A.I.P.V.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.I.P.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 421.293.962

Publication

05/12/2013
mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11111111111110118

~7 i\In~~y~~t

~ ~ri~ie ~

~~ ~

Ondernemingsnr :0421.293.962

Benaming (voluit) : A.1.P.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koning Leopold Illstraat 8 bus 32

1785 MERCHTEM

Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (TOEPASSING ART. 184 5 W.VENN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf november tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.P.V.", waarvan de zetel gevestigd is te 1785 Merchtem, Koning Leopold Illstraat 8 bus 32, hierna "de: Vennootschap",

volgende beslissingen genomen heeft,

1 Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, ontbinding en vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.P.V.", waarvan de; zetel gevestigd is te 1785 Merchtem, Koning Leopold Illstraat 8 bus 32.

Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering met nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke; invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

2 Beslissing, tof de onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief; opgehouden heeft te bestaan.

3 13e boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bijl, de wet verplichte termijn op volgende adres: 3090 Overijse, Schavei 71.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Marc;, `; VANDE WIELE, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige vennoot.

4 Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft van eenja i besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "RAVERT, STEVENS Co",, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de Heer Luc RAVERT, woonstkeuze gedaan hebbende te 1860 Meise,;: H. Van Dievoetlaan 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot; indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de;; inschrijvinglaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij dei; Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het:;

bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van:

`: vennootschappen). ,

Dit uittreksel werd afgeleverd vbbr registratie bij toepassing van artikel 173,1 bis van het Wetboek derf: :, Registratierechten.

Eric SPRUYT l;

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 12.06.2013 13166-0318-007
30/06/2011 : BL450967
18/08/2009 : BL450967
18/06/2008 : BL450967
12/07/2007 : BL450967
29/09/2005 : BL450967
14/06/2004 : BL450967
04/07/2003 : BL450967
23/06/2000 : BL450967
06/09/1990 : BL450967
17/01/1990 : BL450967

Coordonnées
A.I.P.V.

Adresse
KONING LEOPOLD IIISTRAAT 8, BUS 32 1785 MERCHTEM

Code postal : 1785
Localité : MERCHTEM
Commune : MERCHTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande