A.B.M.D.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.B.M.D.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.964.444

Publication

10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 02.06.2014 14149-0225-009
08/06/2012
Voor-

behoude! aan het Belgisch

Staatsbla

Mod 2S

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ililtil111pjt111111111111 CRUSSE!

3 0 Mai 4(!ri

Ondernemingsnr : 0842964444

Benaming

(voluit) : A.B.M.D.

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aanspraklejkheid

Zetel : Leuvensesteenweg, 215 -1800 Vilvoorde

Onderwerp akte : Ontslag -Benoeming - Overdracht van aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op te buitengewone algemene vergadering van 19/03/2012 wordt het volgende bestlist :

De Heer BAKIJA Nazmi geeft haar ontslag als zaakvoerder vanaf heden.

Mevrouw BUCICO Aurelia geeft haar ontslag ais vennoot vanaf heden.

Mevrouw DIMITROVA Mariela Velikova, wonende Gewijde-Boomstraat, 16 bus 5 te 1050 Elsene, is

benoemed als Zaakvoerder vanaf heden.

De Heer DIMITROV Veliko Velikov, wonende Cu Nicola, 88 -Varma te Bulgarije is benoemed als vennoot

vanaf heden.

Alle aandelen worden als volgt overgebracht :

Mevrouw DtMITROVA Mariela Velikova 90 aandelen

de Heer DIMITROV Veliko Velikov 10 aandelen

DIMITROVA Mariela Velikova

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/02/2012
motl 11.1; J 1 ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

behouden

aan het

BeigischStaatsbladII1~N~~i 11111I~~~IM

*12030254* 2 3 je 2O2 BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr

Benaming (voluit) : A.B.M.D.

(verkort)

0 en SCq zi4(1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 215

1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 19! januari 2012, blijkt dat zijn verschenen:

Mevrouw BUCICO Aurelia, geboren op 13 februari 1974 te Chisinau (Rusland)

wonende Herzieningslaan 45 te 1070 Brussel

Mevrouw DIMITROVA Mariela Velikova, geboren op 9 maart 1989 te Srednogorie (Bulgarije) wonende Gewijde-Boomstraat, 16, bus 5 te 1050 Elsene

Welke comparanten, hier aanwezig, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een besloten vennootschap niet bepekte aansprakelijkheid oprichten onder de benaming "A.B.M.D.", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 215, en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro ( 18.600,00) bedraagt, verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Doel.

De vennootschap heeft tot doet, in Belgi en in het buitenland

" aile uitbatingen van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord zoals restaurant, tearooms, cafs, brasserie, restauratiehouder (traiteur), drankgelegenheid.

;- de aan- en verkoop van alle materialen en goederen in verband met voormelde activiteiten, zowel groothandel als kleinhandel, het ter beschikking stellen van lokalen, en feestzalen voor allerhande gelegenheden.

% het huren en verhuren van eet- en drankgelegenheden, het inrichten van feesten, concerten, seminaries, congres.

" het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het verkavelen, het ruiten, het verbeteren, het verbouwen, het renoveren en het slopen van onroerende goederen, het verhuren al dan niet gemeubeld, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

" het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industrile, financile, onroerende, commercile of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties.

> de aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle roerende rechten.

De vennootschap zat alle handelingen kunnen verrichten, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

De vennootschap zal elke onderneming kunnen starten, elke vennootschap kunnen oprichten, een inbreng verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met andere vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen en andere

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1maatschappelijke rechten, voorschotten en leningen verschaffen, borg staan ten aanzien van derden.

Ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn in andere vennootschappen. De vennootschap zal in het algemeen alle garanties kunnen verschaffen, alle commercile,

industrile of financile handelingen, roerend of onroerend, die nodig zijn voor de verwezenlijking

van haar maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts n zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.

Wordt een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd, dan moet zij, onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aanduiden, die belast zal zijn met deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bevoegdheden van de zaakvoerder(s).

Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.

Bijeenkomst.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van mei van elk jaar om zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens vennoten die n/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen warden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Voorzitterschap - Beraadslaging

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.

Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal

Elk aandeel geeft recht op n stem.

De notulen worden in een bijzonder daartoe aangelegd register, gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden ondertekend door de aanwezige vennoten die erom vragen. De copies of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op n januari en eindigt op nendertig december van ieder jaar. Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds nitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerder(s).

Algemene Vergadering

De comparanten, hier aanwezig, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

1. Afsluiting eerste boekiaar - Eerste iaarvergaderinq.

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend en twaalf. De

eerste jaarvergadering zal bijgevolg in mei tweeduizend dertien gehouden worden.

2. Benoeming van een zaakvoerder.

De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:

- De Heer BAKIJA Nazmi, geboren op 22 november 1973 te Skopje (Republiek Macedoni), van

Macedonische nationaliteit, wonende Emile Zolalaan 15 te 1030 Brussel.

Hier aanwezig en aanvaardend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Zijn opdracht zal onbezoldigd titel uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit door de algemene vergadering.

Bijzondere lastgeving

De zaakvoerder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KREANOVE, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Distelstraat 46, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
A.B.M.D.

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 215 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande