ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.537.933

Publication

10/07/2014
Mod Waal 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tvan en

necrgc

O I JULI 2014

ter griffie van de teierlandstalige

  yri kelOniencl el Brussel

II 111030 11111

Ondernemingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) Abbott Vascular International

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel. Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Ondertiverr) akte: Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de vennoot dd. 20 mei 2014:

De Enige Vennoot besluit een einde te stellen aan het mandaat van commissaris van het kabinet Deloitte Bedrijfsrevisoren als gevolg van de benoeming van Ernst & Young als nieuwe groepsauditor van de groep van vennootschappen waartoe de Vennootschap behoort. De Enige Vennoot besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoodigd door de heer Eric Van Hoof, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap tot de jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap te houden in 2017 (i.e. voor de boekjaren die zullen afsluiten op 31 december 2014, 2015 en 2016).

Voor eensluidend uittreksel,

Lido Scheiner

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van jj1jj.j vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)reny

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

24/10/2014
ModWogd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanEleitilbgd/ontvangen op ""."

, .rtn

= e

Het College van Zaakvoerders kent aan mevrouw Marie-Hlne Thret-Bettiol, van Franse nationaliteit, wonende te Louis Hapstraat 218, 1040 Brussel, Belgi, de volgende machten toe met werking vanaf de datum

:CD van de huidige besluiten:

e

(a)

**!1

In het kader van voornoemde machten is mevrouw Marie-Hlne Thret-Bettiol gerechtigd namens

de Vennootschap alle vereiste documenten te ondertekenen alsook alle vereiste handelingen te

}=1 stellen.

Het College van Zaakvoerders beslist dat mevrouw Marie-Hlne Thret-Bettiol onder geen enkele: omstandigheid enige van de voornoemde machten kan delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap kan toekennen.

:04

Voor eensluidend uittreksel,

:et

Udo Scheiner

Zaakvoerder

i" s:Mcie

;Zr

....... . .... . ... , ..... .,. , ...

Op de laatste te, van l_tiik B vernielden , Rectp : Naam en hoedanigheid van de instrumonterende notaris, hetzij van de per.so(e)rnern bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

O 11111111,111 1111

15 OKT. 2014

ter enfle van de Nederlandstalige melietiKe1P8h1l raftigeet

:

" "

Onderneminger 0886.537.933

Benaming

(voluit) Abbott Vascular international

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Cuiliganiaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adre)

Onderwerp akte Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op10 september 2014:

Het onderhandelen en ondertekenen van aile overeenkomsten en andere documenten betreffende overeenkomsten tussen de Vennootschap en verbonden ondernemingen of derden betreffende de International Clinical Operations van the Vennootschap die het bedrag, per overeenkomst, akte of handeling, van USD 500.000,00 of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet mogen overschrijden.

(b)

07/02/2014
iAed Wacd 17 7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i Eat188EL

~ JalQ2014

11111J3 uOndernemingsnr : Benaming 0886.537.933

(voluit) : (verkort) : Abbott Vascular International

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 20 januari 2014:

1. HetCollege van Zaakvoerders besluit dat de machten die werden toegekend aan:

mevrouw Moira Randles, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden in: december 2010, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011 onder nummer 11009745,

(ii) de heer Frank Vandevyvere, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 20 april 2011, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2011 onder nummer 11067142,

(iii) de heer Elias Abdul Karim, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 12 december 2011, zoals gepubliceerd in de-bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer 11194737, de heer Adriaan Potgieter, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 12 december 2011, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer 11194737,

(v) mevrouw Gezina Bleeker-Wilkens, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 15 juni 2012, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2012 onder nummer 12119906,

de heer Glen Van Landeghem, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 12 november 2012, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 december2012 onder nummer 12196370, en

(vii) mevrouw Susan Veldhof, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op' 25 maart 2013, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2013 onder nummer 13063909,

zullen worden verlengd, en, voor zoveel als nodig, worden hernieuwd voor een termijn die zal eindigen op, 31 december 2015.

2. Het College van Zaakvoerders kent aan de heer Vincent Somers, van Belgische nationaliteit, wonende te

Franois Gaystraat 67, 1150 Brussel, de volgende machten toe met werking vanaf 1 januari 2014 en voor een termijn die zal eindigen op 31 december 2015, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd:

alle machten om de Vennootschap te vertegenwoordigen in aile aangelegenheden met betrekking tot het internationale management van de werknemers van de Vennootschap daaronder in het bijzonder begrepen, doch niet beperkt tot, het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en dadingsovereenkomsten naar aanleiding van de beindiging van arbeidsovereenkomsten, het aanwerven van werknemers, het goedkeuren van salarissen en van salarisaanpassingen, en het toekennen van bepaalde verantwoordelijkheden en machten aan werknemers. Voor deze doeleinden, is de heer Vincent Somers gemachtigd om, alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen en aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nodig zijn ingevolge het voorgaande.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(i)

(iv)

(vi)

Het College van Zaakvoerders beslist tevens dat de heer Vincent Somers onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten mag delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap mag toekennen.

ln zoverre als vereist keurt het College van Zaakvoerders goed, en bekrachtigt, aile handelingen gesteld door de heer Vincent Somers binnen de hiervoor genoemde machten vanaf 1 januari 2014 tot deze vergadering van het College van Zaakvoerders.

r

s Voorbehouden aan het Belgisch StaatsbladVoor eensluidend uittreksel,

Udo Scheiner

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/11/2013
Alod Wotd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111itglic1)11)1,11e111 ix

30 OCT. 2013 BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige Vennoot van Abbott Vascular International BVBA dd. 11 oktober 2013:

(i) De Enige Vennoot neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Jose Catie Gordo als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 oktober 2013. De Enige Vennoot besluit dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de ontslagnemende Zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat als Zaakvoerder van de Vennootschap zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van vennoten van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

(ii) De Enige Vennoot besluit de heer Udo Scheiner, houdende de Duitse nationaliteit, wonende te

Dieweg 266, appartement E, 1180 Ukkel, Belgi, te benoemen als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 oktober 2013 en voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat als Zaakvoerder wordt niet vergoed.

Voor eensluidend uittreksel,

Udo Scheiner

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013
Adod Werd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

30ME12013

Griffie

Ondememingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte t Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de schriftelijk besluiten van de enige vennoot dd, 21 mei 2013:

De Enige Vennoot besluit Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan BIB, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Eric Nys, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap tot de jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap te houden in 2016 (i.e. voor de boekjaren die zullen afsluiten op 31 december 2013, 2014 en 2015).

Voor eensluidend uittreksel,

Gilles Lachkar

Zaakvoerder

}

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

IIII 'I1I III III1 (I'I II1 IIII 1I II 1111

*1308658A*

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0389-040
24/04/2013
Mod Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 Annexes du Moniteur belge

5AVR. 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL

(verkort) "

Rechtsvoren Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel . Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 21 september 2012:

1. Het College van Zaakvoerders besluit dat de machten die werden toegekend aan mevrouw Els Overbergh, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 23 juli 2010, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2010 onder nummer 10121623, en zoals hernieuwd ingevolge de vergadering van het College ven Zaakvoerders gehouden op 15 juni 2012, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2012 onder nummer 12119906, worden ingetrokken met ingang vanaf 15 september 2012.

2. Het College van Zaakvoerders kent aan de heer Peter Broeckhoven, van Belgische nationaliteit, wonende te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Erfstraat 16, de volgende machten toe met werking vanaf 1 september 2012 en vcor een termijn die zal eindigen op 31 december 2013, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd:

alle machten om de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden met betrekking tot het internationale management van de werknemers van de Vennootschap daaronder in het bijzonder begrepen, doch niet beperkt tot, het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en dadingsovereenkomsten naar aanleiding van de beindiging van arbeidsovereenkomsten, het aanwerven van werknemers, het goedkeuren van salarissen en van salarisaanpassingen, en het toekennen van bepaalde verantwoordelijkheden en machten aan werknemers. Voor deze doeleinden, is de heer Peter Broeckhoven gemachtigd om, alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nodig zijn ingevolge het voorgaande.

Het College van Zaakvoerders beslist tevens dat de heer Peter Broeckhoven onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten mag delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap mag toekennen.

In zoverre als vereist keurt het College van Zaakvoerders goed, en bekrachtigt, alle handelingen gesteld door de heer Peter Broeckhoven binnen de hiervoor genoemde machten vanaf 1 september 2012 tot deze vergadering van het College van Zaakvoerders.

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calte Gordo

Zaakvoerder

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbla 11111M111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en roedanighord van de .nstrurenterende notaris. hetzij van da ps, sat ir u 71 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegemr:cc sdrger.

Verso " Naam en handtekening

24/04/2013
a r+oa word 11.7

[-hep.. ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"

"

Voor- 111113011 BRUSSEL

behouder i =5AVR. 2013

aan het Griffie

Belgisch

StaatsblacOndernemingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem (volledig adres)

"

Onderwerp akte Intrekking en toekenning machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 25 maart 2013:

1. Het College van Zaakvoerders besluit dat de machten die werden toegekend aan de heer Egon

Wlfert, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 9 juni 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2011 onder nummer 11092105, en zoals hernieuwd ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 15 juni 2012, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2012 onder nummer 12119906, worden ingetrokken met ingang vanaf 1 maart 2013.

2, Het College van Zaakvoerders kent aan mevrouw Susan Veldhof, van Britse nationaliteit, wonende te 's Gravenweg 613 B, 3065 SC Rotterdam, Nederland, de volgende machten toe met werking vanaf 1 maart 2013 en voor een termijn die zal eindigen op 31 december 2013, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd:

Het onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten en andere documenten betreffende overeenkomsten tussen de Vennootschap en verbonden ondernemingen of derden betreffende de International Clinical Operations of the Vennootschap die het bedrag, per overeenkomst, akte of handeling, van EUR 100.000,00 of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet mogen overschrijden,

(b) In het kader van voornoemde machten is mevrouw Susan Veldhof gerechtigd namens de Vennootschap alle vereiste documenten te ondertekenen alsook alle vereiste handelingen te stellen.

Het College van Zaakvoerders beslist dat mevrouw Susan Veldhof onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten kan delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap kan toekennen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calte Gordo

Zaakvoerder

(a)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/04/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

r

1 III IVIIIIIIIIIIIIII

*13058952* i 111

Di APR 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondememingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot genomen op 17 december 2012:

1. De Enige Vennoot BESLOOT dat de volgende personen benoemd worden als Zaakvoerder van de Vennootschap, niet Ingang van 1 januari 2013, voor een termijn van (6) jaar:

de heer Yves Brigode, van Belgische nationaliteit en wonende te avenue du Champeau 4, 5000 Namen, Belgi; en

de heer Franky A. Baeten, van Belgische nationaliteit en wonende te Gentdam 44, 9160 Lokeren, Belgi.

Het mandaat van deze Zaakvoerders zal niet vergoed warden.

2. De Enige Vennoot BESLOOT VERDER, nadat de het bovenstaande besluit in werking treedt, dat de volgende personen aile Zaakvoerders van de Vennootschap zullen uitmaken, met ingang van 1 januari 2013:

de heer Thomas C. Freyman de heer Jose Catie Gordo

de heer Gilles Lachkar

de heer Yves Brigode de heer Franky A. Baeten

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Celle Gordo

Zaakvoerder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :. Naam en handtekening

05/12/2012
Mod Word 11.1

KL-11 ~~ ~ ~ ~ ~.: - in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

11111y1111111111111111111111111

qj;~~~i

Griffie 2 6 NOV. 2412

Ondememingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL BVBA (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Culiiganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : intrekking en toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het College van Zaakvoerders van 12 november 2012:

1. Het College van Zaakvoerders besluit dat de machten die werden toegekend aan mevrouw Anne

Marie Lecluyse, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 14 januari 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2011 onder nummer 11035416, en zoals hernieuwd ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 15 juni 2012, zoals gepubliceerd In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2012 onder nummer 12119906, worden ingetrokken met ingang vanaf 15 november 2012.

2. Het College van Zaakvoerders kent aan de heer Glen Van Landeghem, van Belgische nationaliteit, wonende te Jules Moretuslei 106, 2610 Wilrijk, de volgende machten toe met werking vanaf 15 november 2012 en voor een termijn die zal eindigen op 31 december 2013, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd:

Het onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten en andere documenten betreffende overeenkomsten tussen de Vennootschap en verbonden ondernemingen of derden betreffende de International Clinicat Operations of the Vennootschap die het bedrag, per overeenkomst, akte of handeling, van EUR 100.000,00 of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet mogen overschrijden.

In het kader van voornoemde machten is de heer Glen Van Landeg hem gerechtigd namens de Vennootschap alle vereiste documenten te ondertekenen alsook alle vereiste handelingen te stellen.

Het College van Zaakvoerders beslist dat de heer Glen Van Landeghem onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten kan delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap kan toekennen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calte Gordo

Zaakvoerder

L

Op de laatste ,lz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(a)

(b)

08/10/2012
Mad Wortl 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behot aan 1 Belgi:

Staatse

Inlet

ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL BVBA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot van 16 september 2012:

De Enige Vennoot neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag van de heer Robert Bell Hance als Zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 13 juni 2012.

Jose Galle Gordo

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2 7 SEP 2012

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0886.537.933

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.08.2012, NGL 27.09.2012 12593-0182-034
09/07/2012
Mod Woid 11.5

e

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUS

~PJIM 2012

Gme

NI IIIQ 11111111111 NI

*12119906*

Ondernemeasr1 0886.537.933 Benarnini

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

,r. ,t ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL BVBA

Rec'rts~r~x Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

7a.t ~ Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig Wr1r- Toekenning machten

Onderwerp z,s.teUittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 15 juni 2012:

1. Het College van Zaakvoerders besluit dat de machten die werden toegekend aan:

(1) de heer Egon Wlfert, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 9 juni 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2011 onder nummer 11092105,

(ii) mevrouw Moira Randles, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden in december 2010, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011 onder nummer 11009745,

(iii) mevrouw Anne Marie Lecluyse, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 14 januari 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2011 onder nummer 11035416,

(iv) de heer Frank Vandevyvere, ingevolge de vergadering van het College 'van Zaakvoerders gehouden op 20 april 2011, zoals gepubliceerd in de Billagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2011 onder nummer 11067142,

de heer Elias Abdul Karim, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 12 december 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer 11194737,

(v1) de heer Adriaan Potgieter, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 12 december 2011, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2011 onder nummer 11194737, en

(vii) mevrouw Els Overbergh, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 23 juli 2010, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van August 16, 2010 onder nummer 10121623,

zullen worden verlengd, en, voor zoveel als nodig, worden hernieuwd voor een termijn die zal eindigen op 31 december 2013.

2. 1-iet College van Zaakvoerders kent aan mevrouw Gezina Bleeker-Wilkens, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Bergeendlaan 29, 1343AR Almere, Nederland, de volgende machten toe met werking vanaf 4 juni 2012 en voor een termijn die zal eindigen op 3i december 2013, tenzij deze voordien schriftelijk worden beeindigd:

. .3atste blz van LufF Naam . DeVON.i; estrun,enrr :. rF rr,l,lris hetzij van de perso(o)nenl

`'Fr s Naam c " - ~~ :iz.on ,,a, .,- ., ip verlegent'Jdardigen

(y)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

,4Ee machten om de Vennootschap te vertegenwoordigen in aile aangelegenheden met betrekking tot het Internationale management van de werknemers van de Vennootschap daaronder ln het bijzonder begrepen, doch niet beperkt tot, het onderhandelen en ondertekenen van arbeidsovereenkomsten en dadingsovereenkomsten naar aanleiding van de beindiging van arbeidsovereenkomsten, het aanwerven van werknemers, het goedkeuren van salarissen en van salarisaanpassingen, en het toekennen van bepaalde verantwoordelijkheden en machten aan werknemers. Voor deze doeleinden, is mevrouw Gezina Bleeker-Wilkens gemachtigd om, alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nodig zijn ingevolge het voorgaande.

Het College van Zaakvoerders beslist tevens dat mevrouw Gezina Bleeker-Wilkens onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten mag delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap mag toekennen.

In zoverre als vereist keurt het College van Zaakvoerders goed, en bekrachtigt, alle handelingen gesteld door mevrouw Gezina Bieeker-Wilkens binnen de hiervoor genoemde machten vanaf 4 juni 2012 tot deze vergadering van het College van Zaakvoerders.

3. Het College van zaakvoerders kent aan de heer Udo Scheiner, van Duitse nationaliteit, wonende

te Dieweg 266, apartment E - 2nd & 3rd fioor, 1180 Uocle, Belgi, binnen de opgegeven limieten de volgende machten toe met werking vanaf 4 juni 2012 en voor een termijn dle zal eindigen op 31 december 2013:

Het onderhandelen en ondertekenen van aile documenten namens de Vennootschap als volgt:

(i) voor overeenkomsten die, per overeenkomst, het totale bedrag van EUR 500.000, of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet overschrijden: afzonderlijk handelend;

(il) voor overeenkomsten die, per overeenkomst, het totale bedrag van

EUR 500.000, of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, overschrijden, doch het bedrag van E?UR 2.500.000, of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid niet te boven gaan: gezamenlijk handelend met een zaakvoerder van de Vennootschap.

In zoverre ais vereist keurt het College van Zaakvoerders goed, en bekrachtigt, aile handelingen gesteld door de heer Udo Scheiner binnen de hiervoor genoemde machten vanaf 4 juni 2012 tot deze vergadering van het College van Zaakvoerders.

Jose Calte Gordo

Zaakvoerder

Voar> aehuden  hart let Belgisch Staatsblad

s.. ... .

Op de laatste blz. van r uik B vermeiden : naair : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien wan derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtaening

28/12/2011
hvod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte11

"11196]37*

i~ = ~-

~~Griffie

Op de laatste biz. van J uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0888.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Hernieuwing van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 12 december 2011:

Het College van Zaakvoerders besluit om de machten die werden toegekend aan de heren Elias Abdul Karim en Adriaan Potgieter, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 19 februari 2010, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2010 onder nummer 10044913, te hernieuwen met ingang van 1 februari 2012 voor een termijn van n (1) jaar.

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calle Gordo

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.07.2011, NGL 18.10.2011 11583-0284-034
18/10/2011
Mcd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111M11111.1,11111.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte : Uittreksel van de

0886.537.933

Abbott Vascular International

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem Herbenoeming commissaris

schriftelijke besluiten van de enige vennoot van 18 juli 2011:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Enige Vennoot besluit Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van. een coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te. Berkenlaan 81B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Eric Nys, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de Vennootschap tot de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2013 (i.e. voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2010 en voor de boekjaren die zullen afsluiten op 31 december 2011 en 2012).

Voor nsluidend uittreksel

Gilles Lachkar

Zaakvoerder

-Op dei tste blz:van-Luik-B" vermelden---Recto-:Naam" en -ttoedanigheidvan-de instrumenterende notaris,-hetzij" van-de-perso(o n(en)~~~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/06/2011
Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteh

" 11096817" 1 7 JUNr2011

Ondernemingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Rechtzetting

De nationaliteit van de heer Egon Wlfert vermeld in het uittreksel neergelegd ter griffie bij de rechtbank van koophandel te Brussel op 9 Juni 2011 met betrekking tot de toekenning van bijzondere volmachten moet gelezen worden als "Franse nationaliteit' en niet "Belgische nationaliteit".

Voor eensluidend uittreksel,

Jos Calle Gordo

Zaakvoerder

Dp d 1a1 18 biz: van-L" uik-B- venneldten-'-Recto-` Naa r en -hoedanigtreid vande instramer ltrende nota ris.-hetzijvan -de-perro (-o)n(errr " -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-bij -het Belgisch Staats-blad -29/06/2011- Ann-exes-du Mnnitcrrrbelge

22/06/2011
r

A

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsblal

Luik B

MO 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

09 JUN ?Op

Griffie

" iiosaios

J

Ondernemingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 9 juni 2011:

Het College van Zaakvoerders besloot aan de heer Egon Wlfert, van Belgische nationaliteit, en wonende te Mercuriuslaan 15, bus 12, 1180 Brussel, Belgi, de volgende machten toe te kennen met ingang vanaf 1 juni 2011 en voor een termijn van 2 jaar vanaf heden, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd:

a) Het onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten en andere documenten betreffende overeenkomsten tussen de Vennootschap en verbonden ondernemingen of derden betreffende de International Clinical Operations of the Vennootschap die het bedrag, per overeenkomst, akte of handeling, van EUR 100.000,00 of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet mogen overschrijden.

b) In het kader van voornoemde machten is de heer Egon Wlfert gerechtigd namens de Vennootschap alle vereiste documenten te ondertekenen alsook alle vereiste handelingen te stellen.

Het College van Zaakvoerders beslist dat de heer Egon Wlfert onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten kan delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap kan toekennen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calle Gordo

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/05/2011
Mai 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11011111111111111111118

*11067142* leteetwee

21 AM

111

Griff

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Culliganlaan 2B, Park Lane, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Hernieuwing van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders gehouden op 20 april 2011.

Het College van Zaakvoerders besloot om de machten die werden toegekend aan de heer Frank Vandevyever, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 16 maart 2009, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2009 onder nummer 09065937, te hernieuwen met ingang vanaf 1 maart 2011 voor een termijn van twee (2) jaar.

Voor eensluidend uittreksel,

Jos Calle Gordo

Zaakvoerder

Op d-lea13l bla-van-huik-B-verni eten---Recto-: Naam-enitoerlanrgtneidvan" de instrome ende rrotaris,-hetzi)- van " de-peisv(njn(en-)---

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2011
Ondernemingsnr : Benaming 0886.537.933

(voluit) : Abbott Vascular International

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmachtenUittreksel uit de notulen van de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 14 _i anuari 2011:

1. Het College van Zaakvoerders besloot aan Mevrouw Anne Marie Lecluyse, van Belgische nationaliteit, en wonende te Kleinstraat 10, B-3210 Lubbeek, Belgi, de volgende machten toe te kennen met ingang vanaf 1 februari 2011 en voor een termijn van 2 jaar vanaf heden, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd:

a) Het onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten en andere documenten betreffende overeenkomsten tussen de Vennootschap en verbonden ondernemingen of derden betreffende de International Clinical Operations of the Vennootschap die het bedrag, per overeenkomst, akte of handeling, van EUR 100.000,00 of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet mogen overschrijden.

b) In het kader van voornoemde machten is Mevrouw Anne Marie Lecluyse gerechtigd namens de Vennootschap alle vereiste documenten te ondertekenen alsook alle vereiste handelingen te stellen.

Het College van Zaakvoerders beslist dat Mevrouw Anne Marie Lecluyse onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten kan delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap kan toekennen.

2. Het College van Zaakvoerders besloot om de machten die werden toegekend aan Mevrouw Bridget Hurley, ingevolge de vergadering van het College van Zaakvoerders gehouden op 16 maart 2009, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2009 onder nummer 09065937, t hernieuwen met ingang vanaf 28 februari 2011 voor een termijn van een (1) jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal 2.0

.r Z~," ~ ~ ww

~L~~u:rk s~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch -

Staatsblad

1111111111111

*11035416*

2 3 FEV. 2011

BRUSS~

Griffie

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calle Gordo

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

20/01/2011
ildre"" Mod 2.0

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteIII II 1H Il ll I 1011H lII 1H

*11009745*

R

BRUSSEL

JAN. 2611

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Griffie

Ondememingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2B 1831 Diegem

Onderwerp akte : Toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het College van Zaakvoerders van 2010:

Het College van Zaakvoerders besloot aan Mevrouw Moira Randles, van Britse nationaliteit, en wonende te Meadow Cottage, Osborne Lane, Warfield, Berkshire, RG42 6DY, Verenigd Koninkrijk, de volgende machten toe te kennen met ingang vanaf 1 december 2010 en voor een termijn van 2 jaar vanaf heden, tenzij deze voordien schriftelijk worden beindigd :

1. Het onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten en andere documenten betreffende overeenkomsten tussen de Vennootschap en verbonden ondernemingen of derden betreffende de International Clinical Operations of the Vennootschap die het bedrag, per overeenkomst, akte of handeling, van EUR 100.000,00 of de tegenwaarde hiervan in de plaatselijke munteenheid, niet mogen overschrijden.

2. In het kader van voornoemde machten is Mevrouw Moira Randles gerechtigd namens de Vennootschap alle vereiste documenten te ondertekenen alsook alle vereiste handelingen te stellen.

Het College van Zaakvoerders beslist dat Mevrouw Moira Randles onder geen enkele omstandigheid enige van de voornoemde machten kan delegeren of overdragen, noch enige volmachten namens de Vennootschap kan toekennen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jose Calle Gordo

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 18.06.2010, NGL 12.08.2010 10413-0054-034
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 16.06.2009, NGL 27.07.2009 09482-0115-028
22/04/2015
Ondememingsnr : 0886.537.933

Benaming

(voluit) : Abbott Vascular International

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Park Lane, Culliganlaan 2B, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot dd. 9 februari 2015.

" De Enige Vennoot BESLOOT dat de volgende persoon ontslagen wordt als Zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 februari 2015:

De heer Yves Brigode

" De Enige Vennoot BESLOOT VERDER dat nadat de bovenstaande besluiten in werking zijn getreden, de volgende personen alle Zaakvoerders van de Vennootschap zullen uitmaken met ingang vanaf 27 februari 2015:

De heer Thomas C. Freyman

De heer Franky A. Baeten

De heer Udo Scheiner

De heer Gilles Lachkar

Voor eensluidend uittreksel,

Franky Baeten

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

nFrrgelP fontvan

1 0 APR. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van iitandel Brussel

g -0P

io

i

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 29.05.2008, NGL 02.07.2008 08375-0392-034
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 22.05.2015 15132-0209-038

Coordonnées
ABBOTT VASCULAR INTERNATIONAL

Adresse
CULLIGANLAAN 2B - PARK LANE 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande