderd drie en zeventig (1.873) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen doch die zullen delen in de winsten der vennootschap vanaf heden.

Deze aandelen worden hem toegekend, volledig volgestort, ter vergelding van zijn inbreng van een schuldvordering ontstaan naar aanleiding van de voorafgaandelijke beslissing van de tussentijdse dividenultkering.

Derde beslissing

Onmiddellijk verklaart de enige vennoot inbreng te doen van voormelde schuldvordering.

Ter vergelding van deze inbreng worden hem duizend achthonderd drie en zeventig (1.873) nieuwe aandelen toegekend, volledig volgestort.

Vierde beslissing

De enige vennoot verzoekt de ondergetekende notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op vierhonderd acht en zestig duizend vijfhonderd twee en negentig euro (468.592,00 EUR).

Vijfde beslissing

Ingevolge de genomen beslissingen besluit de enige vennoot volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen

* artikel 5 ; dit artikel wordt vervangen door volgende tekst;

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van vierhonderd acht en zestig duizend vijfhonderd twee en negentig euro (468.592,00 EUR)en vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd drie en twintig (2.623) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een 2.623ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde beslissing

De enige vennoot kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de gecordineerde statuten op te stellen.

zevende beslissing

De enige vennoot kent alle volmachten toe aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de getroffen beslissingen.

De enige vennoot besluit tenslotte tot bijzondere lastheb-'ber aan te stellen : de naamloze vennootschap BOFID1, Tervurenlaan 32 te 1040 Etterbeek, met macht om afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om aile akten en processen-verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoe-'ring van huidige akte, in het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de gevolmachtigde aile verklaringen doen en al het nodige onclertekennen teneinde de in de vennootschap doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen onderteke,nen met mogelijk-iheid tot delega-tie, voor vennootschapsbelas-gingen, B.T.W. en andere.

Voor nsluidend ontledend uittreksel.

Bijlagen: uitgifte van de akte  verslagen gecordineerde statuten

Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

04/12/2013 : BL618408
04/12/2014 : BL618408
31/12/2012 : BL618408
01/12/2010 : BL618408
08/12/2009 : BL618408
30/12/2008 : BL618408
02/01/2008 : BL618408
08/12/2006 : BL618408
14/12/2005 : BL618408
15/12/2004 : BL618408
08/12/2003 : BL618408
02/12/2002 : BL618408
28/12/1999 : BL618408

Coordonnées
A. WESTGEEST

Adresse
W. DEGREEFSTRAAT 37 1560 HOEILAART

Code postal : 1560
Localité : HOEILAART
Commune : HOEILAART
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande