ABSTRUCT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ABSTRUCT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 463.337.029

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 16.06.2014 14191-0070-009
11/12/2013
Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter fane der

Rechtbank van KocergetOVs ii 3

te Leuven* de

DE GRIFFEFR,

Griffie

III il I

*1318559

Ondernemingsnr :0463.337.029

Benaming (voluit) : ABSTRUCT

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3221 Nieuwrode, Appelweg 94B

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, geassocieerde notaris in de Besloten Vennootschap Beperkte Aansprakelijkheid Eric Talion en Vincent Tallon, geassocieerde notarissen met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op zevenentwintig november tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA ABSTRUCT, met nparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato negenentwintig oktober tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging.

Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering beslist net eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van zevenentachtigduizend vijfhonderd euro, te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde achtduizend zevenhonderd vijftig euro, in totaal achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro netto-dividend.

Derde beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van negenentwintig oktober tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalsverhoging.

Vierde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap met achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro te verhogen als volgt:

Een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro, mits de uitgifte van duizend driehonderd nieuwe aandelen, zonder nominale waarde om het kapitaal te brengen in totaal van achttienduizend vijfhonderd tweennegentig euro en n cent op zevenennegentigduizend driehonderd tweenveertig euro en n cent, vertegenwoordigd door tweeduizend vijftig aandelen, zonder nominale waarde.

Op de kapitaalverhoging van achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro, wordt ingeschreven door de heer Beutels Andy, voornoemd, door incorporatie van een netto dividendbedrag van achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro, waarvoor hem in 'totaal duizend driehonderd aandelen toegekend worden, die hij verklaart te aanvaarden.

Verslagen

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door BV ovv EBVBA Luc

11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- Luik B - vervolg

behouden Callaert, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, op negenentwintig oktober tweeduizend dertien een verslag opgemaakt waarvan een exemplaar samen met het afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de zaakvoerder, bij deze eveneens overhandigd, zal worden neergelegd ter griffie.

aan het De besluiten van dit verslag van de heer Luc Callaert, voornoemd, luiden letterlijk:

Staatsblad 1. Besluit

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende

voorwaarden:

a) de algemene vergadering zal besluiten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een dividend ten belope van EUR 67.500,00 in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure.

b) de algemene vergadering zal besluiten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10 % , op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, de BV ovv EBVBA LUC CALLAERT, hier vertegenwoordigd door Luc Callaert, dat:

" de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de BVBA ABSTRUCT middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoot uit de dividenduitkering ten bedrage van EUR 87.500,00 onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zal EUR 78.750,00 bedragen;

" het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

" de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 78.750,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

" indien de vennoot besluit om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng 1.300 nieuwe aandelen van de BVBA ABSTRUCT, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 78.750,00 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

-- 1.300 nieuwe aandelen aan de heer Beutels Andy voornoemd;L..uik B - vervolg

" door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 78.750,00 teneinde het te brengen van EUR 18.592,01 op EUR 97.342,01;

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat de enige vennoot van de vennootschap zijn reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoert. Indien er echter door de algemene vergadering beslist wordt om geen dividend uit te keren, of indien na de beslissing tot dividenduitkering de vennoot niet wenst deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, zal er uiteraard geen kapitaalverhoging plaatsvinden, en is het huidige verslag zonder voorwerp.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

De algemene vergadering beslist met eenparig de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Vijfde beslissing

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de

tekst van artikel 5 aan de passen aan de genomen beslissing.

Dit artikel zal voortaan luiden als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

zevenennegentigduizend driehonderd tweenveertig euro n cent verdeeld in tweeduizend vijftig aandelen zonder nominale waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Vincent Tallon

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- de gecordineerde tekst van de statuten;

- verslag van de zaakvoerder;

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgsc Staatsblad -11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 06.07.2012 12274-0432-010
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11245-0084-010
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10236-0193-010
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 30.06.2009 09343-0275-013
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 23.06.2008 08272-0123-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 06.07.2007 07368-0203-013
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.05.2006, NGL 30.06.2006 06378-1785-014
23/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 21.06.2005 05298-4961-015
14/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 31.05.2004, NGL 09.07.2004 04435-5161-012
03/02/2004 : LE099639
30/07/2003 : LE099639
05/02/2002 : LE099639
20/07/2001 : LE099639
14/05/1998 : LE99639
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 21.06.2016 16213-0211-010

Coordonnées
ABSTRUCT

Adresse
APPELWEG 94B 3221 NIEUWRODE

Code postal : 3221
Localité : Nieuwrode
Commune : HOLSBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande