A.M. & P.M.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M. & P.M.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 450.254.501

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 21.05.2014 14128-0574-013
10/07/2014
red 11.1

r"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebehoudol r.. an 11111111,M1 01 JULI 2014

Cr" 19is,,cf. Griffie Rechtbank van Koopha--o!!, te Leuven,

Ondernerningsnr : 0450.254.501

Benaming (voluit) : A.M. & P.M.

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel: lnterleuvenlaan 5, 3001 Heverlee

Onderwerp akte :Kapitaalverhoging ikv art. 537

Bij akte verleden voor notaris Danils te Oud-Heverlee op 23 juni 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoernde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

.1) Verhoging van het kapitaal met 2,36 E. om het te brengen van 70.657,64 op 70.660 door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2) Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 10 juni 2014 waarbij beslist werd tot uitkering van een tussentijds dividend voor een bruto bedrag van 253.600 E. De dividenduitkering kadert in de overgangsregeling voorzien in artikel 537 W1B. Deze regeling maakt het mogelijk om reserves uit te keren tegen inhouding van 10% roerende voorheffing op voorwaarde dat de netto dividenden onmiddellijk worden gencorporeerd in kapitaal. Elke aandeelhouder beslist individueel het aldus verkregen netto dividend in te brengen in kapitaal onder de voorwaarden voorzien in artikel 537 WiB.

3) Verhoging van het kapitaal via een inbreng in geld ten bedrage van 228.240 E, zijnde het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in voormelde bijzondere algemene vergadering, om het kapitaal te brengen van 70.660 op 298.900 E en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Onmiddellijke inschrijving op deze kapitaalverhoging door de bestaande aandeelhouders elk in verhouding tot hun aantal aandelen.

4) Uitbreiding van het doel met volgende bepalingen:

"- cross culturele opleidingen en evaluatie;

- on-Une immigratie en relocation services;

cordinatie relocation en immigratie services in het buitenland;

- cordinatie en opvolging verhuizingen"

5) Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatreget wordt het lopend boekjaar verlengd tot 31 december 2014;

De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste maandag van juni om 20 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de eerste maandag van juni 2015 om 20u.

6) Actualisatie en aanpassing van de statuten aan voormelde beslissingen en aan de recentste wetswijzigingen door ze volledig te vervangen door nieuwe statuten.

VOOR GeLIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels

Tegelijk hiermee neergelegd:

uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;

- historiek en gecordineerde statuten

Op d,-; b.z va.) Lai', ve-frlderi eectt: Nazun noedatiigne d van ce inbtrurnenteiende notareE hetzij en de pere(o)n{etl)

beteoega de rechisperecon ten onzin van oerden te vertagerwoordlgen

Verso , Naarn en banoteoriing

29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 25.10.2013 13638-0587-014
04/09/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie d C

Rechtbank ven Koophande~l~13 te Leuven, de 2 ~^ ,w DE Gj!FFJER,

Gri~~ ie

IIYIIII1313619IIIIInIY6*llll

*

n

Qndernerrunii nr 0450254501

cenarning

(i ol m : A.M. & P.M.

(,rtr <),t1

Rechtsvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Naamsesteenweg 25, 3001 Leuven (Heverlee)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelve plaatsing

Op 1 augustus 2013 hebben de zaakvoerders beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 augustus 21013 te verplaatsen naar lnterieuvenlaan 5, 3001 Leuven (Heverlee).

Anita Meyer

Zaakvoerder

Op

Iletste blz van L4 k B vanmelden Recta

Verso t" fa`1 7t en hoeclan ghe d won de instrumenterende notaris, hc17ii , de peaso(o (er0

ire oeegd de rechtspersoon ten aanzien van dciden te +ierieclenv iordigen iJaam en handtekening

10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 07.02.2012 12028-0192-014
31/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 25.01.2011 11015-0410-014
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 02.02.2010 10035-0405-014
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 03.01.2009, NGL 20.01.2009 09016-0129-013
10/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 05.12.2007, NGL 03.01.2008 08003-0296-013
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 05.12.2006, NGL 13.12.2006 06906-4135-014
03/02/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.06.2005, GGK 05.12.2005, NGL 01.02.2006 06041-4414-014
06/01/2006 : LE085002
14/12/2005 : LE085002
22/12/2004 : LE085002
05/01/2004 : LE085002
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 24.08.2015 15449-0006-014
27/12/2002 : LE085002
03/01/1997 : LE85002
01/01/1997 : LE85002
01/01/1996 : LE85002
01/01/1995 : LE85002

Coordonnées
A.M. & P.M.

Adresse
INTERLEUVENLAAN 5 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande