ABR INTERNATIONAL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABR INTERNATIONAL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.655.241

Publication

17/04/2014
Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14303770*

Neergelegd

15-04-2014

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0550655241

Benaming (voluit): ABR INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1500 Halle, Zinkstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem te Brugge (Sint-Kruis) op 14/4/2014, ter registratie dat:

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam ABR INTERNATIONAL werd opgericht met zetel te 1500 Halle, Zinkstraat 14.

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in specin.

Elk der aandelen werden volledig volgestort.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO ( 18.550,00).

Het geheel van de inbreng in specin werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting.

De statuten luidens als volgt:

Artikel n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt ABR INTERNATIONAL.

...

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Zinkstraat 14.

...

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel in Belgi en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

De aankoop, verkoop, import, export, huur, verhuur, leasen en beheren van motorvoertuigen en alle bijhorigheden in de meest ruime zin

Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau en het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commercile, administratieve, financile en technische aangelegenheden, in de ruimste zin Het verstrekken van allerhande diensten en het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop, inkoop, import, export, huur, verhuur, leasing en eventuele andere financieringstechnieken, logistiek, administratie en financin, informatievoorziening, bestuur en beleid. De organisatie en het zelf verzorgen van voordrachten, studiedagen, seminaries en marketing- en andere evenementen; het maken van economische studies en marktonderzoeken Het prospecteren en aanbrengen van nieuwe clinten voor eigen rekening of voor rekening van andere ondernemingen; Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin, onder meer het uitoefenen van bestuursmandaten;

Het leggen van commercile contacten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel op nationaal als op internationaal vlak;

Het uitvoeren van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van menselijk potentieel in de ruimste zin, zoals personeelsopleiding, interim management, Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten vennootschap of onderneming, in Belgi en in het buitenland, met een doel dat identiek, gelijkwaardig, verwant of complementair is met dat van de vennootschap, of dat nuttig is voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap De participatie kan genomen worden bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financile tussenkomst of gelijk welke andere vorm;

De vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon voor derden en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers Al het voorgaande met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

dien verstande dat alle handelingen waarvoor een speciaal attest of vergunning noodzakelijk zijn, uitgesloten zijn.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de cordinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financile operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immaterile duurzame activa.

D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel.

F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

G/ De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen zonder winstoogmerk.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commercile, industrile, onroerende, roerende of

financile aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of

samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van

haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in negentig (90) aandelen met categorie A, met stemrecht, genummerd van

1 tot en met 90, en in tien aandelen (10) met categorie B, zonder stemrecht, genummerd 91 tot en met 100.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook

de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

...

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering

van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volnacht

opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient

deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel elf - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel twaalf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel dertien - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden in de maand juni op de eerste dinsdag om 20 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit

vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de

commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van

Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet

vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of

commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde

aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

...

Artikel zeventien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

...

Artikel achttien - VERDELING

De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen:

Van deze winst wordt er in de volgende orde afgenomen:

1/ Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste n/twintigste afgenomen voor de vorming

van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds n/tiende van

het kapitaal heeft bereikt.

2/ Een bevoorrecht dividend, niet terugvorderbaar, van 10% van de nettowinst voor de aandelen van

categorie B, en zonder stemrecht, voor zover geen afbreuk gemaakt wordt aan de kredietafspraken met de

bank.

Het saldo zal bestemd bestemd worden overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering,

genomen bij meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur. Evenwel zal ieder gewoon

aandeel van categorie A met stemrecht en ieder bevoorrecht aandeel van categorie B zonder stemrecht,

recht geven op een gelijk dividend.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel negentien - ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die

beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap

wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap

ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen

n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige

vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de

vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of

tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Luik B - Vervolg

...

Artikel twintig - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij zullen in functie treden na het bekomen van de vereiste homologatie van hun aanstelling door de

bevoegde Rechtbank. Zij beschikken over alle machten zoals vermeld in hun benoemingsbeslissing.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of kosten betreffende het in consignatie

geven van de sommen hiertoe vereist, zal het nettoactief eerst worden aangewend voor het terugstorten

hetzij in geld, hetzij in effecten van:

Het bedrag van de kapitaalinbreng van de bevoorrechten aandelen, van categorie B zonder stemrecht,

genummerd van 91 tot 100.

Het bedrag van de kapitaalinbreng van de gewone aandelen, van categorie A met stemrecht, genummerd 1

tot en met 90.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het overblijvende saldo na vereffening zal gelijk worden verdeeld tussen alle aandelen van de twee

categorien.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, 5 Wetboek van Vennootschappen kan de

vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in n akte. In dit geval zijn artikel

189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

...

III. OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid

verkrijgt, en eindigt het op eenendertig december tweeduizend vijftien.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend zestien, overeenkomstig de statuten.

...

IV. SLOTBEPALINGEN

- De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op n.

b. te benoemen tot deze functie: De heer SNIJCKERS Steven Johan Andr Catharinus, wonende te 8310

Brugge (Assebroek), Nijverheidsstraat 17

...

d. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

e. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.

f. geen commissaris te benoemen.

Voor beredeneerd analytisch uittreksel

geassocieerd notaris Annelies Vanquathem

-bijlage: afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

15/06/2015
Mad word 11.1

fn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffievan de akte

neergelegd/ontvan n o

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111111118 2

Q JUNI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van 195tiandel Brussel

Ondememingsnr : 0550.655.241

Benaming

(voluit) : ABR INTERNATIONAL

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1500 HALLE - ZINKSTRAAT 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassiocieerd notaris Francis Moeykens, met zetel te Brugge (Sint-Kruis) van achtentwintig mei tweeduizend en vijftien, ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ABR INTERNATIONAL", met zetel te 1500, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

1/ De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op n juli om te eindigen op dertig juni,

van het volgende jaar.

2/ De vergadering beslist het lopend boekjaar in te korten met zes maanden zodat dit boekjaar zal eindigen

op dertig juni tweeduizend en vijftien.

3/ De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door:

"Het boekjaar begint op n juli en eindigt op dertig juni van het volgende kalenderjaar."

TWEEDE BESLISSING:

Aangezien zonet werd besloten tot inkorting van het huidig boekjaar, wordt de datum van de jaarvergadering

dienvolgens tevens gewijzigd zodat de jaarvergadering vanaf heden, zal plaatsvinden, ieder jaar op de eerste

dinsdag van de maand december om 20 uur.

De eerstvolgende vergadering zal dus plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand december 2015 om

20u, De vergadering beslist vervolgens de eerste zin van artikel 13 van de statuten te vervangen door:

"De jaarvergadering wordt gehouden in de maand december op de eerste dinsdag om 20 uur."

De vergadering beslist verder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de eerste dinsdag van

december 2015 om 20 uur.

DERDE BESLISSING:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA Outcome, te 1800 Vilvoorde, Kantorenpark Everest,

Leuvensesteenweg, 248D, evenals aan zijn bedienden en/of aangestelden en/of lasthebbers, allen met macht

alleen te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen

af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het

rechtspersonenregis-lter, het ondernemingloket en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoerde Waarde, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge

(Sint-Kruis)

Bijlagen:

Afschrift akte

Coordinatie van de statusten

Volmacht aandeelhouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ABR INTERNATIONAL

Adresse
ZINKSTRAAT 14 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande